Sáng kiến kinh nghiệm mầm non 3-4 tuổi năm 2020


Mẹo HayKhoa HọcSáng kiếnKinh nghiệm

Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp cho trẻ khám phá thế giới xung quanh bằng vật thật thông qua những hoạt động thực tiễn đối với trẻ mẫu giáo 3- 4 tuổi

11 440 13

Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ 3- 4 tuổi trong hoạt động giáo dục âm nhạc

Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ 3- 4 tuổi trong hoạt động giáo dục âm nhạc

26 360 24

Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 3- 4 tuổi trường mầm non

Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 3- 4 tuổi trường mầm non

32 366 11

SKKN: Phương pháp sử dụng đồ dùng dạy học bằng vật thật trong tiết học cho trẻ LQVMTXQ đối với trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi

SKKN: Phương pháp sử dụng đồ dùng dạy học bằng vật thật trong tiết học cho trẻ LQVMTXQ đối với trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi

9 299 6

Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số kinh nghiệm phát triển ngôn ngữ cho trẻ 3 – 4 tuổi thông qua hoạt động dạy trẻ kể chuyện sáng tạo

Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số kinh nghiệm phát triển ngôn ngữ cho trẻ 3 – 4 tuổi thông qua hoạt động dạy trẻ kể chuyện sáng tạo

9 3 1

Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số giải pháp giúp trẻ 3- 4 tuổi làm quen với tác phẩm văn học, nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ tại trường mầm non

Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số giải pháp giúp trẻ 3- 4 tuổi làm quen với tác phẩm văn học, nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ tại trường mầm non

19 93 2

Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ MGB 3 - 4 tuổi tại trường mầm non A Đông Mỹ

Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ MGB 3 - 4 tuổi tại trường mầm non A Đông Mỹ

14 312 9

Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số kinh nghiệm giúp trẻ 3 - 4 tuổi làm quen với âm nhạc qua các bài hát dân ca

Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số kinh nghiệm giúp trẻ 3 - 4 tuổi làm quen với âm nhạc qua các bài hát dân ca

10 140 7

Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp giúp trẻ 3- 4 tuổi tự tin, mạnh dạn trong giao tiếp

Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp giúp trẻ 3- 4 tuổi tự tin, mạnh dạn trong giao tiếp

33 334 15

Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp rèn tính mạnh dạn tự tin cho trẻ mẫu giáo bé (3 – 4 tuổi)

SKKN Một số biện pháp giáo dục trẻ 3 4 tuổi bảo vệ môi trường trong trường mầm non.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (464.31 KB, 23 trang )

CẤU TRÚC CỦA SÁNG KIẾN
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
1.Mục đích của sáng kiến
2.Đóng góp của sáng kiến
PHẦN 2: NỘI DUNG
Chương 1; Cơ sở khoa học của sáng kiến
1: Cơ sở lý luận
2: Cơ sở thực tiễn
Chương 2: Thực trạng vấn đề mà sáng kiến đề cập đến
Chương 3: Những giải pháp(Biện pháp) mang tính khả thi
Giải pháp 1
Giải pháp 2
Giải pháp 3
Giải pháp 4
Giải pháp 5
Giải pháp 6
Giải pháp 7
Giải pháp 8
Giải pháp 9
Giải pháp 10
Giải pháp 11
Giải pháp 12
Chương 4: Kiểm chứng các giải pháp đã triển khai của sáng kiến
PHẦN 3: KẾT LUẬN
1. Những vấn đề quan trọng nhất
2:Hiệu quả thiết thực của sáng kiến
3:Kiến nghị với các cấp quản lý

1PHẦN 1: MỞ ĐẦU
1.Mục đích của sáng kiến.

Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai!
Trẻ em không chỉ là niêm vui, niềm hạnh phúc của gia đình mà còn là tương lai
của đất nước, là lớp người kế tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
Việc chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ là một sự nghiệp cách mạng vô cùng
quan trọng, là trách nhiệm vẻ vang của toàn Đảng, toàn dân ta, bởi nó là tiền đề nền
móng cho sự hình thành và phát triển nhân cách của trẻ em sau này.
Giáo dục mầm non là mắt xích đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân.
Trong sự nghiệp giáo dục Mầm non, việc cho trẻ làm quen với môi trường xung
quanh có ý nghĩa rất quan trọng, nó cung cấp cho trẻ vốn tri thức đầu tiên về xã hội,
con người thiên nhiên và là nguồn gốc để hình thành ở trẻ tâm hồn và tình cảm của
con người. Nó dẫn dắt trẻ vào một cuộc sống, một cộng đồng, một nền văn hoá cụ
thể, một thế giới khác. Đặc biệt nó tạo điều kiện cho trẻ gần gũi với môi trường xung
quanh trẻ.
Hiện nay môi trường sống của chúng ta đang bị huỷ hoại nghiêm trọng, gây nên
sự mất cân bằng sinh thái, sự can thiệp các nguồn tài nguyên, ảnh hưởng đến chất
lượng cuộc sống. Mỗi năm trên thế giới có hơn 22 vạn người chết vì các loài bệnh
tật do nguồn nước bị ô nhiễm và môi trường mất vệ sinh gây ra thức của con người.
Một trong những nguyên nhân cơ bản hiểu biết về môi trường và giáo dục bảo vệ
môi trường trở thành một vấn đề cấp bách, có tính chiến lược toàn cầu.
*Tính mới của sáng kiến
Ngày nay, giáo dục bảo vệ môi trường đã trở thành nhiệm vụ quan trọng trong
việc đào tạo thế hệ trẻ ở các trường học và được quan tâm ngay từ bậc học đầu tiên:
Giáo dục Mầm non. Trên thực tế, trẻ em có khoẻ mạnh hay không là do tác động của
môi trường. Môi trường có tốt, có trong lành thì sức khoẻ của trẻ mới được đảm bảo.
Vì vậy, ngay từ khi còn nhỏ, trẻ phải có ý thức bảo vệ môi trường xã hội và môi
trường cho bản thân. Muốn trẻ có được ý thức đó thì chúng ta phải cung cấp cho trẻ
2
những hiểu biết về môi trường. Trong quá trình giảng dạy người giáo viên phải
thường xuyên tìm ra phương pháp giáo dục phù hợp với từng bài dạy, từng chủ đề có
được một hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường đạt kết quả cao và phát huy được
tính tích cực của trẻ.
- Mục đích của sáng kiến là nhằm vận dụng những kiến thức và kỹ năng vào giữ gìn,
bảo tồn, sử dụng môi trường đảm bảo bền vững cho cả hiện tại và tương lai
2.Đóng góp của sáng kiến
-Cung cấp cho trẻ những hiểu biết ban đầu về môi trường sống của con người
-Trẻ có những kiến thức cơ bản về cơ thể, cách chăm sóc giữ gìn sức khoẻ cho
bản thân, trẻ có những kiến thức ban đầu về mối quan hệ giữa thiên nhiên với con
người,
-Biết chăm sóc bảo vệ cây cối, bảo vệ con vật quanh nơi mình ở.
- Là nguồn gốc để hình thành ở trẻ một tâm hồn trong sáng, một nền văn hoá xã
hội trong sáng văn minh và hiện đại.
- Tạo điều kiện củng cố, mở rộng thêm những hiểu biết của trẻ về môi trường
sống xung quanh ta.
Thông qua đề đề này nhằm giúp cho trẻ có những kiến thức sơ đẳng ban đầu về tầm
quan trọng của môi trường từ đó hình thành cho trẻ có thói quen giữ gìn và bảo vệ
môi trường để sau này các cháu lớn nên góp sức nhỏ bé của mình vào bảo vệ môI
trường thân yêu của chúng ta.
Những vấn đề nghiên cứu trong đề tài này sẽ giúp ích rất nhiều cho tôi trong
công tác giảng dạy của người giáo viên mầm non. Là giáo viên trực tiếp tham gia
giảng dạy lớp 3- 4 tuổi trong năm học 2014-2015 tôi xin mạnh dạn đóng góp một số
kinh nghiệm nhỏ bé của mình vào việc nâng cao chất lượng trong giáo dục trẻ bảo
vệ môi trường nên tôi đã mạnh dạn đi sâu vào đề tài “Một số biện pháp giáo dục trẻ
3 4 tuổi bảo vệ môi trường trong trường mầm non.
PHẦN II: NỘI DUNG
Chương 1: Cơ sở khoa học của sáng kiến


