Mẫu chứng từ ghi sổ theo Thông tư 200 Excel


Mẫu chứng từ ghi sổ theo Thông tư 200 Excel

Bảng lương theo thông tư 200 với đầy đủ thông tin chi tiết gồm: bậc lương, hệ số lương, lương sản phẩm, lương thời gian, thông tin nghỉ việc ngừng việc hưởng % lương, các khoản phụ cấp, các khoản bảo hiểm xã hội, thuế TNCN... phải trừ vào lương, tiền lương tạm ứng, sẽ là căn cứ để thanh toán tiền lương cho người lao động trong doanh nghiệp, đồng thời là căn cứ để thống kê về lao động tiền lương ➽ Bấm để tải Mẫu bảng lương theo thông tư 200 file Excel

Mẫu chứng từ ghi sổ theo Thông tư 200 Excel

Mẫu bảng chấm công theo thông tư 200 được ban hành kèm theo thông tư 200/2014/TT-BTC là bảng biểu để người làm công việc chấm công có cơ sở theo dõi ngày công thực tế, ngày nghỉ, nghỉ việc vẫn được hưởng lương, nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội…, từ đó làm căn cứ tính trả lương, bảo hiểm xã hội trả thay lương cho người lao động làm việc trong doanh nghiệp, người quản lý đơn vị ➽ Bấm để tải Mẫu bảng chấm công theo thông tư 200 file Excel

Mẫu chứng từ ghi sổ theo Thông tư 200 Excel

Mẫu phiếu chi theo thông tư 200 được ban hành kèm theo thông tư 200/2014/TT-BTC là mẫu phiếu làm căn cứ xác định và ghi nhận các khoản tiền mặt hay ngoại tệ được xuất quỹ thực tế, làm chứng từ để thủ quỹ xuất tiền, ghi sổ quỹ và kế toán thì tiến hành ghi sổ kế toán ➽ Bấm để tải Mẫu phiếu chi theo thông tư 200 file Excel

Mẫu chứng từ ghi sổ theo Thông tư 200 Excel

Mẫu phiếu xuất kho theo thông tư 200 là mẫu 02 - VT được ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC, là mẫu phiếu ghi chép về thông tin hàng hóa xuất kho. Phiếu xuất kho thông tư 200 sẽ nêu rõ thông tin của người nhận hàng; lý do xuất kho; thông tin hàng hóa; số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá theo yêu cầu xuất kho của người (hoặc bộ phận) sử dụng... ➽ Bấm để tải Mẫu phiếu xuất kho theo thông tư 200 file Excel

Mẫu chứng từ ghi sổ theo Thông tư 200 Excel

Phiếu thu theo thông tư 200 là Mẫu số 01-TT ban hành kèm theo phụ lục 03 của thông tư số 200/2014/TT-BTC dùng cho các doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán theo thông tư 200 làm căn cứ để thủ quỹ thu tiền, ghi sổ quỹ; kế toán ghi sổ số tiền mặt, ngoại tệ,... thực tế nhập quỹ của các khoản thu có liên quan ➽ Bấm để tải Mẫu phiếu thu theo thông tư 200 file Excel

Mẫu chứng từ ghi sổ theo Thông tư 200 Excel

Mẫu phiếu nhập kho theo thông tư 200, mẫu 01 - VT, dùng để theo dõi và xác nhận số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá... nhập kho làm cơ sở ghi thẻ kho, căn cứ thanh toán tiền hàng và xác định trách nhiệm với người có liên quan, đồng thời ghi sổ kế toán để thực hiện báo cáo định kỳ ➽ Bấm để tải Mẫu phiếu nhập kho theo thông tư 200 file Excel

Mẫu chứng từ ghi sổ theo Thông tư 200 Excel

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng là căn cứ để xin xét duyệt tạm ứng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc giải quyết công việc của công ty như: tiền công tác phí, mua hàng hoá, mua nguyên vật liệu, mua văn phòng phẩm, chi phí tiếp khách… Giấy đề nghị tạm ứng còn là cơ sở để thực hiện thanh toán tạm ứng sau khi hoàn thành công việc ➽ Bấm để tải Mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo thông tư 200 file Excel

