Trắc nghiệm về Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên


Mẹo Hay

Câu hỏi trắc nghiệm các tổ chức cách mạng Việt Nam

  • Trắc nghiệm các tổ chức cách mạng Việt Nam
  • Đáp án trắc nghiệm các tổ chức cách mạng Việt Nam

Trắc nghiệm các tổ chức cách mạng Việt Nam

Câu 1: Hội VN cách mạng Thanh niên được thành lập vào

A. 5/1925 ở Quảng Châu (TQ)

B. 6/1925 ở Hương Cảng (TQ)

C. 7/1925 ở Quảng Châu (TQ)

D. 6/1925 ở Quảng Châu (TQ)

Câu 2: Hoạt động chủ yếu của Hội VN cách mạng Thanh niên là

A. các hội viên nghe NAQ giảng lí luận về cách mạng giải phóng dân tộc

B. viết sách báo tuyên truyền cách mạng

C. xây dựng các cơ sở trong và ngoài nước

D. Các ý A, B, C đều đúng

Câu 3: Cơ quan ngôn luận của Hội VN cách mạng Thanh niên là

A. Tác phẩm “Đường Kách Mệnh”

B. Báo Thanh niên

C. Báo người cùng khổ

D. Bản án chế độ Thực dân Pháp

Câu 4: Hội các dân tộc thuộc địa bị áp bức ở Á Đông được thành lập

A. tại Pháp (8/7/1925)

B. tại Quảng Châu ( 9/7/1925)

C. tại Xiêm (10/7/1925)

D. tại Liên Xô (10/1925)

Câu 5: Việt Nam Quốc dân đảng được thành lập vào thời gian nào, địa bàn hoạt động chính ở đâu?

A. 1925 - Bắc Kì

B. 1926 -Trung Kì

C. 1927 - Bắc Kì

D. 1928 - Trung Kì

Câu 6: Tổ chức Việt Nam Quốc dân đảng chịu ảnh hưởng sâu sắc của hệ tư tưởng

A. Chủ nghĩa Mác-Lê-Nin

B. Tam Dân của Tôn Trung Sơn

C. Dân chủ tư sản của Đảng Quốc Đại ở Ấn Độ

D. Cải cách Minh Trị ở Nhật Bản

Câu 7: Lực lượng nắm quyền lãnh đạo trong Việt Nam Quốc dân đảng là

A. Trí thức Tiểu Tư sản

B. Tư sản dân tộc

C. tầng lớp Đại địa chủ

D. Binh lính người Việt

Câu 8: Phong trào “vô sản hóa” năm 1928 có tác dụng

A. Tăng cường số lượng CN làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp, hầm mỏ...

B. Nâng cao ý thức chính trị của giai cấp công nhân, thúc đẩy phong trào công nhân phát triển mạnh, trở thành nòng cốt của PT đấu tranh trong cả nước

C. Thúc đẩy các PT đấu tranh của nông dân, tiểu thương, tiểu chủ, HS, SV

D. Chuẩn bị trực tiếp cho sự ra đời của Đảng cộng sản VN.

Câu 9: Cuộc khởi nghĩa của VNQDĐ vào đêm 9/2/1930 nổ ra ở Yên Bái sau đó nổ ra ở các tỉnh

A. Phú Thọ, Hải Dương, Sơn Tây, Hà Tĩnh

B. Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai

C. Phú Thọ, Sơn Tây, Hải Dương, Thái Bình

D. Phú Thọ, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình.

Câu 10: Nguyên nhân khách quan làm cho khởi nghĩa Yên Bái thất bại là do

A. giai cấp Tư sản dân tộc lãnh đạo

B. tổ chức Quốc dân Đảng còn non yếu

C. khởi nghĩa nổ ra hoàn toàn bị động

D. đế quốc Pháp còn mạnh

Câu 11. Lí luận nào sau đây đã được cán bộ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên truyền bá vào Việt Nam?

A. Lí luận Mác - Lênin.

B. Lí luận đấu tranh giai cấp.

C. Lí luận cách mạng vô sản.

D. Lí luận giải phóng dân tộc

Câu 12. Việt Nam quốc dân đảng là một Đảng chính trị theo xu hướng nào?