3


1. Cơ sở lý luận
Trong chương trình giáo dục mầm non mới hiện nay. Môn Môi trường xung quanh
cho trẻ ở lứa tuổi Mẫu giáo nói chung và ở lớp Mẫu giáo 3 tuổi nói riêng đóng một
vai trò hết sức quan trọng. Nó cung cấp những hiểu biết ban đầu về môi trường sống
của con người, thế giới xung quanh.
Môi trường có vai trò hết sức quan trọng đối với con người. Môi trường là nơi
chứa đựng tài nguyên cần thiết cho đời sống sản xuất của con người. Là nơi chứa
đựng các phế thải do con người tác động.
Vì vậy việc giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ 3 -4 tuổi trong trường mầm non
là rất cần thiết. Thông qua việc giáo dục bảo vệ môi trường là cung cấp cho trẻ
những hiểu biết ban đầu môi trường sống của bản thân nói riêng và của con người
nói chung.
2. Cơ sở thực tiễn
Trên cơ sở nhận thức được tầm quan trọng của việc giáo dục bảo vệ môi trường
cho trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi trong trường Mầm non. Là một giáo viên để có những kiến
thức sâu rộng ngành học mầm non, đặc biệt là về đề tài “Giáo dục trẻ 3 -4 tuổi bảo
vệ môi trường trong trường mầm non” nhằm tìm ra những biện pháp tốt nhất để
truyền tải cho trẻ biết cách bảo vệ môi trường. Qua đó góp phần nâng cao trình độ
nghiệp vụ sư phạm cho bản thân, từ đó góp phần tích cực vào việc chăm sóc giáo
dục trẻ.
Chính vì vậy yêu cầu người giáo viên mầm non cần đi sâu nghiên cứu tìm tòi,
hiểu về đề tài này để đi sâu nghiên cứu, phục vụ tốt nhất cho công tác chăm sóc giáo
dục trẻ đúng theo hướng giáo dục mầm non trong nước
Qua điều tra, khảo sát, hầu hết giáo viên mầm non đều cho rằng giáo dục bảo vệ
môi trường cho trẻ là một nội dung quan trọng và có ảnh hưởng lớn đến việc hình
thành và phát triển nhân cách trẻ em.
Chương 2: Thực trạng vấn đề mà sáng kiến đề cập đến


* Trên thực tế:
- Mặt thuận lợi:
4


+ Người dân trong vùng đều có ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường và xây
dựng đội bảo vệ môi trường như đội thanh niên tự quản, đội phụ nữ tự quản…hàng
tuần thay phiên nhau thu gom rác thải và trồng bổ xung cây xanh tại những nơi công
cộng . + Đội ngũ giáo viên nhà trường nhiệt tình, năng nổ, có trình độ chuyên môn
cao.
+ Hầu hết các cháu trong trường được các bậc cha mẹ rất quan tâm đến việc
chăm sóc, dạy dỗ của con em mình ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi
trường.
+ ở trường các cháu được học tập theo đúng độ tuổi nên rất thuận lợi cho quá
trình chăm sóc - giáo dục trẻ.
- Mặt khó khăn, hạn chế:
+ Cơ sở vật chất:Các cụm, lớp còn nằm rải rác trong thôn. Phòng học còn chật
hẹp. Đồ dùng đồ chơi phục vụ cho việc giảng dạy chưa nhiều, chưa phong phú, đa
dạng. Chất lượng đồ chơi chưa cao, một số đồ chơi tự tạo chưa bền, mức độ thẩm
mỹ thấp.
+ Nhận thức của trẻ: Nội dung về giáo dục bảo vệ môi trường quá rộng, trẻ
chưa có điều kiện thể hiện các thái độ, hành vi của mình nên nhận thức của trẻ bị hạn
chế. Bản thân giáo việ chưa khai thác, đi sâu vào nội dung giáo dục trẻ bảo vệ môi
trường.
Chương 3: Những giải pháp, biện pháp mang tính khả thi
Giải pháp 1:Xây dựng nếp sống lành mạnh cho trẻ
- Giáo dục trẻ có ý thức giữ vệ sinh chung như: không vứt rác bừa bãi, không
nhổ bậy, không bẻ cành, hái hoa, đi tiểu tiện đúng nơi quy định
- Tiết kiệm trong tiêu dùng: Tiết kiệm điện, nước, tích cực tham gia cùng cô làm
đồ dùng đồ chơi từ nguyên vật liệu từ thiên nhiên


- Giáo dục trẻ có ý thức bảo vệ môi trường theo gương Bác Hồ

5


6


Giải pháp 2: Thực hiện nội dung giáo dục bảo vệ môi trường đầy đủ nghiêm
túc.
- Tích hợp nội dung giáo dục bảo vệ môi trường vào các hoạt động chăm sóc giáo
dục trẻ hàng ngày.
- Tận dụng các cơ hội để giáo dục trẻ bảo vệ mô trường.
- Giáo viên phải là tấm gương cho trẻ noi theo trong việc thực hành bảo vệ môi
trường
Giải pháp 3: Bồi dưỡng nâng cao nhận thức
- Bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho tất cả các lứa tuổi,
trong các hoạt động hàng ngày và ở mọi thời điểm, thực hiện giáo dục bảo vệ môi
trường bằng phương pháp hiện đại, đặt trọng tâm ở trẻ và cách tiếp cận học bằng
việc làm cụ thể: Lúc nào cũng chú ý tạo ra thái độ đúng và tinh thần trách nhiệm cao
đối với việc bảo vệ môi trường.
- Mỗi cá nhân phải nhận thức môi trường là vấn đề của mỗi người cho cuộc
sống hạnh phúc giống như bữa ăn hằng ngày chứ môi trường không phải là cái gì đó
có tính “kỹ thuật”, “khoa học thuần tuý” của những người khác.
- Nhận thức được những quan điểm “xanh đậm” nghĩa là xem thiên nhiên làm
tâm hay con người và thiên nhiên đều phụ thuộc lẫn nhau và là những bộ phận của
một thể thống nhất.
Giải phỏp 4. Luyện kỹ năng thực hành:
- Môi trường là tài sản chung, cùng nhau chia sẻ một cách bình đẳng các lợi ích
và trách nhiệm. Do đó, cần xây dựng mối quan hệ lành mạnh giữa con người với con


người, giữa cộng đồng này với cộng đồng khác, giữa thế hệ này với thế hệ khác,
theo phương châm suy nghĩ có tính toàn cầu, hành động có tính địa phương.
- Giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ màm non cần được tiến hành qua các hoạt
động giáo dục.
* Hoạt động vui chơi
- Hoạt động vui chơi được coi là hoạt động chủ đạo của trẻ mẫu giáo. Nội dung giáo
dục bảo vệ môi trường có thể được thực hiện qua các trò chơi sau của trẻ:
7


+ Trò chơi đóng vai theo chủ đề: Trẻ đóng vai và thể hiện các công việc của
người làm công tác bảo vệ môi trường.
+ Trò chơi học tập: Phân nhóm, phân loại, tìm hiểu về các hiện tượng trong môi
trường (các hành vi tốt hay xấu đối với môi trường sạch và môi trường bẩn, động vật
và điều kiện sống).
+ Trò chơi ngôn ngữ: Đặt và giải các câu đố về môi trường (các loài động vật
khác nhau, các loại cây)
+ Trò chơi ngôn ngữ: Đặt và giải các câu đố về môi trường (Các loài động vật
khác nhau, các loại cây)
+ Trò chơi vận động: Về giữ gìn, bảo vệ môi trường, hành vi của các con vật
(tiếng kêu, vận động)
* Hoạt động học tập
+ Qua các môn học:
- Tạo hình
Tổ chức cho trẻ vẽ, nặn, cắt dán các sản phẩm tạo hình ca hát và vận động thể
hiện các ấn tượng về môi trường.

