Squid mouth là gì - Nghĩa của từ squid mouth


Là gìNghĩa của từSquid mouth

squid mouth có nghĩa là

Điều gì xảy ra khi bạn đang nhai bút của bạn và mực có khắp miệng và cằm.

Ví dụ

Mary có miệng mực khi cô ấy bị mất mất trong đôi mắt của Jared.