Trong cách mạng tư sản Pháp phái lập hiến đại diện cho


Mẹo Hay

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 8, bài số 2: Cách mạng tư sản Pháp (1789 - 1794)

Thứ năm - 23/03/2017 10:35

 • In ra

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 8, bài số 2: Cách mạng tư sản Pháp (1789 - 1794), có đáp án.

Câu 1. Vì sao trước cách mạng, nông nghiệp Pháp kém phát triển?

A. Công cụ, kĩ thuật canh tác còn thô sơ.
B. Đất đai bị bỏ hoang nhiều, năng suất cây trồng thấp.
C. Một số địa chủ chuyển sang kinh doanh theo hướng tư bản chủ nghĩa.
D. Quan hệ sản xuất phong kiến vẫn được duy trì với phương thức bóc lột cũ.

Câu 2: Tính chất lạc hậu của nền nông nghiệp Pháp thể hiện cơ bản là điểm nào?

A. Công cụ và phương pháp canh tác thô sơ, lạc hậu.
B. Chủ yếu dùng cày và cuốc nên năng suất thấp,
C. Ruộng đất bị bỏ hoang.
D. Mất mùa đói kém xảy ra thường xuyên.
E. Không có đơn vị tiền tệ và đo lường xảy ra thường xuyên.

Câu 3. Chế độ phong kiến đã kìm hãm sự phát triển của công, thương nghiệp Pháp như thế nào?

A. Đánh thuế nặng
B. Không có đơn vị tiền tệ và đo lường thống nhất
C. Sức mua của dân rất hạn chế
D. A, B, C đều đúng

Câu 4. Trước cách mạng, nước Pháp theo thể chế chính trị nào?

A. Quân chủ lập hiến
B. Cộng hoà tư sản
C. Quân chủ chuyên chế
D. Quân chủ lập hiến đan xen với quân chủ chuyên chế

Câu 5. Xã hội Pháp trước cách mạng gồm có những đẳng cấp nào?

A. Tăng lữ, Quý tộc, nông dân.
B. Tăng lữ, Quý tộc, Đẳng cấp thứ ba.
C. Tăng lữ, Quý tộc, tư sản.
D. Nông dân, tư sản, các tầng lớp khác.

Câu 6. Trước cách mạng, ở Pháp đẳng cấp nào được hưởng đặc quyền, không phải đóng thuế?

A. Đẳng cấp tăng lữ.
B. Đẳng cấpquý tộc.
C. Đẳng cấp thứ ba.
D. Đẳng cấptăng lữ và quý tộc.

Câu 7. Trong Đẳng cấp thứ ba gồm cồ các giai cấp và tầng lớp nào của xã hội Pháp?

A. Tư sản, nông dân.
B. Tư sản, nông dân, công nhân,
C. Tư sản, quý tộc phong kiến.
D. Công nhân, nông dân và thợ thủ công.

Câu 8. Trước cách mạng, lực lượng nào chiếm số lượng đông đảo nhất ở nước Pháp?

A. Công nhân.
B. Tư sản.
C. Nông dân.
D. Thợ thủ công.

Câu 9. Vào thế kỉ XVIII, ở Pháp mâu thuẫn nào là mâu thuẫn cơ bản nhất?

A. Mâu thuẫn giữa phong kiến, nhà thờ với các tầng lớp nhân dân trong Đẳng cấp thứ ba.
B. Mâu thuẫn giữa nông dân với quý tộc phong kiến.
C. Mâu thuẫn giữa đẳng cấp thứ ba với đẳng cấp tăng lữ.
D. Mẫu thuẫn giữa công nhân, nông dân với chế độ phong kiến.

Câu 10. Sự suy yếu của chế độ quân chủ chuyên chế Pháp biểu hiện ở những điểm nào?.

A. Chế độ phong kiến ngày càng suy yếu, số nợ Nhà nước vay của tư sản không trả được.
B. Công, thương nghiệp đình đốn, nông nghiệp lạc hậu, kinh tế suy yếu.
C. Đời sống nhân dân cực khổ, nhân dân đấu tranh mạnh mẽ.
D. Cả 3 ý trên.

