Luyện từ và câu - tuần 1 trang 3


Bài Tập
Viết tên những sự vật được so sánh với nhau trong các câu thơ, câu văn dưới đây vào ô thích hợp :
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn
  • Câu 1
  • Câu 2
  • Câu 3

Câu 1

Gạch dưới các từ ngữ chỉ sự vật trong khổ thơ sau :

Tay em đánh răng

Răng trắng hoa nhài.

Tay em chải tóc

Tóc ngời ánh mai.

Phương pháp giải:

Gợi ý:Em hãy tìm các từ ngữ chỉ sự vật như:con người, đồ vật, cây cối,...trong khổ thơ trên.

Lời giải chi tiết:

Tay emđánhrăng

Răngtrắnghoa nhài.

Tay emchảitóc

Tócngờiánh mai.

Câu 2

Viết tên những sự vật được so sánh với nhau trong các câu thơ, câu văn dưới đây vào ô thích hợp :

Câu

Sự vật A

Từ so sánh

Sự vật B

a) M:

Hai bàn tay em

Như hoa đầu cành.

hai bàn tay em

như

hoa đầu cành.

b) Mặt biển sóng trong như tấm thảm khổng lồ bằng ngọc thạch.

như

a) Cánh diều như dấu á

Ai vừa tung lên trời.

như

d) Ơ cái dấu hỏi

Trông ngộ ngộ ghê

Như vành tai nhỏ

Hỏi rồi lắng nghe.

như

Phương pháp giải:

Gợi ý:Em đọc kĩ các câu, sau đó chỉ ra những sự vật có nét tương đồng được so sánh với nhau.

Lời giải chi tiết:

Câu

Sự vật A

Từ so sánh

Sự vật B

a)M:

Hai bàn tay em

Như hoa đầu cành.

hai bàn tay em

như

hoa đầu cành.

b) Mặt biển sáng trong như tấm thảm khổng lồ bằng ngọc thạch.

Mặt biển

như

tấm thảm khổng lồ bằng ngọc thạch.

c) Cánh diều như dấu á

Ai vừa tung lên trời.

Cánh diều

như

dấu á.

d) Ơ cái dấu hỏi

Trông ngộ ngộ ghê

Như vành tai nhỏ

Hỏi rồi lắng nghe.

Dấu hỏi

như

vành tai nhỏ.

Câu 3

Viết lại hình ảnh so sánh mà em thích ở bài tập 2. Giải thích vì sao em thích hình ảnh đó.

Phương pháp giải:

Gợi ý:Em hãy chọn hình ảnh mình thích nhất và giải thích lí do.

Lời giải chi tiết:

Em thích hình ảnh so sánhcái dấu hỏivớivành tai nhỏvì hình ảnh so sánh đó vừa hay vừa chính xác.