Stick to your principles là gì


Hỏi ĐápLà gì

stick to nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stick to nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stick to giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stick to.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

stick to

keep to

Stick to your principles

stick to the diet

Synonyms: stick with, follow

Similar:

adhere: stick to firmly

Will this wallpaper adhere to the wall?

Synonyms: hold fast, bond, bind, stick

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến [email protected] (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).