Trả lời câu hỏi mục ii trang 54 sgk lịch sử và địa lí 6 chân trời sáng tạo


Bài TậpBài 10. Hy Lạp cổ đại
Yếu tố dân chủ được thể hiện qua bức hình 10.3 như sau: Tất cả công dân nam từ 18 tuổi trở lên, có quyền bầu cử, giám sát, bãi miễn các viên chức trong bộ máy nhà nước qua hình thức bỏ phiếu bằng vỏ sò. Vào thời đại Pê-ri-clét, A-ten còn thực hiện chế độ bổ nhiệm bằng bốc thăm, trả lương cho viên chức, những người nghèo cũng có thể tham gia chính quyền.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

  • Câu 1
  • Câu 2

Câu 1

Video hướng dẫn giải

Em hãy trình bày cơ cấu tổ chức của nhà nước thành bang A-ten.

Phương pháp giải:

đọc thông tin và sơ đồ hóa

Lời giải chi tiết:

- Cơ cấu tổ chức nhà nước thành bang A-ten.

+ Nhà nước A-ten gồm có 4 cơ quan chính: Đại hội nhân dân, Hội đồng 10 tướng lĩnh, Hội đồng 500 và Tòa án 6000 người.

Câu 2

Video hướng dẫn giải

Quan sát hình 10.3, theo em nền dân chủ của nhà nước A-ten được thể hiện như thế nào?

Phương pháp giải:

quan sát hình ảnh

Lời giải chi tiết:

Yếu tố dân chủ được thể hiện qua bức hình 10.3 như sau: Tất cả công dân nam từ 18 tuổi trở lên, có quyền bầu cử, giám sát, bãi miễn các viên chức trong bộ máy nhà nước qua hình thức bỏ phiếu bằng vỏ sò. Vào thời đại Pê-ri-clét, A-ten còn thực hiện chế độ bổ nhiệm bằng bốc thăm, trả lương cho viên chức, những người nghèo cũng có thể tham gia chính quyền.