8- Văn học
Tổ chức cho trẻ đàm thoại, thảo luận, trao đổi, trò chuyện các kinh nghiệm về
môi trường như các nhu cầu sống của con người, cây cối, con vật, các nguyên nhân
gây ô nhiễm môi trường đối với sức khỏe của con người, sự sống của động vật và
cây cối
Tổ chức cho trẻ kể chuyện, nghe cô kể chuyện, đọc thơ, hát các bài hát về môi
trường và bảo vệ môi trường.
- Âm nhạc
Dạy trẻ hát máu về những bài hát có nội dung về môi trường như: Em yêu cây xanh
- Toán: Thông qua chủ điểm thế giới thực vật dạy trẻ xếp tương ứng 1:1 bằng
cách cho trẻ trồng các cây xanh do cô tự làm
- Môi trường xung quanh
Cho trẻ nhận biết về thế giới môi trường xung quanh trẻ như: Quan sát cây cối,
sự biến đổi của khí hậu, các loài động thực vật quý hiếm sắp có nguy cơ bị tuyệt
chủng do ô nhiễm môi trường.
9


* Hoạt động lao động
- Tổ chức cho trẻ tham gia vào các hoạt động thực tiễn như vệ sinh, bảo vệ môi
trường học, chăm sóc cây, con vật trong góc thiên nhiên cũng như các hành động tiết
kiệm trong tiêu dùng, sinh hoạt.
- Tổ chức hoạt động lao động vừa sức cho trẻ nhằm hình thành ở trẻ lòng tự hào
và thái độ tốt khi đóng góp công sức của mình vào việc làm cho môi trường xanh,
sạch, đẹp (trồng cây và chăm sóc cây cảnh ở trong lớp, chăm sóc các con vật nuôi ở
trong trường, tham gia vệ sinh lớp, vệ sinh trường, đồ dùng, đồ chơi, thu gom rác ở
sân trường.)

10- Tổ chức cho trẻ làm đồ chơi từ các vật liệu thiên nhiên và các vật liệu đã qua
sử dụng, từ đó giáo dục cho trẻ ý thức tiết kiệm và ý thức lao động.
* Hoạt động chăm sóc

11


Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh trong giờ ăn như: Biết nhặt cơm rơi, cơm vãi vào
đĩa, biết lau tay và rửa tay khi tay bẩn. Biết cùng cô lau chùi bàn ăn và xếp gọn bàn
ghế cùng các bạn.
* Hoạt động lễ hội
* Hoạt động quan sát:
Giáo viên hướng dẫn trẻ quan sát môi trường bằng các giác quan khác nhau,
giúp trẻ tiếp nhận các thông tin về thiên nhiên, môi trường và các hoạt động của con
người trong môi trường , có thể tổ chức các hoạt động quan sát sau:
- Tổ chức cho trẻ quan sát các hiện tượng tự nhiên và các hiện tượng xã hội gần
gũi đối với trẻ như: quan sát môi trường lới học, khu vực trường mầm non, quan sát
nguồn nước, bụi khói trong không khí
- Quan sát các hiện tượng thiên nhiên, động thực vật và điều kiện sống của các
con vật nuôi, cây trồng.
- Quan sát các hiện tượng lao động bảo vệ môi trường của người lớn như trồng
cây và chăm sóc cây, chăm sóc vật nuôi, vệ sinh làm sạch môi trường xung quanh.

12


* Thí nghiệm và thực hiện nhỏ:
- Tổ chức cho trẻ làm các thí nghiệm, thực nghiệm đơn giản như thí nghiệm về cây
trồng cần nước và ánh sáng, thí nghiệm lọc nước và ô nhiễm nước bằng rác, không


khí bị ô nhiễm do bụi, khói
* Thông qua các chủ đề:
+ Bản thân
+ Trường mầm non
+ Gia đình
+ Nghề nghiệp
13


+ Tết và mùa xuân
+ Các hiện tượng tự nhiên
+ Thế giới động vật và thực vật
+ Phương tiện và luật giao thông
+ Quê hương - đất nước -Bác hồ
* Vào các thời điểm trong một ngày ở trường mầm non:
+ Đón trẻ - chơi tự chọn
+ Trò chuyện sáng
+ Dạo chơi
+ Vệ sinh
+ Hoạt động góc
+ Giờ ăn
+ Hoạt động chiều
+ Lao động, chăm sóc vườn rau
+ Nêu gương, trả trẻ.
Giải pháp 5:Tăng cường cơ sở vật chất:
* Để phục vụ cho việc giáo dục trẻ bảo vệ môi trường trong trường Mầm non đạt
được hiệu quả nhà trường cần đảm bảo đầy đủ các điều kiện sau:
- Xây dựng môi trường thiên nhiên phong phú:
-+ Trông nhiều loại cây khác nhau: Cây ăn quả, cây bóng mát, cây rau, hoa, cỏ…


14


+ Có khu nuôi một số con vật để trẻ quan sát, chăm sóc con vật.
- Tiết kiệm trong tiêu dùng:
+ Làm đồ dùng, đồ chơi từ nguyên vật liệu sẵn có, rẻ tiền (lớp xe cũ, dây thừng, tấm
ván, gạch).
+ Có thùng, hộp để bảo quản đồ dùng, đồ chơi sau khi sử dụng.
+ Có bể chứa nước, có van khoá vòi.
+ Có nội quy sử dụng tiết kiệm điện nước.
- Vệ sinh trường lớp ngăn lắp:
+ Đặt thùng rác ở nhiều nơi để trẻ và phụ huynh vứt rác thuận tiện. Thùng rác phải
có nắp đậy, rác được đổ vào thùng đựng phải được rửa sạch hàng ngày.
+ Cống phải có nắp đậy, thường xuyên khơi thông cống rãnh.
15


+ Mở cửa thông thoáng lớp học.
+ Vệ sinh lớp học, trường theo định kỳ.
- Xây dựng nếp sống lành mạnh cho trẻ:
+ Có nước sạch, có đầy đủ phòng học cho trẻ vui chơi học tập.
+ Có nhà vệ sinh cho trẻ trai, trẻ gái.
- Thu hút trẻ tham gia bảo vệ môi trường của trường, lớp học.
+ Tổ chức cho trẻ tham gia lao động thu gom rác ở sân trường, tưới cây.
+ Trẻ tham gia phân loại rác.
* Trong nhóm, lớp cần phải đảm bảo các điều kiện sau:
- Có góc thiên nhiên để trẻ gieo trồng cây làm thử nghiệm và chăm sóc cây.
- Có đầy đủ các đồ dùng phục vụ cho việc chăm sóc trẻ (chậu, khăn mặt, giá
phơi khăn, ca, cốc, lược, bình đựng nước uống).
- Đồ đùng đồ chơi được làm từ nguyên vật liệu sẵn có của địa phương, được sắp


xếp gọn gàng, dễ lấy.
- Có thùng đựng rác, có các dụng cụ để trẻ tham gia các buổi lao động: Chơi,
bình tưới cây, khăn lau, xô, chậu…
- Có lịch vệ sinh phòng nhóm hàng ngày, hàng tuần.
Giải pháp 6: Kiểm tra, đánh giá:
- Thông qua các hình thức quan sát các hành động của trẻ hoạt động thực tiễn
(hoạt động lao động vừa sức với trẻ), xem tranh ảnh, băng hình có nội dung về môi
trường và các hành động của con người ảnh hưởng giữa giả định khác nhau, có thể
xảy ra trong thực tiễn hoặc tận dụng các tình huống thực đang xảy ra, yêu cầu trẻ
giải quyết… để kiểm tra, đánh giá hiệu quả công việc giáo dục trẻ bảo vệ môi trường
ở trường mầm non.
Giải pháp 7: Phê phán, rút kinh nghiệm:
- Giáo viên thường xuyên có những ghi chép, đánh giá việc lĩnh hội kiến thức
về bảo vệ môi trường của trẻ, qua đó thấy được những điều còn tồn tại, những việc
chưa làm được để đúc rút cho bản thân những bài học kinh nghiệm qúy báu sao cho

