Tính bằng hai cách a 12 x 16 / 4


Mẹo Hay

Giải toán VNEN 4 bài 45: Chia một số cho một tích. Chia một tích cho một số

Tính bằng hai cách:(80 +4) : 4 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Xem lời giải