A. Dân chủ vô sản

B. Dân chủ tư sản

C. Dân chủ tiểu tư sản

D. Dân chủ vô sản và tư sản

Câu 13. Người sáng lập ra Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là

A. Trần Phú

B. Nguyễn Thái Học

C. Nguyễn Ái Quốc

D. Phó Đức Chính

Câu 14. Đầu năm 1927, Nguyễn Ái Quốc xuất bản tác phẩm

A. Đường kách mệnh

B. Báo Thanh niên

C. Bản án chế độ thực dân Pháp

D. Con rồng tre

Câu 15. Mục tiêu của Việt Nam Quốc dân đảng là

A. Đánh đuổi giặc Pháp

B. Đánh đổ ngôi vua

C. Thiết lập dân quyền

D. Cả 3 mục tiêu trên

Câu 16. Mục đích của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là

A. Đưa thanh niên trí thức sang Nhật Bản để học tập

B. Xuất bản báo chí tiến bộ

C. đòi tự do dân chủ

D. Tổ chức, lãnh đạo quần chúng đấu tranh đánh đổ đế quốc

Câu 17. Việt Nam Quốc dân Đảng là một chính đảng cách mạng theo khuynh hướng

A. Dân chủ tư sản

B. Vô sản

C. Phong kiến

D. Tiểu tư sản

Câu 18. Chủ trương cách mạng của Việt Nam Quốc dân đảng là

A. Đấu tranh nghị trường B. phương pháp hoà bình

C. đấu tranh chính trị kết hợp vũ trang D. đấu tranh bằng sắt và máu

Câu 19. Tổ chức tiền thân của Đảng cộng sản Việt Nam là

A. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên

B. Việt Nam Quốc dân dân đảng

C. Tân Việt Cách mạng đảng

D. Cả 3 tổ chức trên

Câu 20. Việt Nam Quốc dân đảng là một tổ chức của giai cấp

A. Nông dân

B. Công nhân

C. Tiểu tư sản

D. Tư sản dân tộc

Câu 21. Báo Thanh niên của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên ra số đầu tiên vào

A. ngày 21/6/ 1925

B. ngày 21/6/1927

C. ngày 21/12/1925

D. ngày 21/9/1925

Câu 22. Trong thời gian hoạt động tại Quảng Châu, tháng 7 năm 1925 Nguyễn Ái Quốc đã lập ra tổ chức nào?

A. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên

B. Hội Liên Hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông

C. Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa

D. Nhóm Cộng sản đoàn

Câu 23. Hoạt động nào không phải của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên

A. Huấn luyện cán bộ và tuyên truyền lý luận cách mạng

B. Phát tiển hội viên

C. Xây dựng hệ thống tổ chức ở trong nước

D. Tổ chức cuộc khởi nghĩa Yên Bái

Câu 24. Sự ra đời và những hoạt động của Việt Nam Quốc dân đảng có ý nghĩa

A. Góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ cho cách mạng

B. Tích cực chuẩn bị điều kiện về tổ chức cho sự ra đời của Đảng cộng sản

C. Cổ vũ lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam

D. Tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lênin và lý luận cách mạng giải phóng dân tộc vào phong trào công nhân

Câu 25. Thành phần và địa bàn hoạt động của Tân Việt cách mạng đảng

A. Công nhân và nông dân, hoạt động ở Trung Kì

B. Trí thức và thanh niên tiểu tư sản, hoạt động ở Trung Kì

C. Tư sản dân tộc và công nhân, hoạt động ở Bắc Kì

D. Tất cả các giai cấp, các tầng lớp, hoạt động ở Nam Kì

Câu 26. Cuộc khởi nghĩa Yên Bái nổ ra vào

A. Đêm 9/2/1930

B. Đêm 2/9/1930

C. Đêm 19/12/1930

D. Đêm 12/9/1930

Câu 27. Mục tiêu của Đảng Tân Việt là

A. Đánh đổ phong kiến

B. Đánh đổ đế quốc, thiết lập chuyên chính vô sản

C. Đánh đổ phong kiến, thiết lập chế độ cộng hoà tư sản

D. Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa, thiết lập một xã hội bình đẳng, bác ái

Câu 28. Cuộc khởi nghĩa Yên Bái (2-1930) là hoạt động tiêu biểu nhất của:

A. Đảng Thanh niên.

B. Đảng Lập hiến.

C. Việt Nam Quốc dân Đảng.

D. Việt Nam nghĩa đoàn.

Câu 29. Tân Việt Cách mạng Đảng vừa ra đời, trong nội bộ Đảng diễn ra cuộc đấu tranh giữa hai khuynh hướng nào?

A. Tư tưởng cách mạng vô sản và tư tưởng cải lương

B. Tư tưởng cách mạng vô sản và tư tưởng cách mạng tiểu tư sản

C. Tư tưởng cách mạng vô sản và tư tưởng cách mạng tư sản

D. Tư tưởng cách mạng tiểu tư sản và tư tưởng cải lương

Câu 30. Sự kiện nào được Nguyễn Ái Quốc đánh giá “như tiếng xét đã đánh thức nhân dân châu Á tỉnh giấc mơ hàng thế kỷ” ?

A. Cuộc cách mạng Nga giành thắng lợi.

B. Sự thành lập của Quốc tế cộng sản.

C. Sự ra đời của Quốc tế cộng sản.

D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 31. Quốc tế cộng sản (quốc tế III) được thành lập khi nào?