Câu 11. Điền đúng (Đ), sai (S) vào các câu sau đây:

A. Trước cánh mạng nông nghiệp Pháp phát triển.
B. Trước cách mạng, Pháp là một nước quân chủ chuyên chế.
C. Tăng lữ và Quý tộc là những đẳng cấp không phải đóng thuế.
D. Tư sản Pháp có quyền lực về kinh tế và chính trị.
E. Tư tưởng Vôn-te thể hiện quyết tâm đánh đổ bọn phong kiến và Tăng lữ.
F. Mông-te-xki-ơ và Rút-xô nói về quyền tự do của con người và việc bảo đảm quyền tự do.

Câu 12. Ở Pháp vào thế kỉ XVIII nổi lên ba nhà tư tưởng lớn, đó là những ai?

A. Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Phu-ri-ê.
B. phu-ri-ê, Ô-oen, Vôn-te.
C. Vôn-te, Rut-xô, Mông-te-xki-ơ.
D. Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Rút-xô.

Câu 13. Số nợ của Nhà nước phong kiến Pháp vay của tư sản đến năm 1789 lên đến bao nhiêu?

A. 4 tỉ livrơ.
B. 5 tỉ livrơ.
C. 6 tỉ livrơ.
D. 7 tỉ livrơ.

Câu 14. Vì sao việc đánh chiếm pháo đài Ba-xti đã mở đầu cho thắng lợi của cách mạng Pháp?.

A. Pháo đài Ba-xti trượng trưngcho uy quyền nhà Vua.
B. Pháo đài được xây dựng để bảo vệ thành Pa-ri.
C. Pháo đài là nơi giam cầm những người chống chế độ phong kiến.
D. Chế độ quần chủ chuyên chế bị giáng đòn đầu tiên quan trọng, cách mạng bước đầu thắng lợi và tiếp tục phát triển.

Câu 15. Phái Lập hiến của tầng lớp đại tư sản lên cầm quyền đã làm được những gì?

A. Phế truất vua Lu-i XVI
B. Thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền,
C. Hạn chế quyền vua.
D. Xoa dịu sự căm phẫn của nhân dân.

Câu 16. Cách mạng 1789 thắng lợi ở Pháp, phái Lập hiến lên nắm quyền. Phái Lập hiến thuộc tầng lớp nào?

A. Tư sản công thương.
B. Đại tư sản,
C. Quý tộc mới.
D. Đại địa chủ.

Câu 17. Cuộc khởi nghĩa ngày 10-8-1792 của nhân dân Pa-ri cùng tình nguyện quân các địa phương đã đưa đến kết quả gì?

A. Đánh bại liên minh Áo-Phổ.
B. Đánh bại bọn phản động nước Pháp.
C. Lật đổ sự thống trị của phái Lập hiến, xoá bỏ chế độ phong kiến.
D. A + B đúng.

Câu 18. Ngày 28 - 8 - 1789 diễn ra sự kiện lịch sử nào ở Pháp?

A. Công nhân, thợ thủ công đánh chiếm nhà tù Ba-xti.
B. Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền ra đời.
C. Quốc hội lập hiến thông qua Hiến pháp mới.
D. Quốc hội lập hiến tuyên bố xóa bỏ mọi nghĩa vụ của nông dân.

Câu 19. Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của nước Pháp (đã thể hiện mặt tiến bộ ở điểm nào)?

A. Đề cao vấn đề quyền tự do, bình đẳng của con người.
B. Bảo vệ quyền lợi cho tất cả các tầng lớp trong xã hội.
C. Bảo vệ quyền lợi cho giai cấp tư sản.
D. A + B đúng.

Câu 20. Chính sách tiến bộ nhất của phái Lập hiến trong cách mạng tư sản Pháp là gì?

A. Tuyên bố xóa bỏ mọi nghĩa vụ của nông dân.
B. Thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền.
C. Thông qua Hiến pháp mới, xác định chế độ quân chủ lập hiến cho nước Pháp.
D. Ban hành chế độ phổ thông đầu phiếu.

Câu 21. Mặt hạn chế của Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền là gì?

A. Chỉ phục vụ cho quyền lực của giai cấp tư sản.
B. Phục vụ cho quyền lợi của giai cấp công nhân.
C. Phục vụ cho quyền lợi của tầng lớp địa chủ phong kiến,
d. Phục vụ cho các tầng lớp tham gia đấu tranh.

Câu 22. Saungày 10 - 8 - 1792 đến trước ngày 02 - 6 - 1793, phái nào lên nắm quyền lãnh đạo cách mạng Pháp?

