Indirect Cost là gì


Hỏi ĐápLà gì

Chi phí chung (tiếng Anh: Overhead Cost) là các chi phí trong hoạt động kinh doanh không thể trực tiếp qui cho việc tạo ra một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể.

  • 25-09-2019Chi phí cố định (Fixed cost) là gì? Đặc trưng và cách phân loại
  • 04-10-2019Chi phí trung gian (Intermediational Cost - IC) là gì?
  • 06-08-2019Chi phí cơ hội (Opportunity Cost) và chi phí chìm (Sunk Cost) là gì?
  • 19-11-2019Chi phí hiện (Explicit cost) là gì? So sánh chi phí hiện và chi phí ẩn
  • 19-11-2019Chi phí ẩn (Implicit Cost) là gì? Ví dụ về chi phí ẩn
Chi phí chung (Overhead Cost) là gì? Phân bổ Chi phí chung  - Ảnh 1.

Hình minh họa. Nguồn: Propelnonprofits.org

Chi phí chung

Khái niệm

Chi phí chung hay còn được gọi là chi phí gián tiếp trong tiếng Anh là overhead cost hay indirect cost.

Chi phí chung là các chi phí trong hoạt động kinh doanh không thể trực tiếp qui cho việc tạo ra một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể.

Chi phí chung rất quan trọng trong lên kế hoạch ngân sách cũng như giúp cho các công ty xác định chi phí cho các sản phẩm hoặc dịch vụ của họ cần có để kiếm ra lợi nhuận.

Nói tóm lại, chi phí chung là bất kì chi phí nào phát sinh để hỗ trợ doanh nghiệp hay công ty hoạt động mà không liên quan trực tiếp đến một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể.

Đặc điểm Chi phí chung

Chi phí chung là chi phí công ty phải trả liên tục, cho dù công ty bán được bao nhiêu sản phẩm hay dịch vụ.   Ví dụ như các chi phí vận hành văn phòng như tiền thuê mặt bằng, các tiện ích và bảo hiểm ngoài chi phí trực tiếp cung cấp dịch vụ của một công ty.

Các chi phí là chi phí chung được cung cấp trên báo cáo thu nhập của công ty và có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận chung của doanh nghiệp.

Công ty phải hạch toán các chi phí chung để xác định thu nhập ròng, còn được gọi là lợi nhuận cuối cùng. Thu nhập ròng được tính bằng cách trừ tất cả các chi phí sản xuất và chi phí khác từ doanh thu thuần của công ty.

Chi phí chung có thể là chi phí cố định, có nghĩa là khoản chi không thay đổi, hoặc chi phí biến đổi, có nghĩa là khoản chi thay đổi tùy thuộc vào mức độ hoạt động của doanh nghiệp.

Ví dụ tiền thuê của doanh nghiệp, khấu hao tài sản cố định, phí bảo hiểm và lương nhân viên văn phòng là chi phí cố định, còn chi phí vận chuyển và chi phí gửi thư là chi phí chung biến đổi.

Chi phí chung cũng có thể là bán biến, hay có nghĩa là công ty có một phần chi phí cố định và phần chi phí còn lại thay đổi phụ thuộc vào mức độ hoạt động kinh doanh.

Ví dụ như nhiều chi phí tiện ích là bán biến với một phần phí là chi phí cơ bản và phần còn lại phụ thuộc vào mức sử dụng.

Phân bổ Chi phí chung

Chi phí chung thường là chi phí tổng quan hay nó áp dụng cho toàn bộ hoạt động của công ty hay doanh nghiệp.

Chi phí chung thường được tích lũy dưới dạng thanh toán một lần, sau đó có thể được phân bổ cho một dự án hoặc một bộ phận cụ thể.

Ví dụ chi phí dựa trên hoạt động, một doanh nghiệp dựa cung cấp dịch vụ có thể phân bổ chi phí hoạt động dựa trên các hoạt động được thực hiện bởi mỗi bộ phận, chẳng hạn như chi phí in ấn hay vật tư văn phòng.

Các loại Chi phí chung

Chi phí chung có thể áp dụng cho các danh mục hoạt động khác nhau.

- Chi phí quản lí doanh nghiệp chung (G&A Overhead) là chi phí chung truyền thống bao gồm các chi phí liên quan đến hoạt động quản lí và điều hành chung của một công ty, chẳng hạn như nhu cầu về kế toán viên, nhu cầu nhân sự và nhân viên tiếp tân.

- Chi phí bán hàng chung liên quan đến các hoạt động tiếp thị và bán hàng hay dịch vụ. Chi phí chung này bao gồm chi phí in ấn các tài liệu, chi phí quảng cáo truyền hình, cũng như tiền hoa hồng cho nhân viên bán hàng.

Tùy thuộc vào bản chất của doanh nghiệp, các danh mục khác cũng có thể có chi phí chung chẳng hạn như chi phí nghiên cứu chung, chi phí bảo trì chung, chi phí sản xuất chung hoặc chi phí vận chuyển chung.

(Theo Investopedia)

Chi phí SG&A (Selling, General & Administrative Expense) là gì? Lợi ích của SG&A

Chi phí SG&A (Selling, General & Administrative Expense) là gì? Lợi ích của SG&A                                          28-11-2019                                        Chi phí không chịu lãi (Non-interest Expense) là gì? Các thành phần của Chi phí không chịu lãi                                          07-11-2019                                        Chi phí dồn tích (Accrued Expense) là gì? Phương pháp kế toán phát sinh