Pack in là gì


Hỏi ĐápLà gì

Từ:                                 pack                             /pæk/

danh từ

bó, gói; ba lô (quần áo)

đàn, bầy (chó săn, chó sói...)

pack of wolves

bầy chó sói

pack of grouse

đàn gà gô trắng                                                                                                     ví dụ khác

pack of U-boats

một đội tàu ngầm Đức

lũ, loạt, lô

a pack of fools

một lũ ngốc

a pack of lies

một loạt những lời nói láo                                                                                                     ví dụ khác

a pack of troubles

một lô rắc rối phiền hà

bộ, cỗ (bài)

(thương nghiệp) kiện (hàng); khối lượng hàng (cá, hoa quả...) đóng gói trong một vụ; phương pháp đóng gói hàng

(thể dục,thể thao) hàng tiền đạo (bóng, bầu dục)

đám băng nổi ((cũng) pack ice)

(y học) khăn ướt để đắp, mền ướt để cuốn (người); sự đắp khăn ướt, sự cuốn mền ướt (vào người)

lượt đắp (kem đắp vào mặt cho mịn da...)

động từ

gói, bọc lại, buộc lại; đóng gói, đóng hộp, đóng kiện

tập hợp lại thành bầy (chó); sắp thành bộ, sắp thành cỗ (bài)

xếp chặt (vào hòm, hộp); ních người (vào phòng, xe)

to pack a bag with old clothes

xếp quần áo cũ vào bị

the car was packed with passangers

xe chật ních hành khách

thồ hàng lên (ngựa, súc vật...)

nhét, hàn, gắn (khe hở)

(y học) đắp khăn ướt lên, cuốn mền ướt vào (người)

xếp người phe mình (vào hội đồng giám khảo...) để chiếm đa số khi quyết định

(thể dục,thể thao),  (từ lóng) nện, giáng

to pack a punch

nện một quả đấm (quyền Anh)

((thường) + up) sắp xếp hành lý

đóng gói, đóng kiện

dry food packs easity

thực phẩm khô để đóng gói

tụ tập thành bầy, tụ tập thành đàn

khăn gói ra đi, cuốn gói

to send somebody packing

đuổi ai đi, tống cổ ai đi

khăn gói ra đi, cuốn gói

Cụm từ/thành ngữ

to pack off

tống tiền (ai), cho (ai) đi xa, tống cổ (ai) đi

to pack it in

(từ lóng) làm xong, hoàn thành

to pack it up

(từ lóng) thôi ngừng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                thành ngữ khác

to pack up

(từ lóng) không chạy, chết máy, không nổ (máy...)

Từ gần giống                                                                                    packet                                                                                                            packing                                                                                                            package                                                                                                            unpack                                                                                                            packer