Tham luận về công tác cải cách hành chính cấp xã


Mẹo Hay

Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác cải cách hành chính và chất lượng phục vụ người dân, tổ chức

Thứ ba - 20/07/2021 08:56

Ngày 19/7/2021, UBND huyện ban hành Thông báo số 815/TB-UBND về ý kiến kết luận của đồng chí Phan Chí Hùng - Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Tây SơnBộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Tây Sơn

Ngày 08/7/2021, tại phòng họp UBND huyện, đồng chí Phan Chí Hùng - Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, cùng chủ trì Hội nghị có đồng chí Bùi Văn Mỹ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, tham dự hội nghị có lãnh đạo các phòng, ban của huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND và các thành viên Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các xã, thị trấn. Sau khi nghe lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện báo cáo kết quả đánh giá cải cách hành chính của huyện năm 2020, tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 và ý kiến của các thành viên dự họp, đồng chí Phan Chí Hùng - Chủ tịch UBND huyện có ý kiến kết luận chỉ đạo như sau:
Công tác cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng của chính quyền các cấp. Do vậy, để thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC), nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền trong thực thi công vụ, phục vụ tốt hơn nhu cầu của tổ chức, công dân, cải thiện chỉ số cải cách hành chính của huyện năm 2021 và những năm tiếp theo, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương trong huyện cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:
1. Giao phòng Nội vụ huyện
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục tham mưu UBND huyện chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ CCHC năm 2021, nhất là các nội dung của Bộ chỉ số đánh giá kết quả CCHC mới ban hành theo Quyết định số 2878/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 của UBND tỉnh; thường xuyên theo dõi, kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương để kịp thời đề xuất các giải pháp nâng cao chỉ số CCHC của huyện trong năm 2021 và những năm tiếp theo.
- Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính; khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức đăng ký và áp dụng các sáng kiến, giải pháp, cách làm hay trong thực hiện công tác cải cách hành chính ở các cơ quan, đơn vị, địa phương; kịp thời tổng hợp, tham mưu UBND huyện biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác CCHC.
- Tham mưu UBND huyện tiếp tục chỉ đạo người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định tại Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 04/5/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định và đánh giá người đứng đầu theo Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 10/6/2021 của UBND tỉnh.
- Tăng cường kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ CCHC, kiểm tra công vụ tại các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn nhằm kịp thời chấn chỉnh những hạn chế trong thực hiện công tác CCHC nói riêng, thực thi công vụ nói chung, phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi sách nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức, công dân của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ.
- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức và công dân trong giải quyết thủ tục hành chính, kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu về cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn huyện.
- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức lập hồ sơ công việc trên phần mềm Văn phòng điện tử; triển khai chỉnh lý tài liệu lưu trữ của huyện theo kế hoạch.
- Tham mưu UBND huyện tiếp tục thực hiện chuyển đổi vị trí công tác tại một số vị trí theo quy định và thực hiện hoàn thành kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021; sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức theo Đề án vị trí việc làm được phê duyệt; củng cố chính quyền các cấp sau bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026; thực hiện kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức đã được phê duyệt.
2. Văn phòng HĐND và UBND huyện
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính; xây dựng cụ thể phương án đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền; quản lý, điều hành và nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện; đồng thời, theo dõi, hướng dẫn các xã, thị trấn tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ.
- Theo dõi, đánh giá hiệu quả sử dụng phần mềm Một cửa điện tử tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện và các xã, thị trấn, việc áp dụng, vận hành hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.
- Phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; chỉ đạo Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của huyện có giải pháp hữu hiệu để hướng dẫn, khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, nộp hồ sơ và nhận trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn các phòng, ban và UBND các xã, thị trấn sử dụng hệ thống phần mềm Văn phòng điện tử (Idesk) để trao đổi và xử lý văn bản đảm bảo đạt từ 95% trở lên.
- Cập nhật, công khai kịp thời các thủ tục hành chính mới được điều chỉnh, bổ sung và các tin, bài về công tác cải cách hành chính, thư xin lỗi đối với việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn trên Cổng thông tin điện tử của huyện và Bộ phận Một cửa huyện.
- Thường xuyên cập nhật kết quả giải quyết thủ tục hành chính của huyện và các xã, thị trấn để báo cáo lãnh đạo UBND huyện theo dõi, chỉ đạo.
