Raditude là gì - Nghĩa của từ raditude


Là gìNghĩa của từ

raditude có nghĩa là

Tên của album Weezer Seventh. Một rad hoặc hình ống thái độ hoặc trạng thái của bản thể.

Ví dụ

Rivers: "Brian, bạn còn sassy." Brian: "Nó được gọi là Tàn lên của tôi, sông. Đào?" Scott: "Ồ ơi!"

raditude có nghĩa là

quyền trạng thái của tâm trí để có thể sử dụng hiệu quả từ "triệt để".

Ví dụ

Rivers: "Brian, bạn còn sassy."

raditude có nghĩa là

Brian: "Nó được gọi là Tàn lên của tôi, sông. Đào?"

Ví dụ

Rivers: "Brian, bạn còn sassy."

raditude có nghĩa là

A state of mind characterized by positivity, keenness of perception and intellect, and all around awesomeness. Although generally beneficial to the well being of the owner, it has been known to inspire spite and envy in others.

Ví dụ

Rivers: "Brian, bạn còn sassy."