A. 7/1971.

B. 3/1918.

C. 3/1919.

D. 8/1920

Câu 32. Tính chất của xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của thực dân Pháp:

A. Xã hội thuộc địa.

B. Xã hội nửa phong kiến.

C. Xã hội có giai cấp.

D. Đáp án A, B đúng.

Câu 33. Nhiệm vụ Đảng ta đặt ra trong thực tiễn lịch sử Việt Nam dưới sự thống trị của thực dân Pháp:

A. Đánh đuổi thực dân Pháp, giành độc lập tự do cho dân tộc.

B. Xóa bỏ chế độ phong kiến, giành quyền dân chủ cho nhân dân.

C. Chống đế quốc, giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu.

D. A, B, C đúng.

Câu 34. Nguyễn Ái Quốc đã đánh giá: “Ông là tiêu biểu cho chủ nghĩa quốc gia”. Ông là ai?

A. Phan Bội Châu.

B. Phan Châu Trinh.

C. Vua Hàm Nghi.

D. Cả A, B, C.

Câu 35. Tân Việt cách mạng Đảng ra đời khi nào?

A. 3/1926.

B. 5/1927

C. 7/1928.

D. 12/1929.

Câu 36 Những giai cấp bị trị ở Việt Nam dưới chế độ thuộc địa của Pháp là:

A. Công nhân và nông dân.

B. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc.

C. Công nhân, nông dân, tiẻu tư sản.

D. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc, địa chủ vừa và nhỏ.

Câu 37. Mâu thuẫn cơ bản, chủ yếu ở Việt Nam đầu thế kỷ XX là mâu thuẫn nào

A. Mâu thuẫn giữa công nhân và nông dân với đế quốc và phong kiến.

B. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp xâm lược.

C. Mâu thuẫn giữa giai cấp nông dân với giai cấp địa chủ phong kiến.

D. Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với giai cấp tư sản.

Câu 38. Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy con đường cứu nước và giải phóng dân tộc trên lập trường cách mạng vô sản vào thời gian nào?

A. 1917.

B. 1918.

C. 1919.

D. 1920.

Câu 39. Nguyễn Ái Quốc đã đọc bản sơ thảo lần thứ I những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa khi nào, ở đâu?

A. 7/1920- Pháp.

B. 7/1920- Trung Quốc.

C. 7/0920- Liên Xô.

D. 8/1920- Pháp.

Câu 40. Tổ chức Cộng sản nào ra đời đầu tiên ở Việt Nam?

A. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.

B. Đông Dương Cộng sản Đảng.

C. An Nam Cộng sản Đảng.

D. Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

Đáp án trắc nghiệm các tổ chức cách mạng Việt Nam

1.D2.D3.B4.B5.C6.B7.B8.B9.C10.D
11.D12B13.C14.A15.D16.D17A18.D19.A20.D
21.A22.C23.D24.C25.B26.A27.D28.C29. A30. A
31. C32. D33. D34. A35. C36.D37. B38. D39. A40.A

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 13 (có đáp án): Phong trào dân tộc dân chủ (phần 1)

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12: Các tổ chức cách mạng Việt Nam

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (44.78 KB, 5 trang )

SỞ GD & ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO
CÁC DẠNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM BÀI 13
(PHẦN “CÁC TỔ CHỨC CÁCH MẠNG VIỆT NAM”)
Câu 1: Hội VN cách mạng Thanh niên được thành lập vào
A. 5/1925 ở Quảng Châu (TQ)
B. 6/1925 ở Hương Cảng (TQ)
C. 7/1925 ở Quảng Châu (TQ)
D. 6/1925 ở Quảng Châu (TQ)
Câu 2: Hoạt động chủ yếu của Hội VN cách mạng Thanh niên là
A. các hội viên nghe NAQ giảng lí luận về cách mạng giải phóng dân tộc
B. viết sách báo tuyên truyền cách mạng
C. xây dựng các cơ sở trong và ngoài nước
D. Các ý A, B, C đều đúng
Câu 3: Cơ quan ngôn luận của Hội VN cách mạng Thanh niên là
A. Tác phẩm “Đường Kách Mệnh”
B. Báo Thanh niên
C. Báo người cùng khổ
D. Bản án chế độ Thực dân Pháp
Câu 4: Hội các dân tộc thuộc địa bị áp bức ở Á Đông được thành lập
A. tại Pháp (8/7/1925)
B. tại Quảng Châu ( 9/7/1925)
C. tại Xiêm (10/7/1925)
D. tại Liên Xô (10/1925)
Câu 5: Việt Nam Quốc dân đảng được thành lập vào thời gian nào, địa bàn hoạt động chính ở đâu?
A. 1925 - Bắc Kì
B. 1926 -Trung Kì
C. 1927 - Bắc Kì
D. 1928 - Trung Kì
Câu 6: Tổ chức Việt Nam Quốc dân đảng chịu ảnh hưởng sâu sắc của hệ tư tưởng
A. Chủ nghĩa Mác-Lê-Nin


