Quản lý kinh tế xã hội là gì


Hỏi ĐápLà gì

Kinh tế xã hội là khoa học xã hội nghiên cứu cách thức hoạt động kinh tế ảnh hưởng và được định hình bởi các quá trình xã hội. Nói chung, nó phân tích cách các xã hội hiện đại tiến bộ, đình trệ hoặc suy thoái vì nền kinh tế địa phương hoặc khu vực của họ, hoặc vì nền kinh tế toàn cầu như thế nào. Xã hội được chia thành 3 nhóm: xã hội, văn hóa và kinh tế. Nó cũng đề cập đến những cách mà các yếu tố xã hội và kinh tế ảnh hưởng đến môi trường.

Tổng quanSửa đổi

Kinh tế xã hội đôi khi được sử dụng như một thuật ngữ bao phủ cho các lĩnh vực khác nhau. Thuật ngữ kinh tế xã hội có thể nói chung là "sử dụng kinh tế học trong nghiên cứu xã hội ".  Nói hẹp hơn, thực tiễn đương đại xem xét các tương tác hành vi của các cá nhân và nhóm thông qua vốn xã hội và "thị trường" xã hội (không loại trừ, ví dụ, sắp xếp theo hôn nhân) và hình thành các chuẩn mực xã hội trong mối quan hệ của kinh tế với các giá trị xã hội.

Một cách sử dụng bổ sung khác biệt mô tả kinh tế xã hội là "một môn học nghiên cứu mối quan hệ qua lại giữa khoa học kinh tế một mặt và triết học xã hội, đạo đức và phẩm giá con người ", hướng tới tái thiết và cải thiện xã hội  hoặc cũng nhấn mạnh các phương pháp đa ngành từ các lĩnh vực như xã hội học, lịch sử và khoa học chính trị.  Khi chỉ trích kinh tế học chính thống vì những cơ sở triết học bị cho là sai lầm (ví dụ như theo đuổi lợi ích cá nhân) và bỏ bê các mối quan hệ kinh tế rối loạn, những người ủng hộ như vậy có xu hướng phân loại kinh tế xã hội là không chính thống.

Tham khảoSửa đổi