16


việc giáo dục bảo vệ môi trường trong trường mầm non đạt được những hiệu qủa tốt
nhất, thiết thực nhất.
Giải pháp 8: Biểu dương, tuyên truyền:
Giáo viên yêu cầu lợi dụng các tình huống có thật trong thực tế để tuyên truyền,
giáo dục trẻ như:
+ Giờ dạo chơi: Bạn A biết nhặt vỏ hộp sữa ở sân trường bỏ vào thùng rác.
+ Trong giờ tạo hình: Bạn biết nhặt giấy vụn rơi xuống lớp vứt vào thùng rác.
+ Giờ hoạt động góc: Bạn C tự lấy giẻ lau các đồ dùng, đồ chơi có bụi bẩn.
+ Trong khi ăn: Nhiều bạn ăn hết suất, không để cơm rơi vãi, không nói chuyện
riêng trong giờ ăn
Một trong những đặc điểm của trẻ mẫu giáo là rất thích được cô khen ngợi, nêu


việc lấy hành động của mình, của bạn để làm gương cho bạn khác sẽ làm cho trẻ
phấn khích hơn, nhớ lâu hơn.
Giải pháp 9: Tham quan dã ngoại:
- Tổ chức cho trẻ đi tham quan các danh lam thắng cảnh nơi trẻ sống, các cơ sở
sản xuất, nguồn nước, trang trại, vườn cây… nhằm làm phong phú thêm kinh
nghiệm của trẻ về môi trường và hình thành ở trẻ thái độ đối với môi trường
Giải pháp 10: Xử lý tình huống:
Đây là một dạng của hoạt động thực hành: Bao gồm:
- Xử lý các tình huống thực: Giáo viên tận dụng các tình huống xảy ra trong
thực tiễn cuộc sống của trẻ để giáo dục bảo vệ môi trường như xử lý giấy vụn sau
khi hoạt động tạo hình, khi thấy cây bị héo, khi trên bề mặt đồ dùng có bụi khi còn
thức ăn thừa.
- Xử lý tình huống giả định: Giáo viên đử ra các tình huống giả định và trẻ đưa
ra các phương án giải quyết như: “Cháu sẽ làm gì khi thấy nước chảy tràn ra ngoài?
khi cháu muốn vứt vỏ mà không thấy có thùng rác”.
Giải pháp 11: Sử dụng các phương pháp giáo dục bảo vệ môi trường trong
trường mầm non:
17


- Đàm thoại, trò chuyện
- Đọc sách, nghe kể chuyện
- Diễn tả
- Tổ chức môi trường sinh thái phù hợp trong trường mầm non như là một
phương pháp giáo dục thái độ nhân văn của trẻ đối với môi trường.
- Quan sát
- Duy trì những điều kiện sống cần thiết cho các đối tượng phương pháp chủ
yếu để giáo dục thái độ nhân văn của trẻ đói với môi trường.
- Lao động của trẻ.
- Sử dụng những phương tiện hình ảnh để giáo dục hứng thú, tình yêu của trẻ


đối với môi trường.
- Thảo luận về các tình huống giả định và tình huống trong thực tế.
- Tấm gương của cô giáo.
Chương 4: Kiểm chứng các giải pháp đã triển khai của sáng kiến
4.1 Sự cần thiết giáo dục trẻ bảo vệ môi trường trong trường mầm non:
* Lĩnh vực 1: Con người và môi trường
- Vệ sinh môi trường phòng, nhóm, lớp học, gia đình và làng xóm, lau chùi, sắp
xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng ngăn nắp…
- Sống tiết kiệm: Giữ gìn đồ dùng, đồ chơi, tiết kiệm trong sinh hoạt.
- Quan tâm bảo vệ môi trường: Môi trường là nơi sinh sống của con người,
phân biệt môi trường tốt – xấu, các hành động bảo vệ môi trường.
* Lĩnh vực 2: Con người và thế giới động – thực vật:
- Đặc điểm của cây, con, hoa, quả: có nhiều cây cối, con vật khác nhau, chúng
sống ở các môi trường khác nhau và ăn các loại thức ăn khác nhau.
- Sự thích nghi của các cây cối, con vật với môi trường sống: Cây cối, con vật
cung cấp cho con người thức ăn, thuốc chữa bệnh, quần áo để mặc, làm nhà, làm
trong sạch không khí, giảm chất độc hại.
- Chăm sóc bảo vệ cây cối, con vật: Tác hại chặt cây phá rừng, giết các con thú
quý hiếm, trẻ tham gia chăm sóc bảo vệ cây cối và các con vật.
18


* Lĩnh vực 3: Con người và các hiện tượng thiên nhiên:
- Gió: Các loại gió khác nhau: ích lợi và tác hại của gió, biện pháp tránh gió
(đội mũ, bịt khăn, đóng cửa.)
- Nắng và mặt trời: Phân biệt mặt trời và mặt trăng: Khi nào xuất hiện mặt trời
và mặt trăng, ích lợi và tác hại của nắng, biện pháp tránh nắng.
- Hạn hán: Hiện tượng, nguyên nhân và tác hại của hạn hán.
- Mưa: Hiện tượng, nguyên nhân và tác hại của bão lũ.
* Lĩnh vực 4: Con người và tài nguyên


- Tài nguyên đất: Tác dụng của đất: Biện pháp bảo vệ đất
- Tài nguyên nước: Các loại nước, tác dụng của nước, nguyên nhân gây ô nhiễm
nước, biện pháp bảo vệ nguồn nước sạch.
- Danh lam thắng cảnh: Mục đích sử dụng danh lam thắng cảnh, biện pháp giữ
gìn bảo vệ danh lam thắng cảnh.
* KẾT QUẢ CHUNG
* Với trẻ:
- 100% số trẻ tham gia tích cực vào việc bảo vệ môi trường trong trường mầm
non, luôn có ý thức và mong muốn tạo nên môi trường xanh – sạch - đẹp trong tất cả
các hoạt động của trẻ ở trường.
* Với cô:
- Trong quá trình chăm sóc, giáo dục trẻ 3 - 4 tuổi ở trường, tôi đã tìm được cho
mình những phương pháp và kinh nghiệm khá thành công trong việc giáo dục trẻ
bảo vệ môi trường, được các cấp lãnh đạo, Ban giám hiệu nhà trường, đồng nghiệp
và các bậc phụ huynh đánh giá cao. Điều quan trọng nhất là tôi đã thành công trong
việc hình thành cho trẻ ý thức bảo vệ môi trường ngay từ bậc học đầu tiên, góp phần
Nội dung đánh giá
Năm học 2013-2014 Năm học 2014-2015
vào
việc
hình
thành
nhân
cách
toàn
diện
cho trẻ - những chủ nhân tương lai của đất
- Hiểu biết của trẻ về môi trường
75%
95%


xanh
sạch
đẹp
nước – những con người của thời đại mới luôn biết giữ gìn và tạo nên một hành tinh
- Ý thức giữ gìn và bảo vệ môi
80%
100%
giàu
đẹp trong
hoà bình
và xanh
trường
trường
mầmtươi.
non
Tiết
kiệm
nguyên
*-So
sánh
kết các
quảnguồn
giữa năm
học vật
2013-2014 với70%
năm học 2014 2015 trên
trẻ:
100%
liệu
- Giữ gìn đồ dùng, đồ chơi


