Tính bằng cách thuận tiện nhất 246 x 62 + 246 x 38


Mẹo Hay

Giải câu 2 trang 93 sách toán VNEN lớp 4

Giải toán 4 VNEN bài 38: Em ôn lại nhân một số với một tổng (hiệu)

Giải chi tiết, cụ thể toán 4 VNEN bài 38: Em ôn lại nhân một số với một tổng (hiệu). Tất cả bài tập được trình bày cẩn thận, chi tiết. Mời các em cùng tham khảo để học tốt môn toán lớp 4.

Câu trả lời:

B. Hoạt động thực hành

Câu 1. trang 93 sách VNEN toán 4

Tính:

a. 107 x (30 + 5) 326 x (20 + 7)

b. 571 x (40 - 7) 456 x (20 - 6)

Trả lời:

a. 107 x (30 + 5) 326 x (20 + 7)

107 x (30 + 5) 326 x (20 + 7)

= 107 x 30 + 107 x 5 = 326 x 20 + 326 x 7

= 3210 + 535 = 6520 + 2282

= 3745 = 8802

Câu 2. trang 93 sách VNEN toán 4

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a. 5 x 27 x 2 246 x 62 + 246 x 38

b. 54 x 2 x 9 x 5 428 x 56 - 428 x 46

Trả lời:

a. 5 x 27 x 2 246 x 62 + 246 x 38

= (5 x 2) x 27 = 246 x (62 + 38)

= 10 x 27 = 246 x 100

= 270 = 24600

b. 54 x 2 x 9 x 5 428 x 56 - 428 x 46

= (54 x 9) x (5 x 2) = 428 x (56 - 46)

= 486 x 10 = 428 x 10

= 4860 = 4280

Câu 3. trang 94 sách VNEN toán 4

Tính:

a. 306 x 11 306 x 9

b. 268 x 31 268 x 29

Trả lời:

306 x 11

306 x 11 = 306 x (10+1) = 306 x 10 + 306 x 1 = 3060 + 306 = 3366

306 x 9

306 x 9 = 306 x (10 - 1) = 306 x 10 - 306 x 1 = 3060 - 306 = 2754

268 x 31

268 x 31 = 268 x (10 + 21) = 268 x 10 + 268 x 21 = 2680 + 5628 = 8308

268 x 29

268 x 29 = 268 x (30 - 1) = 268 x 30 - 268 x 1 = 8040 - 268 = 7772

Câu 4. trang 94 sách VNEN toán 4

Giải bài toán: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng 90m, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính chu vi và diện tích mảnh vườn đó.

Trả lời:

Chiều dài của mảnh vườn hình chữ nhật là:

90 x 2 = 180 (m)

Chu vi mảnh vườn hình chữ nhật là:

(90 + 180 ) x 2 = 540 (m)

Diện tích mảnh vườn hình chữ nhật là:

90 x 180 = 1620 (m2)

Đáp số: Chu vi: 540m

Diện tích: 1620m

C. Hoạt động ứng dụng

Em cùng người lớn tính bằng nhiều cách, xem cách nào nhanh nhất?

2013 x 2 + 98 x 2013 = ?

Trả lời:

C1. 2013 x 2 + 98 x 2013 = 4026 +197274 = 201300

C2. 2013 x 2 + 98 x 2013 = 2013 x (2+ 98) = 2013 x 100 = 201300

=>Cách 2 là cách tính nhanh nhất và thuận tiện nhất.