Kiss có nghĩa là gì


Hỏi ĐápLà gì

Từ:                                 kiss                             /kis/

danh từ

cái hôn

sự chạm nhẹ (của hai hòn bi-a đang lăn)

kẹo bi đường

động từ

hôn

(nghĩa bóng) chạm khẽ, chạm lướt (sóng, gió)

the waves kiss the sand beach

sóng khẽ lướt vào bãi cát

chạm nhẹ (những hòn bi đang lăn)

bị giết

(nghĩa bóng) bị đánh bại, bị hạ, bị đánh gục

Cụm từ/thành ngữ

to snatch (steal) a kiss

hôn trộm

stolen kisses are sweet

(tục ngữ) của ăn vụng bao giờ cũng ngon

to kiss away tears

hôn để làm cho nín khóc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                thành ngữ khác

to hiss and be friends

làm lành hoà giải với nhau

to kiss the book

hôn quyển kinh thánh khi làm lễ tuyên thệ

to kiss the dust

tự hạ mình, khúm núm quỵ luỵ

to kiss good-bue

hôn tạm biệt, hôn chia tay

to kiss the ground

phủ phục, quỳ mọp xuống (để tạ ơn...)

to kiss one's hand to someone

vẫy vẫy gửi với một cái hôn tay với ai

to kiss hands (the hand)

hôn tay (vua... khi nhậm chức hoặc khi yết kiến...)

to kiss the rod

nhẫn nhục chịu đựng trừng phạt nhục hình

Từ gần giống                                                                                    kissing                                                                                                            kisser                                                                                                            kissable                                                                                                            cloud-kissing                                                                                                            kissing kind