Rake the leaves là gì


Hỏi ĐápLà gì

Từ:                                 rake                             /reik/

danh từ

kẻ chơi bời phóng đãng; kẻ trác táng

cái cào

cái cào than; que cời than

cái cào tiền, cái gạt tiền (ở sòng bạc)

động từ

cào, cời

to rake hay

cào cỏ khô

to rake a fire

cời lửa                                                                                                     ví dụ khác

to rake clean

cào sạch

to rake level

cào cho bằng

tìm kỹ, lục soát

to rake one's memory

tìm trong trí nhớ

to rake in (among, into) old records

lục soát trong đám hồ sơ cũ

nhìn bao quát

nhìn bao quát, nhìn khắp; nhìn ra

the window rakes the whole panorama

cửa sổ nhìn ra toàn bộ phong cảnh đó

(quân sự) quét, lia (súng...)

to rake in money

lấy cào gạt tiền vào (ở sòng bạc)

to rake off the dead leaves

cào sạch lá khô                                                                                                     ví dụ khác

to rake out a fire

cào ngọn lửa, làm tắt ngọn lửa

to rake over a flowerbed

cào xới lên một luống hoa

to rake up the hay

cào cỏ khô gọn lại thành đống

to rake up the fire

cời to ngọn lửa

khơi lại, nhắc lại

to rake up an old quarrel

khơi lại chuyện bất hoà cũ

to rake up all sorts of objections

tìm bới mọi cách phản đối

danh từ

sự nghiêng về phía sau; độ nghiêng về phía sau (cột buồm, ống khói tàu...)

động từ

làm nghiêng về phía sau

nhô ra (cột buồm)

nghiêng về phía sau (cột buồm, ống khói tàu)

Cụm từ/thành ngữ

to rake away

cáo sạch đi

to rake in

cào vào, lấy cào gạt vào

to rake of

cào sạch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                thành ngữ khác

to rake out

cào bới ra

to rake over

cào xới lên

to rake up

cào gọn lại (thành đống)

to rake somebody over the coals

(xem) coal

Từ gần giống                                                                                    brake                                                                                                            drake                                                                                                            shooting-brake                                                                                                            kraken                                                                                                            brake-harrow