B. Tam Dân của Tôn Trung Sơn
C. Dân chủ tư sản của Đảng Quốc Đại ở Ấn Độ
D. Cải cách Minh Trị ở Nhật Bản
Câu 7: Lực lượng nắm quyền lãnh đạo trong Việt Nam Quốc dân đảng là


A. Trí thức Tiểu Tư sản
B. Tư sản dân tộc
C. tầng lớp Đại địa chủ
D. Binh lính người Việt

Câu 8: Phong trào “vô sản hóa” năm 1928 có tác dụng
A. Tăng cường số lượng CN làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp, hầm mỏ...
B. Nâng cao ý thức chính trị của giai cấp công nhân, thúc đẩy phong trào công nhân phát triển
mạnh, trở thành nòng cốt của PT đấu tranh trong cả nước
C. Thúc đẩy các PT đấu tranh của nông dân, tiểu thương, tiểu chủ, HS, SV
D. Chuẩn bị trực tiếp cho sự ra đời của Đảng cộng sản VN.
Câu 9: Cuộc khởi nghĩa của VNQDĐ vào đêm 9/2/1930 nổ ra ở Yên Bái sau đó nổ ra ở các tỉnh
A. Phú Thọ, Hải Dương, Sơn Tây, Hà Tĩnh
B. Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai
C. Phú Thọ, Sơn Tây, Hải Dương, Thái Bình
D. Phú Thọ, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình.
Câu 10: Nguyên nhân khách quan làm cho khởi nghĩa Yên Bái thất bại là do
A. giai cấp Tư sản dân tộc lãnh đạo
B. tổ chức Quốc dân Đảng còn non yếu
C. khởi nghĩa nổ ra hoàn toàn bị động
D. đế quốc Pháp còn mạnh
Câu 11. Lí luận nào sau đây đã được cán bộ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên truyền bá
vào Việt Nam?
A. Lí luận Mác - Lênin.


B. Lí luận đấu tranh giai cấp.
C. Lí luận cách mạng vô sản.
D. Lí luận giải phóng dân tộc
Câu 12. Việt Nam quốc dân đảng là một Đảng chính trị theo xu hướng nào?
A. Dân chủ vô sản
B. Dân chủ tư sản
C. Dân chủ tiểu tư sản
D. Dân chủ vô sản và tư sản
Câu 13. Người sáng lập ra Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là
A. Trần Phú
B. Nguyễn Thái Học
C. Nguyễn Ái Quốc
D. Phó Đức Chính
Câu 14. Đầu năm 1927, Nguyễn Ái Quốc xuất bản tác phẩm


A. Đường kách mệnh
B. Báo Thanh niên
C. Bản án chế độ thực dân Pháp D. Con rồng tre
Câu 15. Mục tiêu của Việt Nam Quốc dân đảng là
A. Đánh đuổi giặc Pháp
B. Đánh đổ ngôi vua
C. Thiết lập dân quyền
D. Cả 3 mục tiêu trên
Câu 16. Mục đích của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là
A. Đưa thanh niên trí thức sang Nhật Bản để học tập
B. Xuất bản báo chí tiến bộ
C. đòi tự do dân chủ
D. Tổ chức, lãnh đạo quần chúng đấu tranh đánh đổ đế quốc
Câu 17. Việt Nam Quốc dân Đảng là một chính đảng cách mạng theo khuynh hướng


A. Dân chủ tư sản
B. Vô sản
C. Phong kiến
D. Tiểu tư sản
Câu 18. Chủ trương cách mạng của Việt Nam Quốc dân đảng là
A. Đấu tranh nghị trường
B. phương pháp hoà bình
C. đấu tranh chính trị kết hợp vũ trang
D. đấu tranh bằng sắt và máu
Câu 19. Tổ chức tiền thân của Đảng cộng sản Việt Nam là
A. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên
B. Việt Nam Quốc dân dân đảng
C. Tân Việt Cách mạng đảng
D. Cả 3 tổ chức trên
Câu 20. Việt Nam Quốc dân đảng là một tổ chức của giai cấp
A. Nông dân
B. Công nhân
C. Tiểu tư sản
D. Tư sản dân tộc
Câu 21. Báo Thanh niên của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên ra số đầu tiên vào
A. ngày 21/6/ 1925
B. ngày 21/6/1927
C. ngày 21/12/1925
D. ngày 21/9/1925
Câu 22. Trong thời gian hoạt động tại Quảng Châu, tháng 7 năm 1925 Nguyễn Ái Quốc đã lập ra
tổ chức nào?
A. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên
B. Hội Liên Hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á ĐôngC. Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa
D. Nhóm Cộng sản đoàn
Câu 23. Hoạt động nào không phải của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên
A. Huấn luyện cán bộ và tuyên truyền lý luận cách mạng
B. Phát tiển hội viên
C. Xây dựng hệ thống tổ chức ở trong nước
D. Tổ chức cuộc khởi nghĩa Yên Bái
Câu 24. Sự ra đời và những hoạt động của Việt Nam Quốc dân đảng có ý nghĩa
A. Góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ cho cách mạng
B. Tích cực chuẩn bị điều kiện về tổ chức cho sự ra đời của Đảng cộng sản
C. Cổ vũ lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam
D. Tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lênin và lý luận cách mạng giải phóng dân tộc vào phong
trào công nhân
Câu 25. Thành phần và địa bàn hoạt động của Tân Việt cách mạng đảng
A. Công nhân và nông dân, hoạt động ở Trung Kì
B. Trí thức và thanh niên tiểu tư sản, hoạt động ở Trung Kì
C. Tư sản dân tộc và công nhân, hoạt động ở Bắc Kì
D. Tất cả các giai cấp, các tầng lớp, hoạt động ở Nam Kì
Câu 26. Cuộc khởi nghĩa Yên Bái nổ ra vào
A. Đêm 9/2/1930
B. Đêm 2/9/1930
C. Đêm 19/12/1930
D. Đêm 12/9/1930
Câu 27. Mục tiêu của Đảng Tân Việt là
A. Đánh đổ phong kiến
B. Đánh đổ đế quốc, thiết lập chuyên chính vô sản
C. Đánh đổ phong kiến, thiết lập chế độ cộng hoà tư sản
D. Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa, thiết lập một xã hội bình đẳng, bác ái
Câu 28. Cuộc khởi nghĩa Yên Bái (2-1930) là hoạt động tiêu biểu nhất của:
A. Đảng Thanh niên.


