Nội đúng nào không phản ánh đúng nhiệm vụ đặt ra cho cuộc Cách mạng


Mẹo Hay

Nội dung nào không phản ánh đúng nhiệm vụ đặt ra cho Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga?

A. Giải quyết những mâu thuẫn tồn tại trong xã hội Nga

B. Lật đổ chế độ Nga hoàng do Nicôlai II đứng đầu

C. Tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa

Đáp án chính xác

D. Đem lại quyền lợi cho nhân dân lao động

Xem lời giải

Ý nào không phản ánh đúng nhiệm vụ đặt ra cho cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917

24/11/2020 841

Câu hỏi Đáp án và lời giải

Câu Hỏi:

Ý nào không phản ánh đúng nhiệm vụ đặt ra cho cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga?

A. Giải quyết những mâu thuẫn tồn tại trong xã hội Nga B. Lật đổ chế độ Nga hoàng do Nicôlai II đứng đầu C. Tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa D. Đem lại quyền lợi cho nhân dân lao động

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 9

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Ý sau đây không phản ánh đúng nhiệm vụ đặt ra cho cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga : tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Báo đáp án sai

Đang xử lý...

Cảm ơn Quý khách đã gửi thông báo.

Quý khách vui lòng thử lại sau.

Nội dung nào không phản ánh...

Câu hỏi: Nội dung nào không phản ánh đúng nhiệm vụ đặt ra cho Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga?

A. Giải quyết những mâu thuẫn tồn tại trong xã hội Nga

B. Lật đổ chế độ Nga hoàng do Nicôlai II đứng đầu

C. Tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa

D. Đem lại quyền lợi cho nhân dân lao động

Đáp án

- Hướng dẫn giải

Đáp án: C

Giải thích: Mục…2 (phần I )….Trang…50…..SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 9 (có đáp án): Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 !!

Lớp 11 Lịch sử Lớp 11 - Lịch sử