Integra hellsing là gì - Nghĩa của từ integra hellsing


Là gìNghĩa của từIntegra hellsing

integra hellsing có nghĩa là

Người ass xấu kiểm soát ma cà rồng được đặt tên alucard trong một anime có tên hellsing

Ví dụ

"Tìm kiếm và phá hủy" A Trích dẫn từ Integra Hellsing