Mẫu chứng từ ghi sổ theo Thông tư 200 Excel

Mẫu giấy đi đường theo thông tư 200 được cán bộ, người lao động trong công ty, doanh nghiệp sử dụng để làm thủ tục cần thiết khi đến nơi công tác và làm căn cứ để thanh toán công tác phí gồm các chi phí phát sinh trong thời gian đi công tác như: tiền tàu xe, máy bay, ăn uống, khách sạn... ➽ Bấm để tải Mẫu giấy đi đường theo thông tư 200 file Excel

Mẫu chứng từ ghi sổ theo Thông tư 200 Excel

Mẫu giấy đề nghị thanh toán được sử dụng để các doanh nghiệp, một số cá nhân hoặc một tổ chức đề nghị chi trả các khoản chi phí đã chi phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, các hoạt động của công ty như: việc đi công tác, mua sắm văn phòng phẩm, trang thiết bị văn phòng… nhưng chưa được thanh toán hoặc chưa được nhận tạm ứng ➽ Bấm để tải Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo thông tư 200 file Excel

Mẫu chứng từ ghi sổ theo Thông tư 200 Excel

Thẻ kho theo thông tư 200 là loại giấy tờ được lập để ghi chép, theo dõi về số lượng của từng thứ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá nhập, xuất và số lượng hàng tồn ở mỗi kho. Mỗi thẻ kho sẽ chứa thông tin từng loại sản phẩm, hàng hóa, công cụ... cùng nhãn hiệu, quy cách ở cùng một kho và sau đó tổng hợp tất cả các thẻ kho để tạo thành quyển sổ kho ➽ Bấm để tải Mẫu thẻ kho theo thông tư 200 file Excel


Hướng dẫn cách ghi sổ theo hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ theo Thông tư 200 và 133: Đặc trưng, trình tự ghi sổ, nội dung, kết cấu và phương pháp ghi sổ theo hình thức Chứng từ ghi sổ.1) Đặc trưng của ghi sổ theo hình thức Chứng từ ghi sổ:

- Căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán tổng hợp là “Chứng từ ghi sổ”. Việc ghi sổ kế toán tổng hợp bao gồm:
- Ghi theo trình tự thời gian trên Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ.
- Ghi theo nội dung kinh tế trên Sổ Cái.

Chứng từ ghi sổ do kế toán lập trên cơ sở từng chứng từ kế toán hoặc Bảng Tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại, có cùng nội dung kinh tế. Chứng từ ghi sổ được đánh số hiệu liên tục trong từng tháng hoặc cả năm (theo số thứ tự trong Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ) và có chứng từ kế toán đính kèm, phải được kế toán trưởng duyệt trước khi ghi sổ kế toán.

Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ gồm có các loại sổ kế toán sau:
+ Chứng từ ghi sổ;
+ Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ;
+ Sổ Cái;
+ Các Sổ, Thẻ kế toán chi tiết.


2) Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Chứng từ ghi sổ:

+) Hàng ngày hoặc định kỳ:
- Căn cứ vào các chứng từ kế toán hoặc Bảng Tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra, được dùng làm căn cứ ghi sổ, kế toán lập Chứng từ ghi sổ. Căn cứ vào Chứng từ ghi sổ để ghi vào sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ, sau đó được dùng để ghi vào Sổ Cái. Các chứng từ kế toán sau khi làm căn cứ lập Chứng từ ghi sổ được dùng để ghi vào Sổ, Thẻ kế toán chi tiết có liên quan.

+) Cuối tháng:
- Phải khoá sổ tính ra tổng số tiền của các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong tháng trên sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ, tính ra Tổng số phát sinh Nợ, Tổng số phát sinh Có và Số dư của từng tài khoản trên Sổ Cái. Căn cứ vào Sổ Cái lập Bảng Cân đối tài khoản.

- Sau khi đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên Sổ Cái và Bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ các sổ, thẻ kế toán chi tiết) được dùng để lập Báo cáo tài chính. Quan hệ đối chiếu, kiểm tra phải đảm bảo Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát sinh Có của tất cả các tài khoản trên Bảng Cân đối số phát sinh phải bằng nhau và bằng Tổng số tiền phát sinh trên sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ. Tổng số dư Nợ và Tổng số dư Có của các tài khoản trên Bảng Cân đối số phát sinh tài khoản phải bằng nhau, và số dư của từng tài khoản trên Bảng Cân đối số phát sinh phải bằng số dư của từng tài khoản tương ứng trên Bảng tổng hợp chi tiết.