- Phối hợp với Phòng Nội vụ huyện tổ chức khảo sát và công bố mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với việc giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện.
- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện triển khai các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là xử lý văn bản qua môi trường điện tử, tăng tỷ lệ sử dụng thư điện tử công vụ.
- Tham mưu UBND huyện theo dõi, đôn đốc các đơn vị được giao tham gia góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) do các sở, ngành và UBND tỉnh gửi lấy ý kiến đảm bảo đầy đủ, đúng thời gian quy định.
3. Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải các hành chính, mở chuyên mục, tăng thời lượng phát sóng và thường xuyên đưa các tin, bài tuyên truyền về công tác CCHC trên hệ thống đài truyền thanh của huyện, hướng dẫn tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh cấp xã, kể cả việc đưa tin trên các phương tiện truyền thông của tỉnh.
4. Phòng Tư pháp huyện
- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL do HĐND và UBND huyện ban hành; hướng dẫn các xã, thị trấn kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL do HĐND, UBND các xã, thị trấn ban hành. Thực hiện báo cáo công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL kịp thời theo quy định. Tham mưu UBND huyện công bố văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực và có giải pháp xử lý các văn bản sau rà soát, kiểm tra (nếu có).
- Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan triển khai thực hiện và báo cáo tình hình thi hành pháp luật, đề xuất UBND huyện có biện pháp xử lý hoặc kiến nghị cấp trên xử lý các bất cập, vướng mắc qua theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện.
5. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
- Tham mưu thực hiện tốt các nội dung về cải cách tài chính công, nhất là công khai tài chính đầy đủ; thực hiện chế độ tự chủ về sử dụng biên chế và kinh phí tại các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập và UBND các xã, thị trấn theo đúng quy định; hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện tự đảm bảo toàn bộ hoặc một phần kinh phí chi thường xuyên năm 2021 tăng hơn so với năm 2020.
- Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.
6. Thanh tra huyện theo dõi, hướng dẫn thực hiện kê khai tài sản cán bộ, công chức theo quy định.
7. Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn của huyện
- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác cải cách hành chính.
- Phân công cán bộ có năng lực, trách nhiệm để giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đảm bảo theo đúng quy định và thời hạn hoàn trả kết quả cho tổ chức, công dân.
- Thường xuyên kiểm tra, rà soát thủ tục hành chính do đơn vị tham mưu thực hiện, đề xuất đơn giản hóa quy trình, cắt giảm thủ tục và thời gian thực hiện cho UBND huyện và cấp có thẩm quyền, nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân theo quy định.
- Phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị theo đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt; nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế tự chủ tại cơ quan, đơn vị.
- Quán triệt trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, thực hiện tốt quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở và ứng xử văn minh, lịch sự với tổ chức, công dân.
- Theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị có kế hoạch kiểm tra, đánh giá định kỳ các nội dung đã phân cấp hoặc ủy quyền cho UBND cấp xã (nếu có), qua kiểm tra đề xuất, kiến nghị xử lý các vướng mắc trong quá trình thực hiện.
7. UBND các xã, thị trấn
- Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính tại địa phương. Khẩn trương khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác CCHC mà đoàn kiểm tra của tỉnh, của huyện yêu cầu.
- Trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, bố trí địa điểm tiếp nhận và trả kết quả thuận lợi, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Bộ phận Một cửa.
- Sử dụng hiệu quả phần mềm Một cửa điện tử, đảm bảo 100% thủ tục hành chính được nhập trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử, 95% văn bản được trao đổi và xử lý qua môi trường điện tử. Tăng cường cung cấp dịch vụ chứng thực điện tử. Có giải pháp tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, nộp và nhận trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Tổ chức thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của người dân tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của xã, thị trấn nhằm đánh giá, phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế.
- Xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC, khuyến khích các xã, thị trấn có các sáng kiến trên lĩnh vực cải cách hành chính.
- Bố trí cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực và khả năng giao tiếp, ứng xử tốt để làm việc tại Bộ phận Một cửa, cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp thụ lý giải quyết hồ sơ công việc hành chính có liên quan tổ chức và công dân. Thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi khi thực hiện thủ tục hành chính của tổ chức, công dân trễ hẹn so với quy định.
- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, đa dạng hóa các hình thức, nội dung tuyên truyền về cải cách hành chính tại địa phương. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên các phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ, công chức và Nhân dân hiểu rõ ý nghĩa và tác dụng, góp phần mang lại những hiệu quả thiết thực nhất trong việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.
- Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao và đạt chuẩn theo quy định.
Quang Dương