Parabola tootie là gì - Nghĩa của từ parabola tootie


Là gìNghĩa của từParabola tootie

parabola tootie có nghĩa là

Khi chân của một cô gái không có khả năng đóng đúng cách.Đầu gối của cô ấy có thể chạm vào nhưng đùi của cô ấy không, để lại một khoảng cách hình chữ parabola lớn dưới vagoo của cô ấy.Thường đi kèm với hông mở rộng và ít không.

Thí dụ

- Kiểm tra cô gái đó, cô ấy giống như hoàn toàn bowlegged hoặc một cái gì đó.

- Không có người đàn ông, cô ấy có Parabola Tootie!

- Thật là một con điếm…