Sign off tiếng Anh là gì


Hỏi ĐápLà gìHọc TốtTiếng anh

Sign off là gì

Cụm động từ Sign off có 4 nghĩa:

Nghĩa từ Sign off

Ý nghĩa của Sign off là:

  • Kết thúc một tin nhắn

Ví dụ cụm động từ Sign off

Ví dụ minh họa cụm động từ Sign off:

-   I'll SIGN OFF now, but will write again next week. Tôi sẽ kết thúc tin nhắn bây giờ nhưng sẽ viết lại vào tuần tới.

Nghĩa từ Sign off

Ý nghĩa của Sign off là:

  • Đóng một yêu cầu trợ cấp thất nghiệp

Ví dụ cụm động từ Sign off

Ví dụ minh họa cụm động từ Sign off:

-   I SIGNED OFF when I got my new job. Tôi đã không được trợ cấp thất nghiệp khi tôi tìm được việc mới.

Nghĩa từ Sign off

Ý nghĩa của Sign off là:

  • Ngừng làm gì đó để rời đi

Ví dụ cụm động từ Sign off

Ví dụ minh họa cụm động từ Sign off:

-  I'm SIGNING OFF now and going home- I'm shattered. Tôi sẽ dừng lại và về nhà- Tôi mỏi rã rời.

Nghĩa từ Sign off

Ý nghĩa của Sign off là:

  • Nộp đơn xin nghỉ việc

Ví dụ cụm động từ Sign off

Ví dụ minh họa cụm động từ Sign off:

-   My doctor SIGNED me OFF for a month with back problems. Bác sĩ của tôi đã cho tôi nghỉ việc 1 tháng vì những vấn đề lặp lại.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Sign off trên, động từ Sign còn có một số cụm động từ sau:

Cụm động từ Sign away

Cụm động từ Sign for

Cụm động từ Sign in

Cụm động từ Sign into

Cụm động từ Sign off

Cụm động từ Sign off on

Cụm động từ Sign on

Cụm động từ Sign on with

Cụm động từ Sign out

Cụm động từ Sign out of

Cụm động từ Sign up

Cụm động từ Sign with