Thế nào là khai báo mảng gián tiếp


Hỏi ĐápThế nào

Thế nào là khai báo biến mảng gián tiếp?

07/12/2020                 415

Câu hỏi Đáp án và lời giải            Câu Hỏi:                                                            Thế nào là khai báo biến mảng gián tiếp?                                                           A. Khai báo mảng của các bản ghi                                                                              B. Khai báo mảng xâu kí tự                                                                              C. Khai báo mảng hai chiều                                                                              D. Khai báo thông qua kiểu mảng đã có                                                  Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Tin học 11 bài 11: Kiểu mảng                        Đáp án và lời giải                    đáp án đúng: D                                                            Khai báo biến mảng gián tiếp là khai báo thông qua kiểu mảng đã có. Cấu trúc khai báo mảng gián tiếp:  Type < tên kiểu mảng > = array [kiểu chỉ số] of < kiểu phần tử >;  Var < tên biến mảng > : < tên kiểu mảng >;

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)                                                                             Báo đáp án sai                                            Đang xử lý...