Tĩnh mạch cephalic là gì


Hỏi ĐápLà gì

Dịch Sang Tiếng Việt: cephalic /ke'fælik/

*  tính từ
- (thuộc) đầu, ở trong đầu
=cephalic index
+ chỉ số đầu
*Chuyên ngành kỹ thuật
*Lĩnh vực: y học
-thuộc đầu

Cụm Từ Liên Quan :

anencephalic //

*Chuyên ngành kỹ thuật
*Lĩnh vực: y học
-thuộc quái tượng khồng não

brachiocephalic artery //

*Chuyên ngành kỹ thuật
*Lĩnh vực: y học
-động mạch cánh tay đầu

brachiocephalic vein //

*Chuyên ngành kỹ thuật
*Lĩnh vực: y học
-tĩnh mạch cánh tay đầu (phải và trái)

brachycephalic /brækike'fælik/

*  tính từ
- có đầu ngắn

cephalic angle //

*Chuyên ngành kỹ thuật
*Lĩnh vực: y học
-góc đầu

cephalic pole //

*Chuyên ngành kỹ thuật
*Lĩnh vực: y học
-cực đầu

cephalic presentation //

*Chuyên ngành kỹ thuật
-ngôi đầu

cephalic tetanus //

*Chuyên ngành kỹ thuật
*Lĩnh vực: y học
-uốn ván đầu

cephalic vein //

*Chuyên ngành kỹ thuật
*Lĩnh vực: y học
-tĩnh mạch đầu

cephalic vein median //

*Chuyên ngành kỹ thuật
*Lĩnh vực: y học
-tĩnh mạch đầu giữa

cephalic version //

*Chuyên ngành kỹ thuật
*Lĩnh vực: y học
-thủ thuật quay đầu

cephalically //

*cephalically
- xem cephalic

cephalicindex //

*Chuyên ngành kỹ thuật
*Lĩnh vực: y học
-chỉ số đầu

cynocephalic //

*Chuyên ngành kỹ thuật
*Lĩnh vực: y học
-tật đầu hình chó

diencephalic //

*Chuyên ngành kỹ thuật
*Lĩnh vực: y học
-thuộc não trung gian

dolichocephalic /dɔlikoukə'fælik/

*  tính từ
- (nhân chủng học) có đầu dài, có sọ dài

encephalic /enke'fælik/

*  tính từ
- (thuộc) óc, (thuộc) não

encephalic angioma //

*Chuyên ngành kỹ thuật
*Lĩnh vực: y học
-u mạch não
*Chuyên ngành kỹ thuật
*Lĩnh vực: y học
-u mạch não

epencephalic //

*epencephalic
* tính từ
- thuộc tiểu não

holocephalic //

*Chuyên ngành kỹ thuật
*Lĩnh vực: y học
-có đầu toàn vẹn

hydrocephalic /haidrouke'fælik/

*  tính từ
- (y học) mắc bệnh tràn dịch não

hypsistenocephalic //

*Chuyên ngành kỹ thuật
*Lĩnh vực: y học
-tật sọ cao và hẹp

leptocephalic /leptouke'fælik/

*  tính từ
- (giải phẫu) có sọ hẹp
*Chuyên ngành kỹ thuật
*Lĩnh vực: y học
-thuộc chứng đầu hẹp
*Chuyên ngành kỹ thuật
*Lĩnh vực: y học
-thuộc chứng đầu hẹp

macrocephalic /mækrou'kefələs/

*  tính từ
- to đầu
*Chuyên ngành kỹ thuật
*Lĩnh vực: y học
-thuộc đầu to

megacephalic //

*megacephalic
- Cách viết khác : megacephalous

mesencephalic //

*mesencephalic
* tính từ
- (thuộc) não giữa, ở não giữa

mesocephalic /mesouke'fælik/

*  tính từ
- có dấu trung bình

metencephalic //

*Chuyên ngành kỹ thuật
*Lĩnh vực: y học
-thuộc phần trước não sau

metriocephalic //

*Chuyên ngành kỹ thuật
*Lĩnh vực: y học
-có sọ cao bình thường

microcephalic /maikrouke'fælik/

*  tính từ
- nhỏ đầu (người)
*Chuyên ngành kỹ thuật
*Lĩnh vực: y học
-thuộc tật đầu nhỏ

orthocephalic /ɔ:θouke'fælik/

*  tính từ
- (giải phẫu) đầu tròn

oxycephalic /ɔksike'fæfik/

*  tính từ
- (giải phẫu) đầu nhọn

pachycephalic //

*pachycephalic
* tính từ
- thuộc sọ dày

platycephalic //

*platycephalic
* tính từ
- (sinh vật học) thuộc đầu bẹt, thuộc sọ bẹt

procephalic //

*procephalic
* tính từ
- trước đầu
- thuộc phần trước đầu

prosencephalic //

*prosencephalic
* tính từ
- (giải phẫu) thuộc não trước

scaphocephalic //

*Chuyên ngành kỹ thuật
*Lĩnh vực: y học
-thuộc đầu hình thuyền

schizencephalic //

*Chuyên ngành kỹ thuật
*Lĩnh vực: y học
-quái thai nứt não

trigonocephalic //

*Chuyên ngành kỹ thuật
*Lĩnh vực: y học
-thuộc sọ hình tam giác

vena cephalica //

*Chuyên ngành kỹ thuật
*Lĩnh vực: y học
-tĩnh mạch đầu phụ