Mẫu danh sách nhà cung cấp


Xây ĐựngHọc TốtTop ListDanh sách

Tài Liệu Ứng Dụng Quản Trị Công Ty Thương Mại

Quy Trình và Biểu Mẫu

1 Quản trị marketing

2 Quản trị mua hàng

3. Quản trị kho

4. Quản trị bán hàng

5. Quản trị nhân sự

6. Quản trị tài chính kế toán

DANH SÁCH NHÀ CUNG ỨNG ĐƯỢC CHỌN

Stt

Tên nhà cung ứng

Người liên hệ

Địa chỉ

Dịch vụ/sản phẩm cung cấp

Ghi chú

Ngày.. tháng.năm

Trưởng phòng Người đánh giá

Share this:

Related

  • Quản lý toà nhà building management
  • March 16, 2011
  • In "Quan tri cong ty chuyen nganh"
  • 2.1.1 Quy trình đánh giá và kiểm soát nhà cung ứng
  • June 21, 2011
  • In "1838009"
  • 2.2.1 Thủ tục mua hàng
  • June 22, 2011
  • In "1838009"