A. Phái Lập hiến.
B. Phái quân chủ Lập hiến,
C. Phái Gia-cô-banh.
D. Phái Gi-rông-đanh.

Câu 23. Nền Cộng hoà đầu tiên của nước Pháp được thành lập vào thời gian nào?

A. Ngày 21-9-1790. C. Ngày 21-9-1792.
B. Ngày 21-9-1791. D. Ngày 21-9-1793.

Câu 24. Thái độ của phái Gi-rông-đanh trước sự tấn công của quân Anh và phong kiến châu Âu như thế nào?

A. Tập hợp nhân dân chống ngoại xâm.
B. Tập hợp nhân dân chống ngoại xâm và nội phản.
C. Ổn định đời sống cho nhân dân, củng cố nhà nước.
D. Không lo tổ chức chống ngoại xâm và nội phản và ổn định đời sống nhân dân mà chỉ lo củng cố quyền lực.

Câu 25. Điều nào chứng tỏ cách mạng Pháp phát triển đi lên trong giai đoạn phái Gi-rông-đanh cầm quyền?

A. Nam giới từ 21 tuổi được đi bầu cử.
B. Thành lập nền cộng hoà, xử tử vua Lu-i XVI.
C. Chiến thắng quân Áo-Phổ ở Van-mi, đuổi chúng ra khỏi đất nước.
D. Cả 3 ý trên.

Câu 26. Phái Gia-cô-banh nắm quyền lãnh đạo cách mạng Pháp kể từ:

A. Từ ngày 2 - 6 - 1793.
B. Sau ngày 10 - 8 - 1792.
C. Sau ngày 21 - 01- 1793
D. Sau ngày 31 - 5 - 1793.

Câu 27. Trong các biện pháp sau của phái Gia – cô – banh, biện pháp nào mang lại quyền lợi thiết thực nhất của người nông dân?

A. Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân
B. Quy định giá bán tối đa các mặt hàng thiết yếu
C. Thực hiện chính sách trưng thu lúa mì
D. Quy định mức lương tối đa cho công nhân

Câu 28. Nguyên nhân nào dẫn đến sự thất bại của phái Gia – cô – banh?

A. Sự chống đối của tư sản phản cách mạng
B. Mâu thuẫn nội bộ phái cầm quyền, nhân dân xa rời chính phủ
C. Chỉ lo củng cố quyền lực
D. Tư sản phản cách mạng tiến hành đảo chính
D. Cả 4 ý trên

Câu 29. Vì sao tư sản phản cách mạng tiến hành cuộc đảo chính lật đổ phái Gia – cô – banh?

A. Để tranh giành quyền lực
B. Để bảo vệ quyền lực của giai cấp tư sản
C. Do mâu thuẫn sâu sắc giữa phái Gia – cô – banh và tư sản phản cách mạng
D. Ngăn chặn cách mạng tiếp tục phát triển vì động chạm nhiều đến quyền lợi của giai cấp tư sản

Câu 30. Nguyên nhân cơ bản nào chứng minh Cách mạng tư sản Pháp 1789 là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất?.

A. Cách mạng thi hành nhiều biện pháp kiên quyết để trừng trị bọn phản cách mạng.
B. Cách mạng lật đổ chế độ phong kiến, giải quyết vấn đề ruộng đất cho nhân dân, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền.
C. Thiết lập được nền cộng hoà tư sản
D. Cách mạng đã đạt tới đỉnh cao với nền chuyên chính dân chủ Gia – cô – banh.

Câu 31. Tính chất của cuộc cách mạng Pháp 1789 là gì?

A. Cách mạng giải phóng dân tộc
B. Cách mạng tư sản
C. Cách mạng vô sản
D. Cách mạng dân chủ nhân dân

Câu 32. Hãy nối thời gian ở cột A với sự kiện ở cột B bằng các mũi tên sao cho đúng.

A B
1. 14-7-1789
2. 8-1789
3. 9-1791
4. 10-8-1792
5. 21-9-1972
6. 2-6-1793
7. 27-7-1794
a. Thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền
b. Đánh chiếm pháo đài nhà tù Ba- xti
c. Lật đổ phái Gi-rông-đanh, phái Gia-cô-banh lên nắm chính quyền.
d. Thông qua Hiến pháp, xác lập chế độ quân chủ lập hiến
e. Lật đổ sự thống trị của phái lập hiến
f. Thành lập nền cộng hòa
g. Tư sản phản cách mạng đảo chính, Cách mạng kết thúc

ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

dap an bai so 2

©Bản quyền thuộc vềBài kiểm tra.Ghi rõ nguồn Bài kiểm tra.com khi sao chép nội dung này.

Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 31 (có đáp án): Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (phần 2)

Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 31 (có đáp án): Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (phần 2)

 • Lý thuyết Lịch Sử 10 Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII
 • Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 31 có đáp án năm 2021 mới nhất
 • Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (phần 1)

Với câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 10 Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII có đáp án, chọn lọc sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm, củng cố kiến thức để đạt điểm cao trong bài thi trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 10.

Trắc nghiệm Lịch sử 10 Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Câu 16. Ý nào không đúng về thành phần của tầng lớp đại tư sản tài chính ở Pháp cuối thế kỉ XVIII?

Quảng cáo

A. Chủ ngân hàng

B. Chủ thuyền buôn

C. Tư sản công nghiệp lớn

D. Tư sản công thương

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 17. Sau sự kiện này 14 – 7, chính quyền ở Pháp thuộc về lực lượng nào?

A. Phái lập hiến

B. Tư sản công thương

C. Quý tộc mới

D. Tư sản và quý tộc mới

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Quảng cáo

Câu 18. Khẩu hiệu nổi tiếng “Tự do – Bình đẳng – Bác ái” thuộc văn kiện nào?

A. Tuyên ngôn độc lập

B. Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền

C. Tuyên ngôn Giải phóng nô lệ

D. Tuyên ngôn Quốc tế nhân quyền

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 19. Phái Lập hiến trong Cách mạng Pháp đã

A. Xử tử vua Lui XVI

B. Đánh bại liên quân phong kiến Áo – Phổ

C. Thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền

D. Ban hành chế độ phổ thông đầu phiếu cho tất cả nam giới trên 21 tuổi

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 20. Ý không phản ánh đúng nội dung cơ bản của Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền là

A. Đề cao vai trò của các nhà Triết học Ánh sáng

B. Thừa nhận quyền tự do, bình đẳng của con người

C. Khẳng định chủ quyền của nhân dân

D. Tuyên bố quyền sở hữu là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Quảng cáo

Câu 21. Tháng 0 – 1791, Hiến pháp được thông qua, xác lập quyền thống trị của giai cấp tư sản dưới hình thức

A. Quân chủ lập hiến

B. Dân chủ

C. Cộng hòa tư sản

D. Dân chủ tư sản

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 22. Hành động phản bội Tổ quốc của vua Lui XVI thể hiện thông qua việc

A. Xúi giục bọn phản động nổi loạn

B. Câu kết với phong kiến nước ngoài chuẩn bị tấn công nước Pháp

C. Âm mưu khôi phục chế độ chuyên chế và trật tự phong kiến

D. Phê chuẩn Hiến pháp

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 23. Lực lượng lên nắm quyền lãnh đạo cách mạng kể từ sau ngày 10 – 8 – 1792 là

A. Đại tư sản (phái Lập hiến)

B. Quý tộc tư sản hóa

C. Tư sản công thương (phái Girôngđanh)

D. Tư sản vừa và nhỏ (phái Girôngđanh)

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 24. Phái Girôngđanh trong cách mạng Pháp đã

A. Giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân

B. Xử tử vua Lui XVI, thiết lập chế độ cộng hòa

C. Ban hành chế độ phổ thông đầu phiếu cho tất cả mọi công dân

D. Chiến thắng thù trong giặc ngoài

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 25. Ngày 2 – 6 – 1793 đánh dấu sự kiện

A. Vua Lui XVI bị xử tử

B. Cách mạng tư sản Pháp đã đạt tới đỉnh cao

C. Phái Giacôbanh lên nắm quyền lãnh đạo cách mạng

D. Hiến pháp mới được thông qua, tuyên bố Pháp là nước cộng hòa

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 26. Ý nào không phải là biện pháp mà chính quyền của Rôbespie đã thực hiện để đưa nước Pháp vượt qua cơn hiểm nghèo?

