Tate high school là gì - Nghĩa của từ tate high school


Là gìNghĩa của từTate high school

tate high school có nghĩa là

Trường học cao đến nếu bạn sống trong phần The Redneck của DA 850, điều tốt nhất về nơi này là lái xe tải qua bùn.

Ví dụ

Trường trung học Tate là Redneck trường của Pensacola, nếu bạn muốn có Hillbilly bạn bè thì hãy đến đó