Subtraction là gì


Hỏi ĐápLà gì

Từ:                                 subtract                             /səb'trækt/

động từ

(toán học) trừ

Từ gần giống                                                                                    subtraction                                                                                                            subtractive