Khai báo biến là gì


Hỏi ĐápLà gì
Định nghĩa
Biến là đại lượng có thể thay đổi giá trị. Các biến được khai báo bằng cách đặt tên các biến vào phần khai báo biến ở đầu chương trình, sau từ khóa VAR

Cú pháp
VAR Ten-bien : kieu-du-lieu-cua-bien ;

Trong đó:
    - VAR: là từ khóa của ngôn ngữ lập trình dùng để khai báo biến.
    - Ten-bien: phải tuân thủ theo qui ước đặt tên trong ngôn ngữ Pascal.
    - kieu-du-lieu-cua-bien: là các kiểu dữ liệu trong Pascal (integer, char, string,....).

Chú ý:
- Dấu chấm phẩy dùng để kết thúc một dùng khai báo.
- Nhiều biến có cùng kiểu dữ liệu có thể khai báo cùng với nhau.

Ví dụ
Var A:integer;
Var X, Y: string;