Không thực hiện phép tính so sánh các tích sau


So SánhSo sánh

Không thực hiện phép tính, hãy so sánh các tích sau:123123 × 456 và 456456 × 123

Xem lời giải

Không thực hiện phép tính, hãy so sánh các t...

Câu hỏi: Không thực hiện phép tính, hãy so sánh các tích sau:

Đáp án

- Hướng dẫn giải

Ta thấy:

123123 × 456 = 123 × 1001 × 456

456456 × 123 = 456 × 1001 × 123

Do đó: 123123 × 456 = 456456 × 123

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 13 có đáp án !!

Lớp 4 Toán học Lớp 4 - Toán học

Không thực hiện phép tính, hãy so sánh mỗi tích sau với 0

❮ Bài trước Bài sau ❯


Bài 3.27 trang 56 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống:

Không thực hiện phép tính, hãy so sánh mỗi tích sau với 0:

a) 287. 522; b) (-375). 959; c) (-278). (-864)

Lời giải:

a) 287. 522

Vì 287 và 522 là hai số nguyên cùng dấu khác 0 nên 287. 522 > 0.

b) (-375). 959

Vì -375 và 522 là hai số nguyên trái dấu khác 0 nên (-375). 959 < 0.

c) (-278). (-864)

Vì (-278) và (-864) là hai số nguyên trái dấu khác 0 nên (-278). (-864) > 0