Sự kiện nào mở đầu cho thắng lợi của cách mạng tư sản Pháp


Mẹo Hay

Sự kiện nào đã mở đầu cho thắng lợi của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII?


Câu 45223 Nhận biết

Sự kiện nào đã mở đầu cho thắng lợi của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII?


Đáp án đúng: b


Phương pháp giải

Dựa vào diễn biến cách mạng tư sản Pháp để trả lời

Cách mạng tư sản Pháp (1789 – 1794) --- Xem chi tiết

...

Sự kiện nào đã mở đầu cho thắng lợi của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII?

A.Quốc hội lập hiến tuyên bố thành lập

B.Cuộc tấn công vào pháo đài Ba-xti ngày 14-7

Đáp án chính xác

C.Quốc hội thông qua Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền

D.Vua Lu-I XVI bị xử tử

Xem lời giải