A. Xử tử vua và hoàng hậu vì tội phản quốc

B. Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân

C. Ban bố quyền dân chủ rộng rãi, xóa bỏ bất bình đẳng về đẳng cấp

D. Thông qua sắc lệnh “Tổng động viên toàn quốc”

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 27. Nền cộng hòa đầu tiên ở Pháp được thiết lập khi nào?

A. Giai cấp tư sản Pháp giành được chính quyền

B. Phái Lập hiến ở Pháp nắm chính quyền

C. Phái Girôngđanh nắm chính quyền

D. Phái Giacôbanh nắm chính quyền

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 28. Cách mạng Pháp đạt tới đỉnh cao khi nào?

A. Giai cấp tư sản Pháp giành được chính quyền

B. Giai đoạn phái Lập hiến ở Pháp nắm chính quyền

C. Giai đoạn phái Girôngđanh nắm chính quyền

D. Giai đoạn phái Giacôbanh nắm chính quyền

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 29. Động lực đưa Cách mạng Pháp phát triển tới đỉnh cao là

A. Giai cấp tư sản

B. Quần chúng nhân dân

C. Phái Giacôbanh

D. Lực lượng quân đội cách mạng

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 30. Ý nào chưa thỏa đáng để giải thích vì sao giai đoạn phái Giacôbanh nắm chính quyền, Cách mạng Pháp đạt tới đỉnh cao?

A. Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân

B. Xóa bỏ hoàn toàn chế độ phong kiến

C. Chiến thắng thù trong giặc ngoài, bảo vệ nền độc lập dân tộc

D. Giải quyết triệt để những nhiệm vụ của một cách mạng tư sản

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 31. Ý nào không phản ánh đúng ý nghĩa của Cách mạng Pháp cuối thế kỉ XVIII là

A. Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền

B. Xóa bỏ các trở ngại trên con đường phát triển của chủ nghĩa tư bản

C. Đáp ứng quyền lợi và củng cố của chủ nghĩa tư bản trên thế giới

D. Mở ra thời đại thắng lợi và củng cố của chủ nghĩa tư bản trên thế giới

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 32. Đoạn trích sau về đánh giá của Hồ Chí Minh đối với Cách mạng Pháp cuối thế kỉ XVIII: “Cách mệnh Pháp là …….cách mệnh tư bản,………tiếng là cộng hòa và dân chủ, kì thực trong thì nó tước lục công nông, ngoài thì nó áp bức thuộc địa. Cách mệnh đã 4 lần rồi, mà nay công nông Pháp hẵng còn phải mưu cách mệnh lần nữa mới hòng thoát khỏi vòng áp bức”.

Nội dung đoạn trích chứng tỏ

A. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII chưa thành công

B. Hạn chế của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

C. Mặt trái của chủ nghĩa tư bản

D. Gồm tất cả các ý trên

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 10 có đáp án, hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube Tôi

Mục lục

 • 1 Nguyên nhân
  • 1.1 Tình hình kinh tế
  • 1.2 Tình hình chính trị xã hội
 • 2 Hội nghị đại diện các Đẳng cấp năm 1789
 • 3 Quốc hội
 • 4 Quốc hội lập hiến
  • 4.1 Đột chiếm ngục Bastille
  • 4.2 Bãi bỏ chế độ phong kiến
  • 4.3 Loại bỏ ảnh hưởng của Giáo hội Công giáo Roma
  • 4.4 Sự hình thành các đảng phái
  • 4.5 Đến một hiến pháp
  • 4.6 Tiến đến Bộ luật dân sự cho giới tu sĩ
  • 4.7 Từ sự kiện kỷ niệm ngày phá ngục Bastille đến cái chết của Mirabeau
  • 4.8 Cuộc đào tẩu Varennes
  • 4.9 Những ngày cuối cùng của Quốc hội lập hiến
 • 5 Quốc hội lập pháp và sự sụp đổ của nền Quân chủ
  • 5.1 Quốc hội
  • 5.2 Chiến tranh
  • 5.3 Nền lập hiến bị khủng hoảng
 • 6 Quốc ước
  • 6.1 Sự thống trị của phái Girondin
  • 6.2 Phái Jacobin nắm quyền
 • 7 Chế độ Đốc chính
 • 8 Ảnh hưởng
  • 8.1 Đối với nước Pháp
  • 8.2 Đối với thế giới
 • 9 Chú thích
 • 10 Tham khảo
 • 11 Xem thêm