Obedient là gì tiếng Anh


Hỏi ĐápLà gìHọc TốtTiếng anh

Từ:                                 obedient                             /ə'bi:djənt/

tính từ

biết nghe lời, biết vâng lời, dễ bảo, ngoan ngoãn

Cụm từ/thành ngữ

your obedient servant

kính thư, kính xin (công thức cuối công văn, thư chính thức...)

Từ gần giống                                                                                    obedientiary                                                                                                            disobedient