Hybrid apparel là gì - Nghĩa của từ hybrid apparel


Là gìNghĩa của từHybrid apparel

hybrid apparel có nghĩa là

Trang phục lai là sự thô lỗ nhất, tấn công, thô lỗ, thô, khó chịu, khó chịu, lạm dụng, quần áo từ trước đến nay.
P.S.tôi thích nó

Ví dụ

Anh ấy đã mặc Trang phục lai