B. Đảng Lập hiến.
C. Việt Nam Quốc dân Đảng.
D. Việt Nam nghĩa đoàn.
ĐÁP ÁN
1.D

2.D

3.B

4.B

5.C

6.B

7.B

8.B

9.C

10.D


11.D 12B
21.A 22.C

13.C
23.D14.A
24.C

15.D
25.B

16.D
26.A

17A
27.D

18.D
28.C

19.A

20.Dcau hoi trac nghiem lich su lop 12 bai 13

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (179.68 KB, 9 trang )

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12: Bài 13 - Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ
1925 - 1930
Nhận biết:
Câu 1. Tiền thân của chính đảng vô sản ở Việt Nam là
A. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.
B. Cộng sản Đoàn.
C. Tâm tâm xã.
D. Tân Việt cách mạng đảng.
Câu 2. “Cộng sản đoàn” là tiền thân của tổ chức
A. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên.
B. Việt Nam quốc dân đảng.
C. Tân Việt cách mạng đảng.
D. Đông Dương Cộng sản đảng.
Câu 3. Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên là
A. báo “An Nam trẻ”.
B. Báo ”Chuông Rè”.
C. báo “Người nhà quê”.
D. báo “Thanh niên”.
Câu 4. Tháng 12-1927, Nguyễn Thái Học, Phó Đức Chính đã thành lập
A. Tân Việt Cách mạng đảng.
B. Việt Nam quốc dân đảng.
C. Đông Dương cộng sản đảng.
D. Đông Dương cộng sản liên đoàn.
Câu 5. Đầu năm 1929 Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên bị phân hóa thành các tổ chức
cộng sản
A. Đông Dương Cộng sản Đảng và nhóm Cộng sản đoàn.
B. An Nam Cộng sản Đảng và Tân Việt cách mạng Đảng.
C. Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng.
D. Đông Dương Cộng sản Đảng và Đông sản Dương Cộng liên đoàn.


Câu 6. Chủ trương “vô sản hóa” do tổ chức nào phát động?


A. Tân Việt Cách mạng đảng.

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

B. Việt Nam quốc dân đảng.
C. Đông Dương cộng sản đảng.
D. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên.
Câu 7. Tổ chức cộng sản ra đời đầu tiên ở Việt Nam là
A. Tâm Tâm xã.
B. Đông Dương cộng sản đảng.
C. An Nam cộng sản đảng.
D. Đông dương cộng sản liên đoàn.
Câu 8. Tiền thân tổ chức cách mạng của Đông Dương cộng sản liên đoàn là
A. Cộng sản đoàn.
B. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.
C. Tân Việt cách mạng đảng.
D. Việt Nam quốc dân đảng.
Câu 9. Tại số nhà 5D phố Hàm Long (Hà Nội) là nơi diễn ra sự kiện
A. chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam ra đời.
B. đại hội toàn quốc lần thứ nhất của Việt Nam cách mạng thanh niên.
C. thành lập Đông Dương cộng sản liên đoàn.
D. thành lập An Nam cộng sản đảng.
Câu 10. An Nam Cộng sản đảng ra đời trên cơ sở
A. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ở Bắc kì.
B. những hội viên tiên tiến trong Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ở Tổng bộ và Kì bộ Nam
Kì.
C. các hội viên tiên tiến trong Tân Việt cách mạng đảng.


