Rim of the world high school là gì - Nghĩa của từ rim of the world high school


Là gìNghĩa của từRim of the world high school

rim of the world high school có nghĩa là

Chết tiệt theo nghĩa đen

Ví dụ

tại sao tôi đi đến trường trung học thế giới