85%
100%
- Biết yêu thương chăm sóc loài
vật

19

80%

100%


PHẦN 3: KẾT LUẬN
1 . Những vấn đề quan trọng nhất:
Việc đưa giáo dục môi trường vào trường mầm non là hết sức cần thiết và quan
trọng vì:
- Tuổi mầm non là giai đoạn rất nhạy cảm để phát triển ý thức về việc tôn trọng
và chăm sóc môi trường thiên nhiên xung quanh. Những kinh nghiệm trong hoạt
động với môi trường ở giai đoạn này có ý nghĩa lớn đến sự phát triển tiếp theo của
con người về ý thức bảo vệ môi trường.
- Sự tác động qua lại với môi trường thiên nhiên một cách tích cực trong tuổi
mầm non sẽ góp phần quan trọng cho sự phát triển sức khỏe. Sự hợp tác này sẽ tăng
cường chất lượng cuộc sống cũng như chất lượng học tập trong giai đoạn đầu tiên
của cuộc đời mỗi con người.
Trong thực tế, các nước trên thế giới đều coi giáo dục là công cụ thay đổi xã hội
và giáo dục môi trường đã sử dụng các nguyên lý là:
+ Tiếp cận với thực tế.
+ Tăng cường tri thức và hiểu biết
+ Kiểm nghiệm cách ứng xử và các giá trị
+ Cung cấp những kỹ năng và kinh nghiệm


+ Khuyến khích các hoạt động
2: Hiệu quả thiết thực của sáng kiến

20


+ Hiểu biết về bản chất các vấn đề của môi trường: Tính phức tạp, quan hệ
nhiều mặt, nhiều chiều, tính hữu hạn của tài nguyên thiên nhiên và khả năng chịu tải
của môi trường, quan hệ chặt chẽ giữa môi trường và phát triển, giữa môi trường và
địa phương, vùng, quốc gia với môi trường khu vực và toàn cầu.
+ Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của các vấn đề môi trường như một
nguồn lực để sinh sống, lao động và phát triển với bản thân họ cũng như đối với
cộng đồng quốc gia của mình và quốc tế. Từ đó có thái độ, cách ứng xử đúng đắn
trước các vấn đề môi trường, xây dựng cho mình quan niệm đúng đắn về ý thức
trách nhiệm, về giá trị nhân cách để dần hình thành các kỹ năng thu thập số liệu và
phát triển sự đánh giá thẩm mỹ.
+ Có tri thức, kỹ năng, phương pháp hành động để nâng cao năng lực trong việc
lựa chọn phong cách sống hợp lý và khôn ngoan các nguồn tài nguyên thiên nhiên để
họ có thể tham gia có hiệu quả vào việc phòng ngừa và giải quyết các vấn đề môi
trườn cụ thể nơi họ ở và làm việc.
+ Các giáo viên phải luôn tận dụng các cơ hội, phương pháp lồng ghép sao cho
phù hợp và gây hứng thú cho trẻ ngay từ đầu hoạt động.
+ Luôn trao đổi, học hỏi, đúc rút kinh nghiệm của đồng nghiệp cũng như của
những người đi trước. Không ngừng tự học hỏi, tự bồi dưỡng, tự rèn luyện mình về
trình độ chuyê môn.
+ Làm các đồ dùng đồ chơi, sưu tầm các tư liệu băng hình phù hợp với nội dung
giáo dục trẻ bảo vệ môi trường trong trường mầm non, nhất là việc ứng dụng công
nghệ thông tin trong việc giáo dục trẻ.
3.Kiến nghị:
Qua quá trình nghiên cứu thực nghiệm tìm ra biện pháp giáo dục trẻ 4-5 tuổi


bảo vệ môi trường trong trường mầm non đạt hiệu quả tốt nhất, tôi có một số kiến
nghị như sau:
* Về phía giáo viên:

21


- Cần học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm về phương thức thực hiện các biện pháp
hướng dẫn trẻ bảo vệ môi trường trong trường mầm non sao cho phù hợp với từng
lứa tuổi, ở từng giai đoạn khác nhau.
- Khi hướng dẫn trẻ cần phát huy tính tích cực, sự tò mò, ham hiểu biết của trẻ.
- Tạo cho trẻ môi trường hoạt động có quan sát, khám phá, tìm tòi, phát hiện
những biểu tượng mới lạ để vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào hoạt động hàng ngày
Nội dung
Trang
để giáo dục của trẻ.
Phần I: Phần mở đầu
* Về
phía
1.Lý
do trường
chọn đềmầm
tài non:
Mụccực
đíchlàm
nghiên
- -Tích
côngcứu
tác tham mưu với các cấp lãnh đạo làm công tác tuyên
- Thời gian địa điểm


truyền -tới
mọi góp
tầngmới
lớpvề
trong
hộitiễn
bằng cách tổ chức các hội thi trong đó có nội
Đóng
mặt xã
thực
Phần là
II:chủ
Thực
trường
dung chính
đềtrạng
môi của
trường
để từng bước củng cố cơ sở vật chất đầu tư cho
hoạt động này và nâng dần chất lượng trong trường mầm non để việc giáo dục
trẻthứcggìn
PHỤ LỤC

