Theo thuyết tiến hóa hiện đại, có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về di nhập gen


Hỏi ĐápBao nhiêu
  • 18/10/21
Câu hỏi: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Nếu không có đột biến, không có di nhập gen thì quần thể không có thêm alen mới.
II. Nếu không có chọn lọc tự nhiên thì tần số alen của quần thể vẫn có thể bị thay đổi.
III. Nếu không có tác động của các yếu tố ngẫu nhiên thì tính đa dạng di truyền của quần thể không bị thay đổi.
IV. Trong những điều kiện nhất định, chọn lọc tự nhiên có thể tác động trực tiếp lên alen của từng gen riêng rẽ.
A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 4.
Lời giải
Giải thích: Có 2 phát biểu đúng, đó là I và II.
I đúng vì chỉ có đột biến hoặc di nhập gen mới mang cho quần thể các alen mới.
II đúng vì ngoài chọn lọc tự nhiên thì còn có tác động của các nhân tố đột biến, yếu tố ngẫu nhiên, di nhập gen.
III sai vì các nhân tố: CLTN, di nhập gen; đột biến, giao phối không ngẫu nhiên đều làm thay đổi tính đa dạng di truyền của quần thể.
IV sai vì chọn lọc tự nhiên chỉ tác động lên kiểu hình và chỉ loại bỏ những kiểu hình không thích nghi. Do đó không tác động lên alen.
Đáp án A.
Click để xem thêm...
Written by

The Collectors

Moderator
Moderator
  • Bài viết69,604
  • Điểm tương tác77
  • Điểm47
Câu hỏi: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Nếu không có đột biến, không có di nhập gen thì quần thể không có thêm alen mới.
II. Nếu không có chọn lọc tự nhiên thì tần số alen của quần thể vẫn có thể bị thay đổi.
III. Nếu không có tác động của các yếu tố ngẫu nhiên thì tính đa dạng di truyền của quần thể không bị thay đổi.
IV. Trong những điều kiện nhất định, chọn lọc tự nhiên có thể tác động trực tiếp lên alen của từng gen riêng rẽ.
A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 4.
Lời giải
Giải thích: Có 2 phát biểu đúng, đó là I và II.
I đúng vì chỉ có đột biến hoặc di nhập gen mới mang cho quần thể các alen mới.
II đúng vì ngoài chọn lọc tự nhiên thì còn có tác động của các nhân tố đột biến, yếu tố ngẫu nhiên, di nhập gen.
III sai vì các nhân tố: CLTN, di nhập gen; đột biến, giao phối không ngẫu nhiên đều làm thay đổi tính đa dạng di truyền của quần thể.
IV sai vì chọn lọc tự nhiên chỉ tác động lên kiểu hình và chỉ loại bỏ những kiểu hình không thích nghi. Do đó không tác động lên alen.
Đáp án A.