Market Fundamentals là gì


Hỏi ĐápLà gì

-    Hiểu về hoạt động tiếp thị và tiếp thị

-    Nguyên lý cấu hình quản trị hoạt động tiếp thị-    Tiếp thị tuyển dụng1/ Marketing là gì-     Quản lý quy trình từ [nhận diện nhu cầu] đến [phát triển giải pháp] và [mang giải pháp đó đến đối tượng mục tiêu] - qua đó mang lại giá trị tối đa cho tổ chức đó.-    Người làm marketing hiểu rõ động cơ và cách thức của quan hệ mua bán -> gây ảnh hưởng để tối đa hóa lợi ích cho doanh nghiệp-    3 hoạt động marketing+     Nghiên cứu thị trường và phát triển -> xây dựng và phát triển -> quản lý sản phẩm, vận hành => quản lý truyền thông-    4P: product, price, place, promotion-    4C: customer, cost, convenience, communication-    7P: product, price, place, promotion, people, process, physical evidence-    Diễn tiến hành vi người dùng ( AIDA model )+    A: Awareness+    I: Interest+    D: Desire+    A: Action