Title song là gì


Hỏi ĐápLà gìKhỏe Đẹp

theme song nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

theme song nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm theme song giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của theme song.

Từ điển Anh Việt

theme song

/'θi:msɔɳ/

* danh từ

bài hát chủ đề ((thường) nhắc đi nhắc lại trong một cuốn phim để làm bật chủ đề)

rađiô bài hát dạo, khúc nhạc hiệu ((thường) nhắc đi nhắc lại ở trên đài mỗi khi đến một buổi phát thanh nào đó)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

theme song

a melody that recurs and comes to represent a musical play or movie

Similar:

signature: a melody used to identify a performer or a dance band or radio/tv program

Synonyms: signature tune