22


23
145 Đề tài sáng kiến kinh nghiệm mầm non mới nhất

 1. Một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi tự tin, mạnh dạn trước đám đông
 2. Tổ chức các hoạt động nhằm giúp trẻ 4-5 tuổi phát huy tính tích cực chủ động
 3. Một số biện pháp phát triển vốn từ cho trẻ 5-6 tuổi tại Trường mầm non ABC
 4. Một số phương pháp đổi mới trong dạy học giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn tập làm quen với chữ cái tại lớp Lá 1 Trường mầm non ABC
 5. Một số biện pháp phát triển thẩm mỹ cho trẻ từ 5-6 tuổi qua hoạt động tạo hình
 6. Tổ chức một số trò chơi trong giờ học tập làm quen với chữ cái giúp trẻ lớp Lá nhận biết 29 chữ cái Tiếng Việt
 7. Một số biện pháp phát triển vận động cho trẻ Mầm non thông qua giờ học giáo dục thể chất
 8. Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ mầm non 5-6 tuổi thông qua bộ môn làm quen với văn học tại lớp Lá 1 trường Mầm non ABC
 9. Một số biện pháp rèn cho trẻ mầm non quy trình rửa tay đúng cách để phòng, tránh dịch bệnh Covid - 19
 10. Một số kinh nghiệm trong việc tổ chức trò chơi dân gian hiệu quả cho trẻ mẫu giáo
 11. Cách rèn luyện, nâng cao tính kỷ luật cho trẻ 3-4 tuổi thông qua các trò chơi
 12. Phương pháp giáo dục cho trẻ 5-6 tuổi các kỹ năng sống cơ bản
 13. Các trò chơi rèn luyện thể lực, nâng cao sức khỏe cho trẻ 3-4 tuổi
 14. Những sáng kiến giúp trẻ 3-4 tuổi làm quen với chữ cái dễ dàng
 15. Cách xây dựng một thực đơn dinh dưỡng cho trẻ từ 4-5 tuổi
 16. Phương pháp phát triển tư duy cho trẻ 5-6 tuổi
 17. Cách xây dựng và phát triển tư duy sáng tạo cho bé từ 3-4 tuổi
 18. Các cách rèn luyện cho trẻ 3 - 4 tuổi tính tập trung
 19. Những trò chơi làm tăng khả năng tập trung cho trẻ từ 3-4 tuổi
 20. Phương pháp rèn luyện tính kiên nhẫn cho trẻ lên 3 - Sáng kiến kinh nghiệm 3-4 tuổi
 21. Một số biện pháp giáo dục giúp trẻ 5 - 6 tuổi xây dựng tính tự lập
 22. Các sáng kiến giúp trẻ 5-6 tuổi tự tin trong cuộc sống
 23. Các phương pháp hướng dẫn bé 3-4 tuổi tự làm đồ chơi nhằm kích thích sáng tạo
 24. Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy giúp trẻ mầm non làm quen với Tiếng Anh.
 25. Một số kinh nghiệm chăm sóc, kiểm tra sức khỏe cho trẻ từ 4-5 tuổi
 26. Phương pháp giúp trẻ 4-5 tuổi tạo hình tốt
 27. Phương pháp tổ chức trò chơi nâng cao tư duy cho trẻ từ 3-4 tuổi
 28. Xây dựng phương pháp giáo dục đạo đức cho trẻ 4-5 tuổi
 29. Phương pháp tạo tính tò mò cho trẻ 5-6 tuổi về khám phá khoa học
 30. Sáng kiến giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 4-5 tuổi
 31. Tổ chức một số hoạt động tổ chức trò chơi nhằm hướng dẫn luật an toàn giao thông đường bộ cho trẻ 5-6 tuổi
 32. Giải pháp dinh dưỡng chống béo phì cho bé 3-4 tuổi
 33. Phương pháp giáo dục vệ sinh cá nhân cho trẻ 4-5 tuổi
 34. Sáng kiến kinh nghiệm: Một số phương pháp tổ chức dạy - học giúp trẻ lên 3 phát triển tư duy ngôn ngữ
 35. Cách xây dựng thực đơn cho trẻ lên 3 chống suy dinh dưỡng và béo phì
 36. Một số hoạt động giúp trẻ 3-4 tuổi tiếp xúc và làm quen với âm nhạc
 37. Công tác nâng cao chất lượng giảng dạy ở trường mầm non
 38. Sáng kiến phương pháp giảng dạy giúp hình thành nhân cách cho trẻ 5-6 tuổi
 39. Các cách giúp trẻ 5-6 tuổi làm quen chữ cái thông qua trò chơi
 40. Sáng kiến xây dựng chương trình ăn bán trú cho trẻ mầm non
 41. Phương pháp áp dụng kỹ thuật công nghệ thông tin vào chương trình giảng dạy hệ mầm non
 42. Các kỹ năng giúp cho trẻ lên 3 làm quen nhanh với trường mầm non
 43. Các công tác phòng chống tai nạn cho trẻ ở trường mầm non
 44. Biện pháp sửa lỗi phát âm cho trẻ 5-6 tuổi
 45. Giúp trẻ 5-6 tuổi làm quen, tiếp xúc với thơ, văn Việt Nam
 46. Rèn luyện nề nếp, tính kỷ luật cho bé 3-4 tuổi tại trường mầm non
 47. Sáng kiến hình thành cho trẻ 3 tuổi thói quen tự ăn uống.
 48. Kinh nghiệm giúp đổi mới phương pháp giáo dục
 49. Các biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ lên 3
 50. Phương pháp tổ chức cho trẻ 4-5 tuổi các hoạt động ngoài trời
 51. Xây dựng năng khiếu thẩm mỹ cho trẻ 4-5 tuổi thông qua bài học nặn hình đất sét
 52. Phương pháp các dụng cụ tái chế để làm đồ chơi cho trẻ em
 53. Kế hoạch xây dựng đội ngũ giáo viên mầm non chất lượng và thân thiện
 54. Phương pháp kiểm tra an toàn thực phẩm tại trường mầm non
 55. Cách áp dụng công nghệ thông tin vào giáo án của giáo viên mầm non
 56. Cách thức quản lý để nâng cao chất lượng giáo dục tại trường mầm non
 57. Hướng dẫn các kỹ năng giúp trẻ 5-6 tuổi đọc thơ, văn
 58. Phương pháp dạy trẻ 4-5 tuổi cách quan tâm đến bạn bè và người thân trong gia đình
 59. Hướng dẫn cho trẻ 6 tuổi cách sáng tạo trong lắp ghép đồ chơi
 60. Phương pháp giúp bé 5-6 tuổi làm quen dần với các tác phẩm văn học, truyện cổ tích Việt Nam
 61. Các cách giáo dục trẻ lên 3 về màu sắc, đồ vật, con vật
 62. Kinh nghiệm tổ chức hoạt động tham quan ngoài trời cho trẻ
 63. Biện pháp để nâng cao cơ sở vật chất tại trường mầm non
 64. Kỹ năng tạo hứng thú cho trẻ 4-5 tuổi yêu thích âm nhạc, mỹ thuật hay đọc thơ
 65. Xây dựng cách kể chuyện truyền cảm cho trẻ 5 - 6 tuổi
 66. Phương pháp xây dựng môi trường học tập sạch sẽ, lành mạnh
 67. Kinh nghiệm chế biến thực đơn dinh dưỡng cho trẻ mầm non
 68. Dạy các kỹ năng trồng cây, dọn cỏ cho bé4-5 tuổi
 69. Phương pháp xây dựng kỷ luật cho trẻ 3 tuổi
 70. Sáng kiến giáo dục trẻ 5-6 tuổi theo tấm gương bác Hồ
 71. Cách dạy trẻ 5-6 tuổi làm quen với dân ca Việt Nam
 72. Phương pháp rèn luyện ngôn ngữ cho bé 3 tuổi thông qua các trò chơi dân gian
 73. Cách giáo dục cho các bé 4-5 tuổi ngại giao tiếp ở mầm non
 74. Xây dựng môi trường dạy học thân thiện, học sinh tích cực
 75. Hướng dẫn cho bé 5-6 tuổi cách viết vở sạch, chữ đẹp
 76. Cách tổ chức các cuộc thi sáng tạo cho bé tham gia
 77. Kỹ năng tạo các sân chơi lành mạnh, bổ ích cho bé
 78. Hướng dẫn trẻ 5- 6 tuổi kể chuyện cổ tích
 79. Một số phương pháp giúp bé 4-5 tuổi tiếp thu bài học dễ dàng hơn
 80. Cách giúp trẻ 5-6 tuổi tiếp thu tốt môn khoa học ở mầm non
 81. Biện pháp giúp cho bé 3-4 tuổi nâng cao tinh thần tự giác
 82. Hướng dẫn cho bé 5-6 tuổi cách diễn kịch về câu chuyện cổ tích
 83. Hướng dẫn các bé 3-6 tuổi cách bảo vệ bản thân cơ bản
 84. Phương pháp sửa lỗi phát âm L,N cho bé khi lên 3
 85. Hướng dẫn cho bé các kỹ năng trước khi vào lớp 1
 86. Những sáng kiến xây dựng môi trường học sáng tạo cho các bé phát triển tư duy
 87. Một số thực trạng cũng như biện pháp phát triển chuyên môn cho giáo viên mầm non
 88. Biện pháp phối hợp với phụ huynh để chăm sóc trẻ tốt hơn
 89. Cách nâng cao thẩm mỹ cho bé 4-5 tuổi thông qua hoạt động xé dán
 90. Cách giúp trẻ 3-6 tuổi nhận thức về dịch bệnh Covid 19
 91. Các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại trường học
 92. Phương pháp tạo hứng thú cho các bé từ 4-5 tuổi yêu thích âm nhạc
 93. Hướng dẫn trẻ 3-6 tuổi mang khẩu trang trước tình hình dịch bệnh Covid 19
 94. Hướng dẫn cho các bé 5-6 tuổi tiếp xúc dần với ngoại ngữ
 95. Thực trạng và giải pháp về nề nếp, kỷ luật ở trường mầm non
 96. Cách xây dựng giáo án cho bé 4-5 tuổi tiếp xúc với chữ cái
 97. Phương pháp rèn luyện thói quen ngủ trưa cho bé từ 3-4 tuổi
 98. Phương pháp tạo hứng thú cho các bé 5-6 tuổi đọc thơ
 99. Cách dạy trẻ 3-6 tuổi lễ phép, lịch sự với người lớn
 100. Hướng dẫn trẻ 3-6 tuổi cách từ chối để bảo vệ bản thân
 101. Cách chữa phát âm cho những trẻ nói ngọng
 102. Cách rèn luyện trẻ 3-4 tuổi tính ngăn nắp, gọn gàng
 103. Hướng dẫn cho bé 3-4 tuổi cách rửa tay vệ sinh thân thể
 104. Rèn luyện cho bé 5-6 tuổi ngồi học đúng tư thế
 105. Cách hướng dẫn cho trẻ 4-5 tuổi cách đánh răng
 106. Một số hoạt động nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ 24-36 tháng tuổi
 107. Một số hoạt động ngoài trời giúp trẻ 4-5 tuổi nâng cao ý thức bảo vệ môi trường
 108. Phương pháp giúp cho trẻ 5-6 tuổi tập trung trong học tập
 109. Các biện pháp giúp trẻ 3-4 tuổi ăn ngon miệng hon
 110. Phương pháp giúp bé 4-5 tuổi biết cách tiết kiệm năng lượng
 111. Sáng kiến kinh nghiệm: Rèn nề nếp, tác phong cho trẻ 24-36 tháng tuổi tại trường Mẫu giáo ABC
 112. Rèn luyện cho bé 5-6 tuổi viết chữ bằng tay phải
 113. Một số biện pháp giúp trẻ ăn nhanh hơn.
 114. Cách nâng cao chất lượng bữa ăn và giúp trẻ hấp thụ đầy đủ dưỡng chất.
 115. Một số biện pháp bồi dưỡng và nâng cao nghiệp vụ cho giáo viên mầm non.
 116. Làm thế nào để giúp trẻ trở nên năng động và tự tin trong môi trường giáo dục đầu tiên?
 117. Cách dạy trẻ biết cảm ơn khi được và xin lỗi.
 118. Một số biện pháp nâng cao khả năng sáng tạo cho bé 18-36 tháng.
 119. Một số biện pháp tạo dựng hứng thú học Tiếng Anh cho bé 3-4 tuổi.
 120. Một số biện pháp tạo dựng hứng thú học Toán cho bé 3-4 tuổi.
 121. Một số biện pháp bảo vệ bé an toàn trong môi trường mầm non.
 122. Cách giúp trẻ sử dụng vật liệu tái chế và bảo vệ môi trường.
 123. Cách kích thích tư duy của trẻ 18-36 tháng thông qua các đồ chơi hình khối.
 124. Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt các môn khoa học ở trường mầm non.
 125. Dạy bé vứt rác đúng nơi giữ sạch chỗ ngồi của mình.
 126. Phát huy khả năng nghệ thuật của bé 3-4 tuổi thông qua âm nhạc và mỹ thuật.
 127. Cách dạy bé 3-4 tuổi phát âm chuẩn.
 128. Một số biện pháp giúp trẻ 3-4 tuổi không bị nói ngọng.
 129. Sử dụng công nghệ vào các biện pháp dạy học cho trẻ mầm non.
 130. Các biện pháp chỉ đạo xây dựng khu vườn thân thiện nhằm giúp bé yêu môi trường và cung cấp rau quả sạch.
 131. Một số biện pháp phòng chống bạo lực học đường trong môi trường mầm non.
 132. Cách phát triển vốn từ vựng tiếng Việt cho trẻ 3-4 tuổi.
 133. Một số cách cải thiện khả năng phát âm chuẩn cho trẻ dân tộc thiểu số.
 134. Một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 cho trẻ mầm non.
 135. Tăng cường các hoạt động thể chất cho trẻ 3-4 tuổi.
 136. Một số kiểu thiết kế đồ chơi cài cúc và lồng hộp cho trẻ 18-36 tháng phát triển tư duy.
 137. Cách áp dụng một số cách tính toán tư duy cho trẻ 5-6 tuổi.
 138. Tăng cường thời gian hoạt động vui chơi ngoài trời cho trẻ.
 139. Cách sử dụng đồ chơi Lego cho trẻ 3-4 tuổi nâng cao khả năng sáng tạo.
 140. Một số biện pháp giúp trẻ mầm non sinh hoạt đúng giờ giấc.
 141. Một số biện pháp giúp trẻ mạnh dạn, tự tin giao tiếp với người khác.
 142. Cách giúp bé đọc thơ truyền cảm.
 143. Một số biện pháp phát triển tình bạn của trẻ mầm non thông qua việc tặng quà và chào hỏi.
 144. Đề xuất một số giải pháp xây dựng trường học an toàn. Phòng, tránh các trường hợp tai nạn thương tích cho trẻ mầm non
 145. Đề xuất một số giải pháp đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm tại Trường mầm non ABC.

