String test là gì


Hỏi ĐápLà gì

Phương thức test() trong JavaScript RegExp

Cú pháp và cách sử dụng

Phương thức test()dùng để kiểm tra xem trong một chuỗicó chứa chuỗi con nào khớp với mô hình chuỗi của biểu thức chính quy hay không.

  • Nếu có thì trả về giá trịtrue.
  • Nếu không thì trả về giá trị false.

Cú pháp:

biểu_thức_chính_quy.test(chuỗi)

Ví dụ 1:

Kiểm tra xem trong chuỗi "WEBCOBAN.VN huong dan hoc lap trinh web" có chứa chuỗi con nào có dạng là"webcoban" hay không.


var str = "WEBCOBAN.VN huong dan hoc lap trinh web"; var reg = /webcoban/; var result = reg.test(str); Xem ví dụ

Ví dụ 2:

Kiểm tra xem trong chuỗi "WEBCOBAN.VN huong dan hoc lap trinh web" có chứa chuỗi con nào có dạng là"webcoban"không phân biệt trường hợp chữ HOA hay chữ thườnghay không.


var str = "WEBCOBAN.VN huong dan hoc lap trinh web"; var reg = /webcoban/i; var result = reg.test(str); Xem ví dụ

Bài 01: Tổng quan về JavaScript Bài 02: Cách sử dụng JavaScript Bài 03: Cách hiển thị dữ liệu ra màn hình trong JavaScript Bài 04: Khái niệm "câu lệnh" và "chương trình" trong JavaScript Bài 05: Nguyên lý thực thi mã lệnh trong JavaScript Bài 06: Cách ghi chú thích trong JavaScript Bài 07: Cách sử dụng biến (Variable) trong JavaScript Bài 08: Biểu thức và các toán tử cơ bản trong JavaScript Bài 09: Toán tử tăng một (++) và Toán tử giảm một (--) Bài 10: Toán tử gán trong JavaScript Bài 11: Kiểu dữ liệu (Data Type) trong JavaScript Bài 12: Toán tử so sánh & Toán tử logic Bài 13: Cách sử dụng hàm (Function) trong JavaScript Bài 14: Cách sử dụng đối tượng (Object) trong JavaScript Bài 15: Tìm hiểu "phạm vi biến" trong JavaScript Bài 16: Cách sử dụng chuỗi trong JavaScript Bài 17: Các phương thức xử lý chuỗi trong JavaScript Bài 18: Biểu thức chính quy (Regular Expression) trong JavaScript Bài 19: Sự kiện (Event) trong JavaScript Bài 20: Số (Number) trong JavaScript Bài 21: Các phương thức xử lý số trong JavaScript Bài 22: Đối tượng Number trong JavaScript Bài 23: Đối tượng toán học Math trong JavaScript Bài 24: Kỹ thuật tạo một số ngẫu nhiên Bài 25: Đối tượng ngày tháng trong JavaScript Bài 26: Cách định dạng chuỗi ngày tháng trong JavaScript Bài 27: Các phương thức xử lý ngày tháng trong JavaScript Bài 28: Tìm hiểu về mảng (Array) trong JavaScript Bài 29: Các phương thức xử lý mảng trong JavaScript Bài 30: Sắp xếp thứ tự các phần tử trong mảng Bài 31: Lệnh điều kiện if ... else trong JavaScript Bài 32: Lệnh Switch Case trong JavaScript Bài 33: Vòng lặp for trong JavaScript Bài 34: Vòng lặp while & do while trong JavaScript Bài 35: Lệnh break & continue trong JavaScript Bài 36: Các lệnh xử lý lỗi (try, catch, throw, finally) trong JavaScript Bài 37: Cách tìm và sửa những câu lệnh bị lỗi trong một chương trình JavaScript Bài 38: Thuật ngữ "Hoisting" trong JavaScript Bài 39: Thiết lập chế độ nghiêm ngặt (Strict Mode) trong việc viết mã lệnh JavaScript Bài 40: Khuôn khổ trình bày mã lệnh JavaScript Bài 41: Một số thủ thuật giúp cải thiện hiệu suất chương trình Bài 42: Từ dành riêng (Reserved Words) JS String (Các phương thức xử lý chuỗi) JS Array (Các phương thức xử lý mảng) JS Date (Các hàm xử lý ngày tháng) JS RegExp (biểu thức chính quy) Đối tượng Location Đối tượng History Đối tượng Navigator | BOM | Đối tượng Screen | BOM | Đối tượng Location | BOM | Đối tượng History | BOM | Đối tượng Navigator | BOM | Phương thức alert() confirm() prompt() trong JavaScript | BOM | Phương thức setTimeout() và setInterval() trong Javascript