Rule 44 là gì - Nghĩa của từ rule 44


Là gìNghĩa của từRule 44

rule 44 có nghĩa là

Nếu một cái gì đó tồn tại, bạn có thể tìm thấy nó hoặc giả mạo trên internet

Không có ngoại lệ cho quy định này

Ví dụ

Dan: "Dude ai đó đã bán dương vật của Mark Hoppus trên eBay"

Trả lời Quy tắc 44

rule 44 có nghĩa là

Quy tắc nêu rằng nếu bạn đăng thông tin trên Internet về sự thay đổi trong sự xuất hiện của bạn, nó sẽ được đi kèm với bức ảnh thay đổi nói.

Ví dụ

Dan: "Dude ai đó đã bán dương vật của Mark Hoppus trên eBay"

rule 44 có nghĩa là

Trả lời Quy tắc 44

Ví dụ

Dan: "Dude ai đó đã bán dương vật của Mark Hoppus trên eBay"