Nute gunray là gì - Nghĩa của từ nute gunray


Là gìNghĩa của từNute gunray

nute gunray có nghĩa là

1. Giao dịch Liên đoàn Viceroy
2. Nghèo che đậy Slam chống lại người châu Á

Ví dụ

nute gunray có nghĩa là

Nute Gunray là nhà lãnh đạo của thương mại Liên đoàn, và là Nemoidian quyến rũ nhất xung quanh.

Ví dụ

Nute Gunray là nhà lãnh đạo của thương mại Liên đoàn, và là Nemoidian quyến rũ nhất xung quanh.