Pilot point high school là gì - Nghĩa của từ pilot point high school


Là gìNghĩa của từPilot point high school

pilot point high school có nghĩa là

Một cơ sở giáo dục trẻ yee yee nơi bạn có thể tìm thấy nhiều yee yees.

Ví dụ

Yee Yee nói: Thời gian để đi đến Trường trung học Pilot Point.