Specific nghĩa là gì


Hỏi ĐápLà gì

Từ:                                 specific                             /spi'sifik/

tính từ

dứt khoát, rành mạch, rõ ràng

a specific statement

lời tuyên bố dứt khoát

for no specific reason

không có lý do gì rõ ràng

(thuộc) loài

the specific name of a plant

(sinh vật học) tên loài của một cây

đặc trưng, riêng biệt

a style specific to that school of painters

một phong cách đặc trưng cho trường phái hoạ sĩ ấy

theo trọng lượng, theo số lượng (thuế hải quan)

(vật lý) riêng

specific weight (gravity)

trọng lượng riêng, tỷ trọng

danh từ

(y học) thuốc đặc trị

Từ gần giống                                                                                    specifically                                                                                                            specification                                                                                                            interspecific                                                                                                            specificity                                                                                                            subspecific