+) Sơ đồ hình thức ghi sổ Chứng từ ghi sổ:


Mẫu chứng từ ghi sổ theo Thông tư 200 Excel


3. Nội dung, kết cấu và phương pháp ghi sổ theo hình thức Chứng từ ghi sổ

(1) Sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ (Mẫu số S02b-DN):

a) Nội dung:
- Sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian (Nhật ký). Sổ này vừa dùng để đăng ký các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, quản lý chứng từ ghi sổ, vừa để kiểm tra, đối chiếu số liệu với Bảng Cân đối số phát sinh tài khoản.

b) Kết cấu và phương pháp ghi chép:
Cột A: Ghi số hiệu của Chứng từ ghi sổ.
Cột B: Ghi ngày, tháng lập Chứng từ ghi sổ.
Cột 1: Ghi số tiền của Chứng từ ghi sổ.
Cuối trang sổ phải cộng số luỹ kế để chuyển sang trang sau.
Đầu trang sổ phải ghi số cộng trang trước chuyển sang.
Cuối tháng, cuối năm, kế toán cộng tổng số tiền phát sinh trên Sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ, lấy số liệu đối chiếu với Bảng Cân đối số phát sinh tài khoản.


(2) Sổ Cái (Mẫu số S02c1-DN và S02c2- DN)
a) Nội dung:
- Sổ Cái là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo tài khoản kế toán được quy định trong chế độ tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp.
- Số liệu ghi trên Sổ Cái dùng để kiểm tra, đối chiếu với số liệu ghi trên Bảng tổng hợp chi tiết hoặc các Sổ (thẻ) kế toán chi tiết và dùng để lập Bảng cân đối số phát sinh tài khoản và Báo cáo Tài chính.

b) Kết cấu và phương pháp ghi Sổ Cái:
- Sổ Cái của hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ được mở riêng cho từng tài khoản. Mỗi tài khoản được mở một trang hoặc một số trang tuỳ theo số lượng ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhiều hay ít của từng tài khoản.


Sổ Cái có 2 loại: Sổ Cái ít cột và Sổ Cái nhiều cột.

+ Sổ Cái ít cột: thường được áp dụng cho những tài khoản có ít nghiệp vụ kinh tế phát sinh, hoặc nghiệp vụ kinh tế phát sinh đơn giản.
Kết cấu của Sổ Cái loại ít cột (Mẫu số S02c1-DN)
- Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.
- Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của Chứng từ ghi sổ.
- Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
- Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng.
- Cột 1, 2: Ghi số tiền ghi Nợ, ghi Có của tài khoản này.

+ Sổ Cái nhiều cột: thường được áp dụng cho những tài khoản có nhiều nghiệp vụ kinh tế phát sinh, hoặc nghiệp vụ kinh tế phát sinh phức tạp cần phải theo dõi chi tiết có thể kết hợp mở riêng cho một trang sổ trên Sổ Cái và được phân tích chi tiết theo tài khoản đối ứng.
Kết cấu của Sổ Cái loại nhiều cột (Mẫu số S02c2-DN)
- Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.
- Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của Chứng từ ghi sổ.
- Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
- Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng.
- Cột 1, 2: Ghi tổng số tiền phát sinh Nợ, phát sinh Có của tài khoản này.
- Cột 3 đến cột 10: Ghi số tiền phát sinh bên Nợ, bên Có của các tài khoản cấp 2.

* Phương pháp ghi Sổ Cái:
- Căn cứ vào Chứng từ ghi sổ để ghi vào Sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ, sau đó Chứng từ ghi sổ được sử dụng để ghi vào Sổ Cái và các sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan.
- Hàng ngày, căn cứ vào Chứng từ ghi sổ để ghi vào Sổ Cái ở các cột phù hợp.
- Cuối mỗi trang phải cộng tổng số tiền theo từng cột và chuyển sang đầu trang sau.
- Cuối tháng, (quý, năm) kế toán phải khoá sổ, cộng số phát sinh Nợ, số phát sinh Có, tính ra số dư và cộng luỹ kế số phát sinh từ đầu quý, đầu năm của từng tài khoản để làm căn cứ lập Bảng Cân đối số phát sinh tài khoản và Báo cáo tài chính.
Trên đây là những quy định về cách ghi sổ kế toán theo hình thức Chứng từ ghi sổ, ngoài ra các bạn có thể xem thêm: Cách làm sổ sách kế toán trên Excel

Kế toán Thiên Ưng chúc các bạn thành công.

__________________________________________________

Mẫu chứng từ ghi sổ theo Thông tư 200 Excel