Nếu bạn vẫn chưa tìm được đề tài ứng ý, đã chọn được đề tài ưng ý nhưng không biết phát triển nội dung đề tài như thế nào hay không có thời gian viết sáng kiến... Hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline: 0989-546-803 hoặc gửi thư về địa chỉ Email: để được hỗ trợ nhanh chóng nhé!

Sáng kiến kinh nghiệm mầm non 3-4 tuổi

Sáng kiến kinh nghiệmMột số biện pháp giáo dục lễ giáocho trẻ MGB 3 – 4 tuổiXây dựng môi trường lớp học để giáo dục lễ giáo cho trẻ

Cùng với toàn ngành thực hiện chủ đề năm học, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, thì việc tạo cảnh quan sư phạm và môi trường xung quanh lớp học cũng rất quan trọng. Tôi luôn chú ý tạo môi trường lớp học phù

hợp lứa tuổi trẻ, đồ dùng đồ chơi được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp.

Tôi đã trồng rất nhiều cây xanh ở Góc nhiên thiên, ở đó trẻ được tự tay mình chăm sóc cây xanh như: tưới nước, nhổ cỏ, lau lá cho cây… Tôi đã nhắc nhở các cháu rằng muốn có môi trường xanh – sạch – đẹp thì chúng ta phải góp phần chăm sóc, bảo vệ cây ở lớp, ở nhà cũng như ở nơi công cộng.

Qua những hoạt động này, trẻ trở nên ham thích lao động, biết cảm nhận vẻ đẹp của thế giới tự nhiên gần gũi xung quanh.

Để sân trường sạch đẹp vào giờ hoạt động ngoài trời, tôi thường cho trẻ cùng cô tham gia lao động như nhặt cỏ, lá cây… Cuối tuần, tôi và các cô giáo trong lớp lau dọn, sắp xếp các đồ chơi ở các góc chơi gọn gàng ngăn nắp. Lớp tôi có thùng rác để ở ngoài hành lang, tôi thường nhắc nhở trẻ phải vứt rác vào đúng nơi quy định.

