Trách nhiệm sinh viên trong thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo


Học Tốt

Trả lời: Theo Điều 4, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tín ngưỡng, tôn giáo được quy định như sau:

1. Tập hợp đồng bào theo tín ngưỡng, tôn giáo và đồng bào không theo tín ngưỡng, tôn giáo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Phản ánh kịp thời ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của nhân dân về các vấn đề có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; phản biện xã hội đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội của Nhà nước có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật.

4. Tham gia tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ, người theo tín ngưỡng, tôn giáo, các tổ chức tôn giáo và nhân dân thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.

5. Giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chức, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.

* Bạn đọc Nguyễn Thu Trang ở phường Đông Phong (TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu), hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết, chính sách thông tin-truyền thông đối với đồng bào dân tộc thiểu số được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời: Theo Điều 17, Nghị định số 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ về công tác dân tộc, chính sách thông tin-truyền thông đối với đồng bào dân tộc thiểu số được quy định như sau:

1. Đầu tư phát triển thông tin-truyền thông vùng dân tộc thiểu số, cung cấp một số phương tiện thiết yếu nhằm bảo đảm quyền tiếp cận và hưởng thụ thông tin.

2. Xây dựng, củng cố hệ thống thông tin tình hình dân tộc và tổ chức thực hiện chính sách dân tộc.

Xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân tộc; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng, thiên tai, lũ lụt ở vùng dân tộc thiểu số.

3. Áp dụng công nghệ thông tin, xây dựng và tổ chức thực hiện trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc.

4. Tăng cường và nâng cao chất lượng sử dụng ngôn ngữ dân tộc trên các phương tiện thông tin đại chúng.

5. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan có trách nhiệm quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành nội dung điều này.

QĐND