Telluriums là gì - Nghĩa của từ telluriums


Là gìNghĩa của từ

telluriums có nghĩa là

(Danh từ) một người không phải là người hướng nội cũng không phải là Extravert, nhưng mọi người đều ghét họ vì họ có mùi hôi (Danh từ) một yếu tố mà chỉ có mọt sách biết và không có mục đích trên thế giới này

Thí dụ

George: Henry là một Tellurium như vậy, và tôi cảm thấy loại xấu cho anh ta.
Mọi người khác: im lặng hoặc bạn cũng có mùi như tỏi. Người bình thường: Tellurium là gì?
Nerd: Tellurium là một kim loại với 52 pro
(Tapes người bình thường Nerd's Tắt miệng)