D. thành viên còn lại của Việt Nam quốc dân đảng.
Câu 11. Nguyễn Ái Quốc triệu tập hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản với cương vị là
A. Người sáng lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên
B. Người đọc được bản sơ thảo luận cương của Lê Nin
C. phái viên của Quốc tế cộng sản
D. Người truyền bá chủ nghĩa Mác- Lênin vào Việt Nam


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Câu 12. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng xác định mục tiêu chiến lược của cách
mạng Việt Nam là
A. tiến hành cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản.
B.tiến hành cách mạng tư sản dân quyền, bỏ qua thời kỳ TBCN, sau đó tiến thẳng lên con
đường XHCN.
C. xây dựng chính quyền công nông binh, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.
D. đánh đổ đế quốc và phong kiến làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập.
Thông hiểu:
Câu 13: Cho các sự kiện:
1. Phong trào “Vô sản hóa”
2. Thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.
3. Thành lập Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức Á Đông
Sắp xếp các sự kiện theo trình tự thời gian
A. 1,2,3
B. 2,3,1
C. 3,2,1
D. 1,3,2.
Câu 14. Lí giải nguyên nhân khách quan dẫn đến sự thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên
Bái?
A. Việt Nam quốc dân đảng tổ chức còn lỏng lẻo


B. giai cấp tư sản còn nhỏ, yếu cả về kinh tế lẫn chính trị nên không đủ sức nắm vững ngọn cờ
cách mạng
C. thực dân Pháp còn mạnh.
D. thiếu đường lối chính trị đúng đắn.
Câu 15: Lực lượng nào dưới đây nắm quyền lãnh đạo trong Việt Nam Quốc dân đảng?
A. Giai cấp công nhân.
B. Đại diện của trí thức tiểu tư sản và tư sản dân tộc.
C. Đại diện giai cấp nông dân.
D. Đại diện giai cấp tư sản dân tộc và giai cấp công nhân.
Câu 16: Nguyên nhân nào quan trọng nhất dẫn đến sự phát triển của phong trào công


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

nhân trong giai đoạn 1926-1929?

A. Vai trò của hội viên Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên, đặc biệt phong trào “vô sản hóa”.
B. Ảnh hưởng của phong trào cách mạng thế giới.
C. Giai cấp công nhân giác ngộ về chính trị.
D.Tác động và ảnh hưởng của cách mạng Trung Quốc.
Câu 17: Vai trò lớn nhất của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên đối với cách mạng Việt
Nam?
A. lãnh đạo phong trào đấu tranh của công nhân.
B. truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê nin về nước.
C. chuẩn bị về tổ chức cho việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.
D. thực hiện phong trào “vô sản hóa”.
Câu 18. Ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam lần lượt ra đời trong bối cảnh lịch sử như thế
nào?
A. Phong trào dân chủ phát triển mạnh mẽ, sôi nổi, rộng khắp.
B. Phong trào yêu nước phát triển theo khuynh hướng vô sản.


C. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên bị phân liệt.
D. Yêu cầu thành lập các tổ chức cộng sản.
Câu 19. Trong quá trình vận động thành lập Đảng, Nguyễn Ái Quốc đã sáng lập tổ chức
cách mạng nào?
A. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.
B. Cộng sản đoàn.
C. Tân Việt cách mạng đảng.
D. Việt Nam quốc dân đảng.
Câu 20. Tác phẩm nào được xuất bản năm 1927 trên cơ sở tập hợp những bài giảng của
Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện cho cán bộ, hội viên Hội Việt Nam cách mạng
thanh niên?
A. Người cùng khổ

B. Bản Án chế độ thực dân Pháp

C. Báo Thanh Niên

D. Đường Kách mệnh

Câu 21. Nguyên nhân cơ bản quyết định sự thành công của Hội nghị hợp nhất ba tổ
chức cộng sản ở Việt Nam?


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

A. Giữa các đại biểu các tổ chức cộng sản không có mâu thuẫn về hệ tư tưởng.

B. Giữa các đại biểu các tổ chức cộng sản đều tuân theo điều lệ quốc tế vô sản.
C. Đáp ứng đúng yêu cầu thực tiễn cách mạng Việt Nam và sự chủ động của Nguyễn Ái Quốc.
D. Do được sự quan tâm của quốc tế cộng sản và uy tín cao của Nguyễn Ái Quốc.


Câu 22. Văn kiện nào đầu tiên của Đảng đặt nhiệm vụ chống đế quốc lên hàng đầu?
A. Cương lĩnh chính trị do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo.
B. Luận cương chính trị do Trần Phú soạn thảo.
C. Tác phẩm Đường kách mệnh của Nguyễn Ái Quốc.
D. Nghị quyết đại hội lần thứ nhất của Đảng tại Ma Cao – Trung Quốc.
Câu 23. Đâu là tư tưởng cốt lõi của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam
do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo?
A. Độc lập dân tộc và tự do.

