Melodeon là gì - Nghĩa của từ melodeon


Là gìNghĩa của từ

melodeon có nghĩa là

Một từ được sử dụng để mô tả một người to, khó chịu và không bao giờ đóng cửa lên.Thông thường một người không thông minh lắm. Phát âm: Mel-o-jon.

Ví dụ

Cô gái đó không bao giờ đóng cửa lên, cô ấy là một Melodeon như vậy. Cậu bé đó luôn luôn nói chuyện.Anh ấy là một melodeon khủng khiếp.

melodeon có nghĩa là

Biểu hiện của Ailen (Hiberno-English), mô tả một cái gì đó rất xấu, trong tình trạng xấu hoặc không tốt lắm. Phát âm: Malo-Jen Từ nguyên: Melodeon là một loại nút accordion. Liên quan: catmalogen.

Ví dụ

Cô gái đó không bao giờ đóng cửa lên, cô ấy là một Melodeon như vậy.