Powerpoint Luật Phòng, chống tham nhũng 2022


  • Tình hình tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
  • Về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân năm 2022.
  • đề nghị nghiên cứu điểm số đánh giá chuẩn TCPL năm 2021.
  • V/v báo cáo thống kê định kỳ công tác văn thư, lưu trữ năm 2021
  • CV chấn chỉnh thực hiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ
  • Triển khai thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng y tế tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2021 2025 trên địa bàn huyện Như Thanh
  • KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
  • Về việc ban hành Chương trình công tác năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Như Thanh
  • Phòng, chống dịch, bệnh ở người năm 2022
  • Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022