B. Độc lập dân tộc và ruộng đất.

C. Độc lập dân tộc và dân chủ.

D. Độc lập dân tộc và bình đẳng.

Câu 24. Cho các sự kiện:
1. Thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.
2. Thông qua chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt của Đảng.
3. Hợp nhất ba tổ chức cộng sản thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Hãy sắp xếp các sự kiện theo trình tự thời gian
A. 1,2,3
B. 3,2,1
C. 1,3,2
D. 3,1,2
Vận dụng.
Câu 25. Điểm giống nhau giữa Hội Việt Nam cách mạng thanh niên và Việt Nam quốc
dân đảng?
A. Đều là các tổ chức cách mạng.
B. Đều là các tổ chức cộng sản.
C. Đều là các tổ chức chính trị theo khuynh hướng vô sản.


D. Đều là các tổ chức yêu nước theo khuynh hướng tư sản.
Câu 26. Tác dụng lớn nhất của phong trào “vô sản hóa” ở Việt Nam trong những thập


niên hai mươi của thế kỷ XX?

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

A. Thúc đẩy phong trào đấu tranh của mọi tầng lớp nhân dân.
B. Nâng cao ý thức chính trị, giác ngộ giai cấp công nhân.
C. Thúc đẩy phong trào đấu tranh của các giai cấp: nông dân, trí thức.
D. Phong trào công nhân trở thành nòng cốt của phong trào yêu nước.
Câu 27. Phong trào đấu tranh của công nhân trong giai đoạn 1926-1929 có điểm gì khác
so với phong trào công nhân giai đoạn 1919-1925?
A. Phong trào diễn ra dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng cộng sản.
B. Các cuộc diễn ra quyết liệt đòi các mục tiêu về kinh tế.
C. Phong trào đã thu nhiều thắng lợi quan trọng.
D. Các cuộc đấu tranh đã mang tính chất chính trị rõ rệt, bắt đầu có sự liên kết thành các phong
trào chung.
Câu 28: Nội dung nào dưới đây khẳng định nguyên tắc tư tưởng của Việt Nam Quốc dân
đảng?
A. Tự do - Bình đẳng - Bác ái.
B. Cổ động bãi công, đánh đuổi giặc Pháp.
C. Đánh đổ ngôi vua, thiết lập dân quyền.
D. Độc lập dân tộc, tự do cho nhân dân.
Câu 29: Nhận xét vai trò lớn nhất của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên đối với cách
mạng Việt Nam?
A.Truyền bá lí luận giải phóng dân tộc về Việt Nam.
B. Làm cho giai cấp công nhân ngày càng giác ngộ.
C. khuynh hướng vô sản ngày càng chiếm ưu thế trong phong trào dân tộc.


D. Góp phần chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức, tạo điều kiện cho sự ra đời của Đảng
cộng sản Việt Nam.
Câu 30. Tại sao nói Nguyễn Ái Quốc đã trực tiếp chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ
chức cho sự ra đời chính đảng vô sản ở Việt Nam?
A. Người đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho cách mạng Việt Nam, con đường cách
mạng vô sản.
B. Người đã lập ra Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức Á đông, hiểu được vai trò của cách mạng


các nước thuộc địa.

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

C. Người đã tiếp nhận đựơc ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin và đã có công truyền bá vào
nước ta.
D. Người đã thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên tiền thân của của Đảng ta.
Câu 31. Nhận xét nào dưới đây là ý nghĩa của sự thành lập ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam
năm 1929?
A. Chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối của cách mạng Việt Nam.
B. Mở ra một bước ngoặt lịch sử vô cùng to lớn cho cách mạng Việt Nam.
C. Là bước chuẩn bị trực tiếp cho sự thành lập đảng Cộng sản Việt Nam.
D. Là kết quả tất yếu của sự kết hợp giừa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công
nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam.
Câu 32. Đánh giá ý nghĩa lớn nhất của phong trào công nhân đối với sự thành lập Đảng
cộng sản Việt Nam?
A. Là cơ sở để tiếp thu chủ nghĩa Mác – Lê nin, lí luận cách mạng giải phóng dân tộc của
Nguyễn Ái quốc.
B. Phong trào công nhân đã đóng góp vai trò trung tâm của phong trào giải phóng dân tộc.
C. Thúc đẩy các phong trào yêu nước phát triển theo khuynh hướng vô sản.
D. Là một nhân tố để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.


Câu 33. Phân tích nội dung nào sau đây trong cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do
Nguyễn Ái Quốc soạn thảo thể hiện tính đúng đắn và sáng tạo?
A. Đặt vấn đề dân tộc lên hàng đầu và đánh giá đúng khả năng cách mạng của giai cấp công
nhân và nông dân.
B. Đặt vấn đề dân tộc lên hàng đầu và đánh giá đúng khả năng cách mạng của các giai cấp
trong xã hội Việt Nam.
C. Đặt vấn đề đấu tranh giai cấp lên hàng đầu và đánh giá đúng khả năng cách mạng của các
giai cấp trong xã hội Việt Nam.
D. Đặt vấn đề đấu tranh giai cấp lên hàng đầu và thấy được khả năng cách mạng của giai cấp
công nhân và nông dân.
Câu 34. Nhận xét nào dưới đây là đúng về vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong Hội nghị
hợp nhất ba tổ chức cộng sản (3/2/1930) ?


