Không tính kết quả hãy so sánh A và B lớp 5


So SánhSo sánh

Không tính ra kết quả hãy so sánh A và B, biết :A = 2007 × 2007 B = 2004 × 2008

Xem lời giải

Không cần tính kết quả cụ thể, hãy so sánh hai tổng \(A\), \(B\)a) \(A=198+26+574+32+10\) \(B= 530+124+92+76+18\)b) \(A=\overline{abc} +\overline{de}+1992\) \(B=\overline{19bc} +\overline{d1}+\overline{a9e}\)

Chủ đề: Học toán lớp 4 Số học lớp 4 Chuyên đề - Các phép tính với số tự nhiên (lớp 4)

 • Nhận trả lời

 1. Giáo viên Vương Gia Minh trả lời ngày 10/08/2014 02:50:00.

  a) Tổng \(A\) và \(B\) cùng gồm (\(1+5\)) trăm, (\(9+2+7+3+1\)) chục và (\(8+6+4+2+0\)) đơn vị nên \(A=B\).

  b) Tổng \(A\) gồm : 1 nghìn, (\(a+9\)) trăm, (\(b+d+9\)) chục và (\(c+e+2\)) đơn vị.
  Tổng \(B\) gồm: 1 nghìn,

  ...

  Bạn cần đăng nhập để xem được nội dung này!

  Đăng nhập Đăng ký

  ggm tă( v)ơ vị ê.) Tổng gm:1nhn,(r c v)ơ ị. :1 nghì, ()) tă ) c ơvTg v ổng cg s ngh,số tră số ng ốđơịcủ ổ lớ tổn (t(e+1 n


  • Vương Gia Minh
  • -1

Các bài liên quan

c) \(C=(100-99+97-80+15)\times(16-2\times8)\).

 • Cho\(A=1\times2+2\times3+3\times4+...+19\times20\).

  Tính \(A\times3=?\)

 • Cho tổng 1+2 + 3 + 4 + 5 +... + 50.

  Liệu có thể thay liên tiếp hai số bất kì bằng hiệu của chúng cho tới khi được kết quả là 0 hay không ?


 • Không thực hiện phép tính, có thể nói ngay giá trị của biểu thức sau được không ?

  a) \(A=621-(621-58)\)

  b)\(B=x-(x-60)\)

  c)\(C=720+(3927-720)\)

  d)\(D=x+(390-x)\).

 • Tính giá trị của các biểu thức sau, với \(x=1\) và \(y=0\) :

  a) \(A=(15:x+15\times x)+1991\times y\)

  b)\(B=y:(119\times x+4512)+(756: x-y)\)

  c)\(C=(10+y):(10-y)-x+10\times x-10: x+y\)

 • Chứng tỏ rằng không thể điền dấu + hoặc dấu - vào mỗi ô trống sau để được một phép tính có kết quả là một số chẵn :
  \(15 \square 14 \square 13 \square 12 \square 11 \)
 • Không thực hiện phép tính, tìm x:
  a)\(4574: x=4574:2\)

  b)\((x+2):1991=(3980+2):1991\)

  c)\(x:5<15:5\)

  d)\(35: x> 35: 5\)

 • Không thực hiện phép tính, hãy tìm \(x\):

  a) \(192-x=192-37\);

  b) \(x-467=1990-467\).

  • Gửi

   • Trả lời

    <!-- {#foreach $T as comment} <li id="comment_{$T.comment.Id}"> <div class="comment2-content" id="commentContent_{$T.comment.Id}"> <div class="comment3"> <img src="{$T.comment.UserPhoto}" alt=""> <div class="comment4 comment-content"> <p class="bold">{$T.comment.UserFullName}</p> <p id="replyContent">{htmlDecode($T.comment.Content)}</p> </div> </div> </div> <div class="comment-content" id="commentContentEdit_{$T.comment.Id}" style="display:none"></div> <span id="btnEdit_{$T.comment.Id}"> <button class="bt-close" id="btnCancelEditComment" onclick="cancelComment({$T.comment.Id})" style="display: none;">Hủy</button> <button id="btnSaveComment" onclick="saveComment({$T.comment.Id})" style="display: none">Lưu</button> </span> <div class="comment_a"> <a href="javascript:showReply({$T.comment.Id},'Comment','#comment_reply_{$T.comment.Id}',true)">Trả lời ({$T.comment.ReplyCount})</a> {#if $T.comment.IsOwner} <a href="javascript:editComment({$T.comment.Id})">Sửa</a> <a href="javascript:deleteCommentConfirm('deleteComment({$T.comment.Id})')">Xóa</a> {#/if} </div> <div class="comment5 comment5b" id="comment_reply_{$T.comment.Id}"></div> </li> {#/for} -->

    <!-- {#foreach $T as comment} <li id="reply_{$T.comment.Id}" style="text-align: left"> <div class="comment2-content"> <div class="comment3"> <img src="{$T.comment.UserPhoto}" alt=""> <div class="comment4"> <p class="bold">{$T.comment.UserFullName}</p> <p>{htmlDecode($T.comment.Content)}</p> </div> </div> </div> </li> {#/for} -->