Qua thời gian, tôi nhận thấy trẻ lớp tôi đã có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường lớp học như không vứt rác bừa bãi, chơi xong biết cất dọn đồ chơi đúng nơi quy định.

Sáng kiến kinh nghiệm mầm non 3-4 tuổi

Sáng kiến kinh nghiệm mầm non 3-4 tuổi

 1. Biện pháp 4: Tự rèn luyện bản thân để là tấm gương sáng cho trẻ noi theo

Là một giáo viên tôi luôn thấu hiểu được tâm trạng của trẻ, ở lứa tuổi này trẻ rất thích được cô yêu thương gần gũi và thích học theo tấm gương của cô. Vì vậy tôi luôn chuẩn mực trong giao tiếp với mọi người cũng như với trẻ: Tôi không to tiếng quát tháo, xưng hô với những lời nói nhẹ nhàng “cô và con”, vì trẻ thơ rất hay bắt chước nên mọi lời nói cử chỉ của tôi đều phải chuẩn mực và tôi luôn ý thức được rằng ở trường mầm non cô giáo chính là người mẹ hiền thứ 2 của trẻ.

Giờ đón trả trẻ tôi luôn ân cần dịu dàng với trẻ, khiêm tốn lịch sự trong giao tiếp với phụ huynh.

Mỗi khi tôi hứa với trẻ điều gì thì tôi phải giữ đúng lời hứa của mình. Nếu trẻ có hành vi hoặc lời nói không hay thì tôi nhẹ nhàng góp ý, khuyên bảo trẻ tuyệt đối không mắng phạt trẻ làm cho trẻ sợ hãi.

VD: Trong giờ ăn cháu Thùy Dương lười ăn và ăn rất chậm, tôi đã đến động viên cháu: Con lớn rồi, con phải ăn nhanh và ăn hết xuất cho cơ thể mau lớn, khỏe mạnh để sang năm còn chuyển lên lớp mẫu giáo nhỡ chứ.

VD: Trong giờ chơi tự do: Cháu Giang tranh giành đồ chơi và đánh cháu Đạt. Tôi nhẹ nhàng đến bên 2 cháu hỏi xem lý do cháu Đạt khóc và khuyên bảo cháu Giang: Nếu con muốn đồ chơi của bạn hay muốn chơi cùng bạn thì con phải mượn bạn, chứ không được tranh giành đồ chơi của bạn, như thế là không tốt con nhớ chưa nào!

 1. Biện pháp 5: Khích lệ tuyên dương trẻ kịp thời

Tâm lý của mọi người đều thích được khen hơn là chê, nhất là đối với trẻ lúc nào cũng muốn được khen nhiều. Điều không thể thiếu được trong việc lễ giáo là phần tuyên dương sau buổi học, buổi chơi. Chúng tôi đã nghiên cứu lồng lễ giáo vào góc bé chăm ngoan bằng cách làm một số lọ hoa, trên đó ghi những tiêu chí để trẻ ngoan cắm những bông hoa vào lọ của mình vào nhằm động viên trẻ cố gắng.

Thứ 6 hàng tuần, vào giờ nêu gương Bé ngoan, trước khi cắm hoa tôi cho trẻ tự nhận xét về mình. Trẻ nào ngoan tôi nêu gương ra cho cả lớp nhận xét và tặng cho trẻ 1 bông hoa cắm vào lọ hoa của mình. Và tôi thường kể cho trẻ nghe những câu truyện về những tấm gương tốt, nhằm kích thích trẻ học ngoan học giỏi. Trẻ thường hứng thú nghe cô kể chuyện và cố gắng học tập những tấm gương tốt trong câu truyện để được cô khen.

 1. KẾT THÚC VẤN ĐỀ
 2. Kết quả đặt được sau khi thực hiện đề tài:

Sau những biện pháp mà tôi đưa ra và đã thực hiện tôi thấy chất lượng giáo dục về lễ giáo tăng lên rõ rệt.

 1. Đối với giáo viên

Cô giáo được trau dồi thêm kiến thức hiểu sâu hơn về cách thức thực hiện chuyên đề lễ giáo cho trẻ.

 1. Đối với học sinh

Trước khi đưa ra sáng kiến này thì tôi thấy nề nếp các cháu còn chưa tốt (nhiều cháu xưng hô mất lịch sự, đến lớp chưa biết chào cô, chưa biết cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định…), nhưng từ khi tôi đưa sáng kiến này vào áp dụng ở lớp tôi thì tôi thấy các cháu có thói quen, hành vi tốt được tiến bộ một cách rõ rệt.

Các tiêu chí đánh giáTrước khi áp dụngSau khi áp dụng
– Trẻ biết chào hỏi lễ phép45%90%
– Trẻ biết nhường nhịn bạn40%85%
– Trẻ biết cảm ơn, xin lỗi40%90%
– Trẻ biết giữ gìn vệ sinh35%85%
– Trẻ biết lấy và cất đồ dùng đúng nơi quy định35%90%
– Trẻ biết yêu quý vật nuôi, cây trồng55%95%
– Trẻ thể hiện được tình cảm của mình với mọi người xung quanh50%90%

Đó là điều làm cho tôi thấy phấn khởi, yêu nghề, mến trẻ giúp cho tôi có nghị lực hơn trong công tác.

Trẻ ngoan hơn lễ phép hơn: Biết chào hỏi khi có khách đến chơi, biết trao nhận bằng 2 tay, biết cảm ơn, xin lỗi, biết quan tâm giúp đỡ bạn bạn bè…

Các bậc phụ huynh thì có những biến chuyển rõ rệt về lời ăn tiếng nói và hơn nữa còn biết quan tâm ngày càng nhiều hơn đến con em mình.

 1. Cơ sở vật chất

– Nhà trường trang bị đồ dùng, đồ chơi mầm non tương đối đầy đủ.

– Giáo viên làm thêm một số đồ dùng, đồ chơi sáng tạo ở góc xây dựng:

Ở chủ điểm giao thông tôi đã làm 1 số PTGT như: Xe đạp, xe máy, ô tô… Ở góc bán hàng tôi đã làm thêm 1 số bánh trưng, bánh dầy, giò… ở chủ điểm tết và lễ hội mùa xuân…

– Đồ dùng, đồ chơi sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ.

– Nhà trường đã mua một số loại sách, tranh truyện về lễ giáo.

 1. Bài học kinh nghiệm

Từ những biện pháp mà tôi đã đưa vào để dạy trẻ tôi đã rút ra được nhiều bài học bổ ích như: cần tìm tòi sáng tạo, sưu tầm tranh ảnh góc lễ giáo.

Phải thường xuyên thực hiện giờ nêu gương và kể truyện hàng tuần hoặc tổ chức văn nghệ để động viên trẻ.

Cô giáo phải thật sự là tấm gương sáng để trẻ noi theo, luôn giàu tình thương yêu, luôn chú ý trong mọi hành vi lời nói của mình đối với trẻ để tạo tâm lý thoải mái cho trẻ thực hiện tốt hành vi cũng như hoạt động giao tiếp nhằm giúp trẻ từng bước hình thành nhân cách của mình.

Trên đây là một số ý kiến của tôi vận dụng vào để dạy trẻ, để các bạn đồng nghiệp tham khảo và mọi người đóng góp thêm những ý kiến cho tôi.

Tôi luôn cố gắng phấn đấu, tìm tòi và học hỏi để tu dưỡng bản thân mình trở thành một người giáo viên gương mẫu.

Link tải tài liệu: http://tinyurl.com/giao-duc-le-giao

Gửi bởi Hà Vũ in SKKN mầm non
Tags: Chương trình giáo dục mầm non, sáng kiến kinh nghiệm mầm non 4-5 tuổi, sang kien kinh nghiem mam non hay