Khai triển (x+1)^2021 có bao nhiêu số hạng


Hỏi ĐápBao nhiêu

Có bao nhiêu số hạng trong khai triển nhị thức2x-32018

A. 2018.

B. 2020.

C. 2019.

Đáp án chính xác

D. 2017.

Xem lời giải

Tổng các hệ số của tất cả các số hạng trong khai triển nhị thức ((( (x - 2y) )^(2020)) ) là:


Câu 87974 Thông hiểu

Tổng các hệ số của tất cả các số hạng trong khai triển nhị thức \({\left( {x - 2y} \right)^{2020}}\) là:


Đáp án đúng: d


Phương pháp giải

Muốn tính tổng hệ số của tất của các số hạng trong khai triển nhị thức \({\left( {ax + by} \right)^n}\) ta cho \(x = y = 1\).

Nhị thức Niu - tơn --- Xem chi tiết

...