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

A. Thống nhất các tổ chức cộng sản để thành lập một đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản
Việt Nam, soạn thảo cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.
B. Thống nhất các tổ chức cộng sản để thành lập một đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản
Đông Dương; thông qua chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt.
C. Thống nhất các tổ chức cộng sản để thành lập một đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản
Đông Dương, tiếp tục truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam.
D. Thống nhất các tổ chức cộng sản để thành lập một đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản
Việt Nam, bầu ban chấp hành trung ương chính thức của Đảng.
Câu 35. Nhận xét nào dưới đây là đúng về lực lượng cách mạng được xác định trong
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo?
A. Công nhân và nông dân là lực lượng nòng cốt đánh đổ đế quốc và phong kiến.
B. Công nhân, nông dân và các tầng lớp tiểu tư sản, tri thức, trung nông hăng hái cách mạng.
C. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản và địa chủ phong kiến động lực cách mạng.
D. Công nhân, nông dân và các tầng lớp tiểu tư sản, tri thức là lực lượng cách mạng chủ yếu.


Câu 36. Chứng minh rằng sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là bước ngoặt vĩ đại đối với
cách mạng Việt Nam?
A. Là sự kết hợp tất yếu của quá trình đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam.
B. Chấm dứt thời kì khủng hoảng đường lối, là bước chuẩn bị đầu tiên có tính chất quyết
định cho thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
C.Chấm dứt thời kì khủng hoảng đường lối và giai cấp lãnh đạo đối với cách mạng Việt Nam.
D. Chấm dứt thời kì khủng hoảng về giai cấp lãnh đạo của cách mạng Việt Nam, đưa cách
mạng tiến lên một bước mới.
Câu 37. Phân tích nguyên nhân tiến hành triệu tập hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
(1930)?
A. Thay thế vai trò của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên.
B. Chấm dứt sự chia rẽ giữa các tổ chức cộng sản.
C. Ý muốn chủ quan của Nguyễn Ái Quốc.
D. Yêu cầu của Quốc tế cộng sản.
Câu 38. Phân tích các yếu tố cơ bản nào dẫn đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm
1930?


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

A. Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân.

B. Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào tiểu tư sản, phong trào yêu nước.
C. Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.
D. Chủ nghĩa Mác - Lênin với

phong trào công nhân, tư sản dân tộc.

Câu 39. Đánh giá vai trò chủ yếu của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên đối với phong
trào công nhân Việt Nam?


A. Truyền bá chủ nghĩa Mác Lê-nin, lãnh đạo công nhân Việt Nam đấu tranh.
B. Truyền bá chủ nghĩa Mác Lê-nin, xây dựng cơ sở và thúc đẩy phong trào công nhân phát
triển.
C. Truyền bá chủ nghĩa Mác Lê-nin, giúp cho công nhân Việt Nam tăng nhanh về số lượng.
D. Truyền bá chủ nghĩa Mác Lê-nin, giúp công nhân Việt Nam xây dựng tổ chức.
Câu 40: Vì sao Hội nghị thành lập Đảng đầu năm 1930 có ý nghĩa quan trọng đối với cách
mạng Việt Nam?
A. Đánh dấu sự thống nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam.
B. Thống nhất phong trào cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của một Đảng Cộng sản, có
đường lối cách mạng đúng đắn.
C. Có ý nghĩa như một Đại hội thành lập Đảng.
D. Thông qua cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.Nhận xét nào sau đây là phù hợp về Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên

01/04/2021 1,881

Câu hỏi Đáp án và lời giải

Câu Hỏi:

Nhận xét nào sau đây là phù hợp về Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925-1929)?

A. Một trong những tổ chức cộng sản đầu tiên của Việt Nam. B. Một tổ chức yêu nước có khuynh hướng cộng sản. C. Đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. D. Tổ chức tiền thân của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Câu hỏi trong đề: Đề minh họa 2021 môn sử có đáp án chi tiết mà em cần xem ngay

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925-1929) là một tổ chức yêu nước có khuynh hướng cộng sản.
Bổ sung: Tháng 6/1925, Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên. Đây là một tổ chức yêu nước có khuynh hướng cộng sản, một bước chuẩn bị có ý nghĩa quyết định về tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Báo đáp án sai

Đang xử lý...

Cảm ơn Quý khách đã gửi thông báo.

Quý khách vui lòng thử lại sau.

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 13 (có đáp án): Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930 (phần 1)

❮ Bài trước Bài sau ❯