Kẻ thù lớn nhất của Việt Nam sau cách mạng tháng 8


Mẹo Hay

Kẻ thù nguy hiểm nhất của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong năm đầu sau ngày Cách mạng tháng Tám (1945) thành công là


Câu 82908 Vận dụng

Kẻ thù nguy hiểm nhất của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong năm đầu sau ngày Cách mạng tháng Tám (1945) thành công là


Đáp án đúng: b


Phương pháp giải

Phân tích mục tiêu, hàng động của từng kẻ thù, đánh giá kẻ thù nguy hiểm nhất

Tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 --- Xem chi tiết

...

Kẻ thù nguy hiểm nhất của Việt Nam sau cách mạng tháng Tám (1945) là


Câu 18656 Vận dụng

Kẻ thù nguy hiểm nhất của Việt Nam sau cách mạng tháng Tám (1945) là


Đáp án đúng: a


Phương pháp giải

Dựa vào thái độ và hành động của các thế lực thù địch để đánh giá, nhận xét.

...

Kẻ thù nguy hiểm nhất của nhân dân ta sau cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công là

Trùng Kẻ thù nguy hiểm nhất của nhân dân ta sau cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công là

A. quân Nhật

B. quân Trung hoa Dân quốc.

C. quân Pháp.

D. quân Anh.