Reverse charades là gì - Nghĩa của từ reverse charades


Là gìNghĩa của từReverse charades

reverse charades có nghĩa là

Một nghi lễ trong đó một số người già không nhớ những gì họ đang nói về những điều ngẫu nhiên mà họ nhớ về điều mà họ đang nói và mọi người gần đó Hãy cố gắng đoán những gì họ đang đề cập đến.

Ví dụ

A: "Chà, tôi đang nói về anh chàng đó .."
B: "Anh chàng nào?"
A: "Anh chàng trong bộ phim đó!"
C: "Bộ phim nào?"
A: "Bộ phim nơi ...."
.....
B & C: "... Không còn nữa Charades đảo ngược! Bắn chúng tôi bây giờ Plz"