Tiểu luận trung cấp chính trị ngành giáo dục


MỘT SỐ YÊU CẦU

CẦN ĐẠT CỦA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

I. THẾ NÀO LÀ MỘT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

1.Thế nào là Khóa luận tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) Trung cấp lý luận chính trị - hành chính (TC LLCT-HC):

- Là một bài viết ngắn gọn

- Giải quyết một vấn đề cụ thể của công tác lãnh đạo, quản lý ở cơ sở

Mục đích: rèn luyện phương pháp vận dụng lý luận, liên hệ thực tiễn và đưa ra giải pháp, kiến nghị trong công tác

2. Yêu cầu chung của một tên đề tài Khóa luận tốt nghiệp:

ĐỐI TƯỢNG NỘI DUNG CỦA VẤN ĐỀ

(Viết về cái gì?)

ĐỊA ĐIỂM (KHÔNG GIAN CỦA VẤN ĐỀ

(Ở đâu ?)

THỜI GIAN

(Khi nào ?)

II. VỀ HÌNH THỨC

- Khóa luận tốt nghiệp được đánh máy vi tính trên khổ giấy A.4, dài từ 20 30 trang (không kể trang bìa, trang phụ lục, tài liệu tham khảo).

- Trình bày rõ ràng, cỡ chữ 14 với chế độ căn dòng 1.5. Các tên chương, tiết có thể dùng khổ chữ lớn hơn, in đậm hoặc nghiêng. Lề trên, lề dưới 2.5cm, lề trái 3.0cm, lề phải 1.5cm.

- Tài liệu tham khảo trình bày theo thứ tự A, B, C theo chữ cái đầu của tên tác giả hoặc tên sách. Mỗi tài liệu tham khảo được ghi lần lượt từ tên tác giả hoặc tên sách, Nhà xuất bản, nơi xuất bản và năm xuất bản, số trang trích dẫn.

- Thứ tự các trang trong Khóa luận được sắp xếp theo đúng mẫu quy định; mẫu bìa KLTN, mẫu trang nhận xét của GVHD (Xem phần phụ lục).

III. NỘI DUNG

Khóa luận tốt nghiệp là sản phẩm độc lập của người viết và thông thường có ba nội dung chính sau:

1. Cơ sở lý luận: Ở phần này người học phải biết vận dụng lý luận đã học, đường lối chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước vào làm rõ một vấn đề cụ thể mà Khóa luận đề cập .

2. Thực trạng: Người viết phải đánh giá đúng thực trạng vấn đề, chỉ ra những thành tựu, tiến bộ và những hạn chế, khó khăn, nguyên nhân của thành tựu và hạn chế đó.

3. Mục tiêu giải pháp: Người viết phải đề ra mục tiêu cần đạt và các giải pháp khách quan, toàn diện, cụ thể để khắc phục khó khăn, hạn chế và đẩy mạnh phát huy những thành tựu trong thời gian tới.

IV. KẾT CẤU, CÁCH TRÌNH BÀY

1. Phần mở đầu:

Yêu cầu: Giới thiệu được vấn đề định viết

Nội dung:

  • Tại sao lại viết vấn đề này ?
  • Mục đích

- Giới hạn

2. Chương 1:

Yêu cầu: giới thiệu khái quát được nội dung lý luận, quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước gắn với vấn đề

Nội Dung:

- Những nội dung lý luận: ( Lý luận của CN MLN, TTHCM hoặc các khái niệm, quy định của Nhà nước về vấn đề đó)

- Những quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với vấn đề.

Cách trình bày:

Chương 1.

-----------------------------------------------

------------------------------------------------------

1.1.

1.1.1..

1.1.2.

1.1.2.1...

1.2

3. Chương 2:

Yêu cầu: đánh giá đúng thực trạng của vấn đề

Nội dung:

- Điều kiện (đặc điểm) của địa phương, đơn vị có liên quan, ảnh hưởng đến quá trình thực hiện vấn đề đó

- Nội dung, quá trình thực hiện của vấn đề

- Kết quả và nguyên nhân (thành tựu, tiến bộ, những mặt đạt được, cái mới; những hạn chế, yếu kém, tồn tại, khó khăn)

Cách trình bày:

Chương 2.

-----------------------------------------------

------------------------------------------------------

2.1.

2.1.1..

2.1.2.

2.1.2.1...

2.2

4. Chương 3

Yêu cầu: đưa ra được mục tiêu, giải pháp phù hợp, khả thi nhằm giải quyết vấn đề trong thời gian nhất định.

Nội dung:

- Mục tiêu:

+ Mục tiêu chung: khái quát bằng lời về những cái cần đạt được ( mặt định tính)

+ Mục tiêu cụ thể: thể hiện bằng các chỉ tiêu cần đạt ( Mặt định lượng)

- Một số giải pháp chủ yếu. (Mỗi giải pháp phải có tên cụ thể)

Cách trình bày:

Chương 3.

-----------------------------------------------

------------------------------------------------------

3.1.

3.1.1..

3.1.2.

3.1.2.1...

3.2

5. Phần Kết luận và kiến nghị

Chú ý:

  • Hình thức trình bày đúng quy định, sạch, đẹp nhưng không cầu kỳ

- Tùy vào đề tài, Khóa luận có thể kết cấu 2 chương.

TÓM LẠI: Bài viết sát với nội dung đối tượng của đề tài (nội dung,yêu cầu của vấn đề ) và thực tiễn đặt ra.

PHỤ LỤC:

Phụ lục 1: Thứ tự sắp xếp trang trong KLTN

  • Trang bìa cứng (có bìa nylon)
  • Trang bìa phụ
  • Trang nhận xét của GVHD
  • Trang Mục lục
  • Các trang nội dung
  • Trang tài liệu tham khảo
  • Trang phụ lục
Responsive image