Ranger nghĩa là gì


Hỏi ĐápLà gì

Từ:                                 ranger                             /'reindʤ/

danh từ

người hay đi lang thang

người bảo vệ rừng, nhân viên lân nghiệp

người gác công viên của nhà vua

(quân sự), (số nhiều) kỵ binh nhẹ

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) biệt kích; đội biệt động

nữ hướng đạo sinh lớn

Từ gần giống                                                                                    stranger                                                                                                            granger                                                                                                            arranger                                                                                                            orangery                                                                                                            bush-ranger